Mer su way ahay 20

1ʼAm ata a mbacay nga lele nà, Pol a halan nga anà ɗo a Yesu ahay. A man atan anan mivel ù doh, aday a mbəsak atan, a zla way anahan pə daliyugo sə Makedoniya. 2A bar pə daliyugo ata sa man anan mivel ù doh ta ʼam ahay cara cara anà ɗo ahay. A dəzle pə daliyugo sə Akaya kutok, 3a njahay kiya maakan à man ata awan. Winen apan i lavay zek abay sa zla pə daliyugo sə Siriya, əna a sləne nà, Yahuda ahay ta gan may sa vaɗ anan. Anga nan, a ma way anahan tə daliyugo sə Makedoniya. 4Sa zla tatə Pol nà, Sopater wan ana Pirus, winen Bereya ahay, Aristarkus tə Sekundus, tinen Tesaloniki ahay, tatə Gayus ɗo sə Derbe ahay, tatə Timote, tatə Tikikus tə Torofimus, tinen ɗo sə Aziya ahay. 5Tinen nà, tə lahan umo pa ʼam, ta saa ba manay à Təruwas. 6Manay nà, ma zla à Filipi wa pə dəɓa sə azar uko sə Pasəka ata wa, saa ján à kwalalan inde. A ga luvon ɗara nà, ma njaɗ atan à Təruwas a kutok. Mə njahay à man ata lumo pam. 7Pac sə sime suko a nà, mə halay nga sa pa way sa pa cəncan awan, aday Pol winen apan i jan ʼam anà ɗo ahay. Kə̀ njahak apan nə hus à man luvon, anga sidew a nà, a nan sa zla way anahan. 8Ù doh a manay sə halay uda nga ata nà, lalam ahay uda nə bayak awan. 9Wan a inde njavar a tə ngaman Ewtike, mə njahay a à mufəlok su doh ata awan. Pol winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay hwiya, aday Ewtike sə maka a ya nga, a dangwaz, a slahay ahay à məndak kwa ahay à sewene ata wa. Tə gəɓa anan nà, winen ma mac awan. 10Pol a dazay ahay, a cakaf anan, a ban anan pi zek anahan həmbok, a wa: «Kə̂ jilen awan bay, winen tə sifa awan!» 11Aday a ján, a ma ù doh a mə cərazl ata re, a gəzla anan pen aday ta pa kutok. Ta kaɗ bala pi zek hus ana pac sə sləray ahay. Pol a zla way anahan kutok. 12Wan a njavar ata nà, ɗo ahay tə lagay anan agay, winen tə sifa a zay. Way ata kə̀ taslak atan anan mivel bayak awan. 13Pə dəɓa anahan a wa nà, ma zla way a manay. Ma ján à kwalalan inde sa zla à Asos. Əna Pol a jan umo nə mâ lah, anga a nan sa zla nə tə cəveɗ sə dədala. 14A bənak ayak manay à Asos nà, mə gəɓa anan tə manay à kwalalan inde, ma zla jiya à Mitilen. 15Mə slabak à man ata wa tə kwalalan sidew awan, mə dəzle bəse tə Kiyos. A njahay luvon kərtek nà, mə dəzle à Samos. A njahay luvon kərtek asa cəna, mə dəzle à Miletus kutok. 16A nan anà Pol sə tavay à Efesus bay, anga a nan sə njahay bayak a pə daliyugo sə Aziya sabay. A zla tə guzlgozl a anga a nan sə dəzle à Urəsalima aday ti sa ga azar uko sə Pentekosta, kak i ga zek nà, na. 17À Miletus wa, Pol a slənay ahay ɗo ahay saa ngaman ayak anà məceɗ sə egliz ahay à Efesus wa. 18Tə dəzley ahay pə cakay ana Pol cəna, a jan atan ʼam, a wa: «Kə sənen zle, nə njahay tə kwanay à alay a nen àga kwanay ata nə kəkəmaw, kwa anuno sa nay ahay pə daliyugo sə Aziya a anan. 19Na gan mer su way anà Bahay a mənuko nà, nen mə nahay nga awan, tə iɗe sə ayam awan, aday à ɗəce ahay inde, anga Yahuda ahay tə pəlak su go sədœk. 20Kə sənen zle, à wazo uno ahay inde fok, nə ɗərek pikwen wa awan bay. Kak way sa mak ikwen zek inde nà, na jak ikwen anan coy. Nə tətakak ikwen anan way ahay pa ʼam sə ɗo ahay, aday à gulom su doh a kwanay ahay re. 21Nə ɗakak anan anan ləbara a Yesu anà Yahuda ahay, anà ɗo su kon azar aya tinen Yahuda ahay itəbay ataya re. Na jan anà ɗo ahay fok, yimen pə ines a kwanay, mbəɗihen ʼam pə Mbərom, aday ɗəfen nga pə Bahay Yesu. 22«Həna nen apan ni zla way uno à Urəsalima. Su go bəlaray sa zla à man ata nə Apasay Cəncan awan. Na san way a saa təro à Urəsalima ata bay. 23Way inde kərtek na san cəna, kwa ni zla aha fok ɗukwen, Apasay Cəncan a u jo nà, ɗəce ahay inde ti to nga, aday ni pa dangay re. 24Əna, kwa â ga nə nə məcak, kwa â ga nə nen tə sifa awan, pi nen a nə way kərtek awan. Kak nə ndəvak anan mer su way a Bahay Yesu sə vuro anan ata nà, coy. Mer su way ana Bahay Yesu a sə ngumo apan ata nà, sə ɗakay anan ləbara sə sumor a Mbərom sa gan anà ɗo ahay ata awan. 25«Sənen anan, nə bərak à wulen a kwanay, nə ɗakak anan ləbara sə bahay a Mbərom, əna həna ki i cinen uno kula sabay. 26Anga nan kutok, ni jak ikwen həna biten tə məgala si zek uno a təke nà: Na gak anan way nen sa mba apan ata anga aday kə̂ njiɗen sifa sa ndav bay ata awan. Kak ɗowan inde kə̀ ɗəfak nga pə Yesu bay nà, wita ʼam uno sabay. 27Abay na jak ikwen anan way a Mbərom sa gan may nâ jak ikwen anan ata nə fok, nə ɗərek pikwen wa awan bay. 28Gen anan nga ì zek ahay lele, aday gen anan nga anà ɗo a Yesu ahay Apasay Cəncan a sə varak ikwen sa gan nga ataya awan re. Təren ɗo sa gan nga anà ɗo a Yesu ahay fok, ɗo anahan a sa tam atan ti mez anahan ataya awan. 29Anga na san zle, na sak a zla way uno nà, ɗo sə sədœk ahay inde, ti nay à wulen a kwanay saa bənan mbiyeɗ anà ɗo a Yesu ahay. 30Aday, kwa à mamasl a kwanay ahay inde ɗukwen, ɗo ahay inde ti ra zek sə mbəɗa anan ɗiɗek a Mbərom aday ɗo a Yesu ahay tə̂ pərahan atan azar. 31Anga nan, ben, gen anan nga anà zek ahay lele. Aday sənen apan, ava maakan nà, luvon tə ipec, nen apan ni ɗakak ikwen anan way nə, mənjəna sa man uda awan. Na mak ikwen zek tə iɗe sə ayam awan. 32«Ni mbəsakan kwanay à alay inde həna anà Mbərom aday anà sumor sa ʼam anahan. ʼAm ata ɗukwen, məgala anahan inde sa har kwanay, aday sa mak ikwen zek sə njahay à man anahan sə lavan anan zek anà ɗo anahan ahay fok ata awan. 33Na gak anan may anà dala kabay gura kabay zana pə ɗowan wa bay. 34Kwanay a kə sənen zle coy re, na gak mer su way aday ma saa njaɗ way sa pa, nen tu ɗo uno ahay fok. 35Pac pac, na taa ɗakak ikwen anan nà, lele sa ga mer su way matanan aday sa man zek anà ɗo ma va alay ì zek aya hwiya. Aday ɗukwen, bayiken pə way ana Bahay Yesu sa ja, a wa: “Ataslay mivel ana ɗo sa var way a zalay ataslay mivel ana ɗo sə təma way” ata awan.» 36Pol a ndav anan ʼam anahan sa ja nà, a dukwe gərmec, aday a ga amboh tu ɗo ataya fok. 37Natiya, tinen a fok ta ma nga pə ayam, ta sa ban anan Pol həmbok həmbok. 38Sə cəɓan atan jiya nà, anga a jan atan, a wa: «Ki i cinen uno kula sabay.» Tə lagay anan hus à man sə kwalalan anahan saa ján uda ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\