Mer su way ahay 21

1Mə mbəsak anan məceɗ sə egliz sə Efesus ahay cəna, ma ján à kwalalan inde, ma zla way a manay à Kos. Sidew anahan a ɗukwen mə dəzle à Rodes, aday mə slabak à man ata wa sa zla à Patara. 2Ma tan à nga anà kwalalan a inde i zla ù kon sə Finikiya, ma ján uda, ma zla kutok. 3Ma zla əngal nà, mə canan ayak anà Kiprus ta day sə alay gula. Ma ndav anan azla a manay pə daliyugo sə Siriya, à wulen su doh sə Tirus, anga ti i dazay anan way sə kwalalan ahay ɗukwen à man ata awan. 4Mə pəlay anan ɗo a Yesu ahay à man ata wa, mə njahay pə kərtek a lumo kərtek. Ta jan anà Pol nà: «Kâ zla à Urəsalima bay!» anga Apasay Cəncan a kə̀ ɗakak atan anan. 5Pə dəɓa sə lumo ata wa nà, ma man pa ʼam anà abar a manay. Ɗo ahay fok tə lagay manay hus ahay à wulen su doh wa, tinen pə kərtek a tə uwar a tinen ahay, tə gwaslay a tinen ahay fok. Mə dəzle pa ʼam sə bəlay nà, mə dukwe gərmec sa ga amboh. 6Pə dəɓa wa nà, mə gəzla nga. Tinen ta ma agay, manay ite, ma ján à kwalalan inde. 7Azla a manay tə kwalalan a ndav nà, à manay sa zla à Tirus wa hus à Potolimayis. À man ata ɗukwen, mə njahay hway sa jan ʼam anà mərak ahay. 8Sidew a nà, ma man pa ʼam anà azla a manay, aday ma saa dəzle à Kaysariya. Ma zla àga Filip, ɗo sə ɗakay anan ləbara mugom ata awan, mə njahay àga winen kutok. Filip ata nà, ɗo kərtek à wulen su ɗo a cuwɓe tinen sə walay atan à Urəsalima wa ata awan. 9Dəna a Filip ahay inde fuɗo, ta zlak à mbaz fan bay, tinen ta taa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. 10Mə njahak à man ata nə luvon ahay bayak a, aday ɗo majaʼam a Mbərom a inde tə ngaman Agabus, a nay ahay à Yahudiya wa, 11saa cak ayak pumo. A gəɓa way sə juwaɗ zek ana Pol, a jaway anan alay anahan tə saray a təke, a wa: «Apasay Cəncan a a ja nà: “À Urəsalima nə bahay sə Yahuda ahay ti jaway anan bahay nga sə way a anan nə kətanan. Ti varan anan à alay inde anà ɗo su kon azar aya Yahuda ahay bay ataya awan.”» 12Mə sləne matanan cəna, manay tə mərak sa man ata ataya fok, ma jan anà Pol nà: «Kem, kâ zla à Urəsalima bay.» 13A mbəɗahan umo apan nà: «Kə yimen nə maw? A nak ikwen sə slahay puno mivel ɗaw? Nen mə lavay zek a sə jaway aday kwa sa mac à Urəsalima anga sləmay ana Bahay Yesu.» 14Ma mbak apan sə kaɗan nga bay. Anga nan, mə mbəsak anan ʼam ata awan. Ma ja, ma wa: «Bahay Yesu â lavay dala anahan a kawa sa gan may.» 15Pə dəɓa sə nahay wa mənjœk cəna, mə lavay zek aday ma zla à Urəsalima a kutok. 16Ɗo a Yesu ahay sə wulen su doh sə Kaysariya azar ataya tə lagay manay à Urəsalima, àga ɗowan a inde tə ngaman Mənason, winen Kiprus ahay. Winen ɗukwen ɗo ana Yesu a kwakwa. Mə nahay nə àga winen awan. 17Mə dəzle à Urəsalima cəna, mərak ahay tə təma manay tə ataslay mivel awan. 18Sidew a nà, ma zla tatə Pol àga Yakuba. Məceɗ sə egliz ahay fok mə halay nga aya àga winen. 19Pol a jan atan ʼam, aday a ɗakan atan anan way a Mbərom sa ga tə winen àga ɗo su kon azar aya aday tinen Yahuda ahay itəbay ataya dəc dəc fok. 20Tə sləne cəna, tə həran anan nga anà Mbərom. Aday ta jan anà Pol, ta wa: «Mərak, kə canak anan anà way a sa ga à man a anan ata biɗaw? À wulen sə Yahuda ahay, ɗo ahay dəbu dəbu bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu, aday tinen a fok tə pərahan azar anà Tawrita lele. 21Tə sləne nà, iken apan ki ɗakan anan way anà Yahuda mə njahay aya à wulen su ɗo su kon a azar aya nə tə̂ mbəsak sə pərahan azar anà Tawrita ana Musa. Aday ta wa, ka jan atan nà, tə̂ gəɗan atan mədəndalas anà gwaslay ahay bay, tə̂ pərahan azar anà atətak way sə Yahuda ahay sabay. 22Guko nə kəkəmaw? Bina, ti i sləne ka nak ahay. 23Way a mi jak həna ata nà, ga anan! Ɗo ahay inde à man a anan fuɗo, tə zlapak anan anà Mbərom. 24Ti zla saa ndav anan ambaɗay a tinen a sə zlapan anà Mbərom ata nà, zlen pə kərtek awan, aday təren cəncan aya pə kərtek awan. Hamay anan dala a tinen anga aday tâ mba apan sa faɗ nga. Ka gak anan matanan acəkan nà, ɗo ahay fok ti san, way a tinen a sə sləne apak ata fok, mungwalay, bina iken a ɗukwen, kə pərahan azar anà Tawrita a Musa a lele re. 25Əna anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu à wulen su ɗo su kon azar ataya nà, mə slənak ɗerewel sa jan atan ayak nà, tâ saa rac sluweɗ sə pəra bay, tâ saa sləɓa mez bay, tâ saa rac sluweɗ su way mə ngərew angərew bay, tâ saa ján uho bay re.» 26Anga nan kutok, Pol a ga kawa ana tinen sa jan ata awan. Sidew a cəna, ta zla tu ɗo ataya awan anga sə təra cəncan aya pa ʼam a Mbərom. A zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, a jan anà ɗo sə gəɗan dungo à way ahay luvon a aday ti təra ɗo cəncan aya coy aday kuwaya i varan way à Mbərom re ata awan. 27Luvon cuwɓe a sə təra cəncan a pa ʼam a Mbərom ataya tinen apan ti sa ndav bəse, Yahuda sə daliyugo sə Aziya ahay tə canan anà Pol ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Tə pəkan ʼam anà ɗo ahay fok aday tâ ban anan. 28Ta zlah, ta wa: «Isəraʼila ahay, men umo zek! Ɗowan a anan nà, winen ɗo sa bar kwa ta sə wura sa jan anà ɗo ahay, Isəraʼila ahay, Tawrita a Musa, doh sə mazlaɓ a Mbərom fok kə̀ tərak awan kəriya ata awan. Aday həna ɗukwen, gədek a ray ahay Gərek ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, kà gak mənjaɗak pa man cəncan a həna anan.» 29Ta ja ʼam ata nà, anga tə canak anan anà atə Pol tə Torofimus, Efesus ahay, winen à Urəsalima à man ata awan. A ga patan ɗukwen, Pol kà zlak anan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom re. 30Təɗay ʼam ata a ta ʼam à wulen su doh ata fok, ɗo ahay tə haway ahay à man ana Pol. Ta ban anan, tə ngəzahay anan ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa. Cəna, tə tacay anan məsudoh aya awan. 31Abay a nan anà man su ɗo a nə sa vaɗ anan Pol à məke, əna ɓa ləbara ata kə̀ dəzlek anan à sləmay inde anà bahay nga sə suje sə Ruma ahay, ta jan, ta wa: «Wulen su doh sə Urəsalima fok, kə̀ nəsek!» 32Cəna, bəse bahay nga sə suje ata a ra suje ahay tə bahay a tinen ahay, ta haw à man ata awan. Ɗo ahay tə canan anà suje ahay tə bahay nga a tinen a təke cəna, tə mbəsak sa vaɗ anan Pol. 33Bahay nga sə suje ata a həɗek pə cakay ana Pol, a ban anan, a jan anà suje anahan ahay nə tə̂ jaway anan tə calalaw ahay cew. Aday a cəce patan wa, a wa: «Winen wayaw? A ga maw?» 34Ɗo ahay fok ta ja ʼam aya nə so. Bahay nga sə suje ahay kə̀ slənek ʼam sə awan inde lele dəɗaf bay, bina abəbal awan kə̀ zalak. Anga nan, a wa tâ zla anan Pol ù doh sə suje ahay. 35Tə dəzley anan Pol pə bərkwitek su doh sə suje ahay lele nà, suje ahay tə gəɓa anan pa nga mburom cəkeke, anga ɗo ahay tə vəzek kə̀ zalak. 36Man su ɗo ata fok a pərahan azar ta sa zlah, ta wa: «Vəɗen anan, vəɗen anan!» 37Suje ahay ti saa dəzle anan Pol ù doh a tinen bəse nà, a jan anà bahay nga a tinen, a wa: «Ni mba apan sa jak ʼam kərtek təte ɗaw?» Bahay nga sə suje ata a cəce panan: «Ka san ʼam sə Gərek zle ɗaw? 38Iya! Na wa iken Misra ahay sə vəze ata ba, aday kà zlak anan ɗo ahay tə way sə alay aya à kiɓe kwakwa, tinen mbulo fuɗo ata ba?» 39Pol a mbəɗahan apan, a wa: «Nen nə Yahuda ahay. Tə wahay nen à Tarsus, pə daliyugo sə Silikiya. Aday Tarsus nà, wulen su doh kəriya bay. Na gak amboh, vuro cəveɗ sa jan ʼam anà ɗo ahay ite.» 40Bahay nga sə suje ahay a varan cəveɗ sa ja ʼam kutok. Pol a ján pə bərkwitek, a cakaf alay à mburom aday ɗo ahay tə̂ mbəsak ʼam. Tə mbəsak sa ja ʼam lele nà, a dazlan sa jan atan ʼam ta ʼam sə Yahuda ahay, a wa:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\