Mer su way ahay 22

1«Kwanay məceɗ ahay, kwanay mərak uno ahay! Slənen, ni jak ikwen nà, ines inde upo ibay.» 2Tə sləne winen apan i jan atan ʼam ta ʼam sə Yahuda ahay nà, tə zəga anan apan sa pak sləmay səkəffe lele. Pol a jan atan kutok, a wa: 3«Nen nə Yahuda ahay, tə wahay nen à Tarsus pə daliyugo sə Silikiya. Əna na har ɗukwen à Urəsalima à man a anan. Sə tətuko anan way ɗukwen, Gamaliyel, kə̀ ɗakak uno anan Tawrita ana bije a mənuko ahay nə lele. Nə pərahak anan azar anà Mbərom tə məgala si zek uno a təke, kawa ana kwanay a sə pərahan azar həna biten ata re. 4Na gak anan alay tu ɗo sə pərahan azar anà cəveɗ ana Yesu ahay nə mənjœk bay. Azar aya ɗukwen tə məcak anga nen. Nə bənak ɗo mungol aya pi zek tə uwar aya, nə dərzlak atan à dangay. 5Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay fok ta san zle, na ja ɗukwen ʼam ɗiɗek aya awan. Tə vindek uno ɗerewel à alay inde sa zlan anan ayak anà mərak a tinen ahay à Damas. Anga nan, na zla à man ata abay saa bənay anan ahay ɗo a Yesu ahay, ni jaway atan, ni may atan à Urəsalima, aday ɗo sə lavay nuko ahay ti gan atan sariya. 6«Nen apan ni zla à Damas. Man ipec a ga nà, nen apan ni dəzle à man ata bəse. Cəna jiyjay sə awan a a nay ahay à mburom wa, u vo nga tew. 7Nə slahay à məndak, nə sləne dungo a ɗowan a a ngumo: “Sol, Sol! Kə jugwar puno wa ʼam jiga nà, angama kərtek anaw?” 8«Nə cəce panan wa: “Iken nə wayaw, Bahay uno?” «U jo, a wa: “Nen nə Yesu sə Nazaratu, ɗowan a iken sə jugwar panan wa ʼam ata awan.” 9Ɗo sə cakay uno ataya tə canak anan anà jiyjay sə way ata awan, əna tə slənek ʼam a ɗowan ata bay. 10«Nə cəce panan: “Nâ ga nə maw, Bahay uno?” «Bahay a u jo nà: “Slabak, zla à Damas, ti jak way a iken saa ga ata fok à man ata awan.” 11Jiyjay a sə maka məduwen ata a ma nga sə hurof nen. Anga nan, ɗo sə cakay uno ataya tə bəno alay à Damas. 12«Ɗowan a inde à Damas tə ngaman Ananiyas, a ɗəfan apan anà Mbərom tə cəveɗ awan. A pərahan azar anà Tawrita a mənuko lele. Anga nan, Yahuda ahay à Damas fok tə ɗəfan apan cəveɗabay. 13A zlak ayak pə cakay uno, u jo: “Sol mərak uno, təɓa iɗe!” Natiya kutok, iɗe uno ahay tə təɓa, nə canan iɗe zle kutok. 14Ananiyas u jo nà: “Mbərom a bije a mənuko ahay kə̀ walak iken, anga aday kâ san way anahan sa gan may, kə̂ canan anà ɗo anahan ɗiɗek awan, kə̂ sləne ʼam anahan sa ja ata awan. 15Anga nan ki siden sa jan anà ɗo ahay fok, way anak sə canan, tə way anak sə sləne. 16Ka ba həna nə maw? Slabak, ga baptisma, ines anak ahay ti banay zek ta sə ngamay sləmay ana Bahay Yesu.” 17«Na may à Urəsalima bine siwaw nà, nen apan ni ga amboh ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, Mbərom u ko anan masuwayan sə way ì cœn sə zuɓay inde. 18U jo nà: “Bəse, slabak à Urəsalima wa, bina ɗo a anaya ti sləne ʼam anak saa ga upo side ata bay.” 19«Nə mbəɗahan apan: “Bahay, ɗo a anaya ta san zle, tə ɗiɗem a na zlak ù doh sə wazay a tinen ahay saa bənay ahay wa ɗo sa ɗaf apak nga ahay, aday sə ndaɓay atan. 20À alay a tinen sa vaɗ Etiyen ɗo sə side sləmay anak ata ɗukwen, nen inde. Kà zlak uno à nga sa vaɗ anan re. Na bak pə zana ana ɗowan a sa vaɗ anan ataya awan.” 21«Bahay u jo: “Zla, anga ni slan iken dəren àga ɗo su kon azar aya awan.”» 22Man su ɗo ataya ti pəkan sləmay, hus a dəzle pa ʼam su ɗo su kon azar ataya kutok. Əna tə sləne cəna, ta zlah, ta wa: «Bənen anan, vəɗen anan, kə̂ mbəsiken anan tə sifa bay!» 23Tinen apan ti zlah, ti lar anan zana a tinen à mburom, ti ra yugo sə dəroz awan matanan. 24Bahay nga sə suje ata a jan anà suje ahay tâ ma anan Pol ù doh, tə̂ ndaɓay anan, tə̂ cəce panan ʼam, anga aday tâ san Yahuda ahay ta gan matanan nà, angamaw? 25Əna tə jaway anan aday saa ndaɓay anan cəna, Pol a jan anà bahay sə suje a à man ata ata, a wa: «Cəveɗ inde mə varak ikwen a sə ndaɓay ɗo sə Ruma ahay, aday winen ma ga sariya fan bay ɗaw?» 26Bahay sə suje ata a sləne matanan cəna, a zla à man ana bahay nga sə suje ata, a jan, a wa: «A nak mâ ga həna nə maw? Ɗowan a anan nà, winen ɗo sə Ruma ahay!» 27Bahay nga sə suje ata a zla pə cakay ana Pol, a cəce panan: «Jo! Iken ɗo sə Ruma ahay ɗaw?» Pol a mbəɗahan apan, a wa: «Ayaw, nen ɗo sə Ruma ahay.» 28Bahay nga sə suje ata a jan: «Nen naa təra ɗo sə Ruma ahay nà, nə gucek dala bayak awan.» Pol a mbəɗahan apan, a wa: «Əna nen nà, ɗo sə Ruma ahay kwa sə wahay nen.» 29Kwayanʼa, suje a mə lavay zek a sə ndaɓay anan aday â ja ʼam ataya, tə mbəsak anan. Bahay nga sə suje ata a sləne sa jəka Pol nə ɗo sə Ruma ahay nà, a ma nga pə ajəjar, bina kə̀ jawak anan tə calalaw ahay re. 30Bahay nga sə suje ahay, a nan sa san anan tə ɗiɗek a nə Yahuda ahay ta zlah pə Pol nə angama aday anaw. Anga nan, sidew a nà, a pəsak anan calalaw ahay à alay a Pol wa. A wa bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tə məceɗ sə Yahuda ahay fok, tə̂ halay nga. A nay anan Pol uho, a tavay anan pa ʼam sə ɗo ahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\