Mer su way ahay 23

1Pol a zəzor anan ɗo sə lavay nga ataya, a wa: «Mərak uno ahay, nen nə ɗəfan apan anà Mbərom nə tə cəveɗ a hus ahay biten.» 2Ananiyas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom a sləne ʼam ata cəna, a jan anà ɗowan aya pə cakay ana Pol ata tə̂ dəcan pa ʼam. 3Coy, Pol a jan, a wa: «Tə ɗiɗek a Mbərom i dəcak ì iken a, iken ɗo sə mbaɗəmbaɗa a anan! Iken mə njahay a sa ga sariya kawa ana Tawrita sa gan may, əna kə ɗəfak anan apan anà Tawrita sabay, kak ka wa tə̂ dəco nà, na!» 4Ɗo a pə cakay ana Pol ataya ta jan nà: «Iken apan ki gənahan anà bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ata nà, kəkəmaw? Sə tavay anan nə Mbərom!» 5Pol a mbəɗahan atan apan, a wa: «Mərak uno ahay, na san sa jəka winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom bay. Bina Deftere a ja nà: “Kâ ja ʼam lelibay a pu ɗo mə tavay a pa ʼam sə ɗo ahay ata bay!”» 6Pol a san zle, à wulen a tinen inde nà, azar su ɗo aya nə Saduki ahay, azar aya ɗukwen Farisa ahay. Anga nan a jan ʼam anà məceɗ sə Yahuda ahay tə məgalak a, a wa: «Mərak uno ahay, nen nə Farisa ahay, aday wan sə Farisa ahay re. Ta zlah upo à man a anan nà, anga na san zle, Mbərom i slabakay anan ahay ɗo ahay à məke wa tə sifa aya awan.» 7A ja ʼam ata cəna, Farisa ahay tə Saduki ahay tə dazlan anà avaɗ uway sa ʼam ata awan. Anga nan, tə gəzla zek jəɓan cew. 8Anga Saduki ahay ta wa, ɗowan inde saa slabakay ahay à məke wa ibay, maslay a Mbərom ahay ibay, apasay ahay ɗukwen ibay. Aday cəkəbay, Farisa ahay ta wa way ataya inde fok cite. 9Abəbal awan a zəga, miter sə Tawrita aya azar a sa day sə Farisa ahay tə slabak, tə ngəraz, ta wa: «Mə njaɗak ines a ɗowan a anan kwa kərtek bay. Izəne tə ɗiɗek a maslay a Mbərom kabay apasay kà jak anan ʼam. Waya sa san anaw!» 10Mawuswes məduwen a a slabak miza asa. Bahay nga sə suje ahay ata kə̀ jəjarak anga tâ saa ngəraw anan Pol ì zek wa bay. Anga nan, a jan anà suje anahan ahay tə̂ gəɓa anan Pol à wulen sə ɗo ahay wa, ta ma anan ù doh sə suje ahay. 11Sə luvon ata awan, Bahay Yesu a kan zek anà Pol, a jan, a wa: «Kə̂ jəjar bay! Kə ɗakak anan sləmay uno à Urəsalima à man a anan, aday ki i ɗakay anan à Ruma matanan re.» 12Sidew a nà, Yahuda ahay tə halay nga sa ma anan ʼam ì zek. Tə mbaɗay nà, ti pa awan bay, ti sa awan bay, si ti vaɗ anan Pol aday. 13Ɗo a sa ɓan ʼam ataya ti zalay kwa kuro fuɗo. 14Ta zla à man ana bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay, ta jan atan, ta wa: «Mə mbaɗak mi pa awan bay, si mi vaɗ anan Pol aday. 15Həna nà, kwanay tə məceɗ ahay, slənen ɗo pə cakay ana bahay nga sə suje sə Ruma ahay, â nay anan ahay Pol pa ʼam a kwanay. Jen anan nà, a nak ikwen sə sləne anan ʼam anahan ataya lele asa. Ata manay mi vaɗ anan winen mənjəna sə dəzley ahay pə cakay a kwanay a jiga awan.» 16Əna wan ana mərak a Pol a inde a sləne ti vaɗ anan Pol. A zla ù doh sə suje ahay, a təkəren ʼam ata anà Pol. 17Pol a ngaman anà bahay sə suje ahay kərtek, a jan nà: «Zla anan wan a anan à man ana bahay nga sə suje ahay aday. Way inde i jan.» 18Suje ata a zla anan wan ata pə cakay ana bahay nga a tinen a kutok, a wa: «Pol ɗowan a ma ban ata a ngumo, a wa nâ nay anan wan a anan pə cakay anak, anga a nan sa jak ʼam inde.» 19Bahay nga sə suje ahay ata a ban anan wan ata à alay a wa, a zla anan kəcah tinen a cuwcuwwe. A cəce panan: «Ka wa maw?» 20Wan ata a jan, a wa: «Yahuda ahay tə ɓanak sə cəce panak, sidew nà, ki zla anan Pol pa ʼam ana məceɗ a tinen ahay, a nan atan sa pak sləmay pa ʼam anahan lele asa. 21Əna kə̂ təmahan atan anan bay, anga ɗo ahay inde tə zalay kwa kuro fuɗo, tə pəkak anan zek, ti ba anan. Fok a tinen a tə mbaɗak ti pa awan bay, ti sa awan bay, si ti vaɗ anan Pol aday. Tə lavak anan zek sa ga matanan, ta ba həna nà, ʼam anak.» 22Bahay nga sə suje ata a sləne matanan cəna, a jan anà wan ata, a wa: «Kâ saa jan anà ɗowan ka nak su jo ʼam a anan bay!» A mbəsakay anan kutok. 23Natiya, bahay nga sə suje ahay a ngaman anà bahay sə suje ahay cew, a jan atan, a wa: «Hilen anan nga anà suje ahay səkat cew, aday ɗo sa ján pə pəles ahay kwa kuro cuwɓe, ɗo sə pəlat ahay səkat cew. Fok a tinen a tə̂ lavay zek sa zla à Kaysariya sə luvon tə njamde dəsuɗo. 24Liven anan anan zek tə pəles ahay anà Pol, i ján apan. Kə̂ dəzlen anan tə zay à man ana guverner Felikus.» 25Aday a vinde ɗerewel a anan: 26«Nen Kəlawdiyus Lisiyas, anà Felikus, guverner məduwen awan. Iken inde zay biɗaw? 27«Ɗowan a anan nà, Yahuda ahay ta ban anan, a nan atan sa vaɗ anan. Nə sləne sa jəka winen ɗo sə Ruma ahay nà, ma zla manay tə suje ahay sə təmay anan. 28U no sa san ta ban anan pa maw. Anga nan, na zla anan à man sə məceɗ a tinen aya awan. 29Na tan à nga nà, kà gak way təɗe sə tacay anan à dangay bay, mə zakay a asa, sa vaɗ anan à məke. Ta ban anan nə anga ʼam sə pəra a tinen ahay vərre. 30Nə sləne sa jəka Yahuda ahay tə ɓanak sə pəkan zek sa vaɗ anan nà, kwayanʼa nə slənak anan ayak à man anak. Na jan anà ɗo a sa ban anan ataya nə tâ sa zlah apan à man anak.» 31Suje ahay tə gəɓa anan Pol kawa ana bahay nga sə suje ahay sa jan atan ata awan. Sə luvon ata tə dəzle anan à wulen su doh sə Antipatris. 32Sidew a nà, suje ahay sa zla tə saray ata ta may agay, əna ɗo sə pəles ahay nə tə lagay anan Pol nà, dezl. 33Tə dəzle à Kaysariya nà, tə varan ɗerewel ata anà guverner, tə mbəsakan anan ayak Pol à alay inde. 34Guverner ata a jangay anan ɗerewel ata awan. A cəce pə Pol wa, winen ɗo sə daliyugo wuraw. A tan à nga a nay à Silikiya wa nà, 35a jan, a wa: «À alay a ɗo sa zlah apak ataya ta nak nà, ni sləne ʼam anak awan.» Aday a jan anà suje ahay nə tâ ba anan Pol ù doh sə bahay mbala Hiridus sa han ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\