Mer su way ahay 24

1Pə dəɓa wa a ga luvon ɗara nà, Ananiyas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, a zla à Kaysariya. Ta zla tatə məceɗ sə Yahuda azar aya, tatə Tertulus, ɗo sa san sariya sə Ruma ahay. Tə dəzle pə cakay ana guverner Felikus kutok, ta zlah pə Pol. 2Tə ngaman anà Pol cəna, Tertulus a dazlan sa zlah apan pa ʼam ana Felikus natiya: «Felikus, iken ɗo ma ba awan, ava bayak a mə njahay ù kon a anan zay nə anga iken. Kon a anan a ndakay nà, anga asan way anak awan! 3Ma njaɗ way ataya fok nà, anga iken. Mə ngərak anak. 4«Na slak sə vəveɗ ʼam pa ʼam anak bayak a bay, əna kem, nə cəce panak anga sərom anak, sləne anan ʼam a anan mənjœk aday. 5Ma tan à nga anà ɗowan a anan, winen ɗo lelibay awan. Winen apan i pəkan ʼam anà Yahuda ahay sə vəze pə ɗo ahay pə daliyugo fok. Winen bahay nga su ɗo sə ngaman atan Nazaratu ahay ata awan. 6A dazlan sa ga mənjaɗak pu doh sə mazlaɓ a Mbərom, əna mə bənak anan. [Abay ma ja nə mi gan sariya kawa ana Tawrita a manay awan, 7əna bahay nga sə suje ahay Lisiyas kə̀ ngəzərak anan pumo wa sə məgala. 8A wa ɗo sa zlah apan ataya tâ nay pa ʼam anak awan.] Kə̀ cəcihek panan wa way ataya nà, iken a ki san way ataya fok nà, ɗiɗek aya awan.» 9Yahuda ahay fok, tə japay anan ʼam a tinen tə ɗowan ata, ta wa: «Way ana Tertulus sa ja ata nà, ʼam ɗiɗek aya awan.» 10Guverner a sukwe alay pə Pol aday â ja ʼam. Pol a wa: «Na san zle, ava bayak a iken ɗo sa gan sariya anà ɗo ahay pə daliyugo a anan. Anga nan, nə taslak mivel sa vaɗ uway pi zek wa, pa ʼam anak awan. 11Kə̀ zalak luvon kuro nga cew bay, na zlak à Urəsalima saa həran nga anà Mbərom. Kə wuɗihek anan ʼam ata ɗukwen, ki tan à nga nə kətana awan. 12Ɗowan kà tak uno à nga ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, nen apan ni vaɗ uway pa ʼam tu ɗo bay. Kwa ù doh sə wazay a manay ahay, kwa à wulen su doh təkeɗe, ɗowan kà tak uno à nga nə slabakak anan avaɗ uway tu ɗo bay re. 13Ɗowan inde à wulen a tinen saa tavay pa ʼam a tinen a sa zlah upo ata ɗukwen, ibay. 14Əna ni jak way inde həna: Nen apan ni ɗəfan apan anà Mbərom a bije a manay ahay. Nen apan ni pərahan azar anà cəveɗ a Yesu, cəveɗ a aday ta wa pəra hinen ata awan. Aday ɗukwen, nen nə ɗəfan apan anà way mə vinde à Deftere a Musa inde, pi zek tə Deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay a təke fok. 15Manay tu ɗo a anaya ɗukwen ma wa, Mbərom i slabakay anan ahay ɗo ahay à məke wa, kwa ɗo ɗiɗek aya awan, kwa ɗo lelibay aya awan. 16Anga nan, nen apan ni rəzlen à nga sə njahay mənjəna ines pa ʼam a Mbərom aday pa ʼam sə ɗo ahay fok matanan. 17«Nə bərak uho ava bayak awan. Pə dəɓa wa na ma tə dala a à alay inde à Urəsalima, sa man zek anà ɗo uno ahay. Nə gəɗak anan dungo anà way ahay anga Mbərom re. 18Tu to à nga ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, na ndav anan sa ga way sə təra ɗo cəncan a pa ʼam a Mbərom ata awan. Nə halak anan nga anà ɗo ahay bay, aday abəbal awan ibay re. 19Əna Yahuda ahay sə daliyugo sə Aziya nə inde à man ata awan. Tinen ɗukwen, kak awan a inde sa zlah anan upo nà, tâ nay ta ja anan pa ʼam anak kwa! 20Kabay, ɗo a anan ataya ta jak sədœk uno sa ga à alay a nen pa ʼam ana məceɗ a manay aya ata biɗaw? 21À alay uno sə tavay pa ʼam a tinen ɗukwen, na jak ʼam maza bay, si ʼam inde kərtek. Na wa: “Ki gen uno sariya biten, anga ɗo ma mac aya ti slabakay à məke wa nà, nə ɗəfak apan nga.”» 22Felikus a san ʼam sə cəveɗ a Yesu zle lele, a jan atan, a wa: «Lisiyas, bahay nga sə suje ahay kà nak nà, ni ndav anan sariya a kwanay awan.» A jan anà ɗo ahay tâ ta ʼam kutok. 23A jan anà bahay sə suje a sa ba anan Pol ata ɗukwen, â ba anan lele, əna tâ sa bənan mbiyeɗ bay, ɗo anahan ahay tâ gan nga lele. 24Anahay pə dəɓa wa mənjœk nà, Felikus a may ahay tə uwar anahan Durusila, winen Yahuda ahay. A ngaman anà Pol, a sləne ʼam anahan sə təker ahay a ɗaf nga pə Almasihu Yesu nə kəkəmaw ata awan. 25Pol a ja ʼam pa ʼam sə ɗiɗek a Mbərom, sə alavan nga anà zek, sə sariya pə luvon sa ndav anan daliyugo ata awan. Əna Felikus a jəjar pi zek. A wa: «Coy kà slak! Zla way anak. Kà nak uno nà, ni i ngamak pac hinen asa.» 26A ga apan ɗukwen, izəne Pol i varan dala. Anga nan, a taa ngaman nə pac pac, sa kaɗ bala tə winen. 27Pə dəɓa wa ava cew nà, Porkiyus Festus a bəmbaɗ anan Felikus. Əna a nan à Felikus sə taslan anan mivel anà Yahuda ahay. Anga nan, a mbəsak anan Pol hwiya à dangay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\