Mer su way ahay 25

1Festus a dəzle à Kaysariya nà, a ga luvon maakan nə a slabak sa zla à Urəsalima. 2À man ata asa, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, pi zek tu ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay, ta zlah pə Pol pə cakay anahan. Ta jan anà Festus: 3«Kak kà zlak anak à nga nà, gəɓay anan Pol à Urəsalima.» Anga a nan atan sa vaɗ anan Pol pə cəveɗ. 4Festus a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pol winen à alay sə suje ahay inde à Kaysariya. Nen a ɗukwen ni ma à man ata bəse. 5Lele a nà, ɗo sə lavak ikwen nga ahay tə̂ pəruho azar à Kaysariya, ti zlah apan, kak awan a inde sa zlah apan nà, na.» 6Festus kə̀ njahak a Urəsalima i ga luvon jəmaakan kabay luvon kuro, a ma way anahan à Kaysariya. Sidew a ɗukwen, a zla ù doh sa ga sariya, a wa ta nay anan ahay Pol. 7Pol a dəzlek ayak cəna, Yahuda ahay sa nay ahay à Urəsalima wa ata, ta van nga tew. Ta zlah apan tə cəveɗ ahay cara cara ma da ʼam aya awan, əna tə njaɗak nga sa ʼam sə tavay apan bay. 8Pol a mbəɗa ʼam pi zek wa, a wa: «Na gak anan ines kwa anà Tawrita sə Yahuda ahay bay, kwa anà doh sə mazlaɓ a Mbərom bay, kwa anà bahay sə Ruma bay.» 9A nan à Festus sə taslan anan mivel anà Yahuda ahay. Anga nan, a cəce pə Pol wa: «Ki ngam sa zla à Urəsalima, ni saa gak sariya à man ata pə azlah a anan ataya ɗaw?» 10Pol a wa: «Nen mə tavay a pa man sa ga sariya ana bahay sə Ruma. Ti go sariya təɗe nà, à man a anan. Ka san zle, na gak anan ines anà Yahuda ahay bay. 11Kak abay na gak ines aday təɗe sa vaɗ apan nen ata ɗukwen, nə cəcihek tə̂ mbəsakay ahay nen bay. Əna kak awan a inde təɗe à ʼam a tinen a sa zlah anan upo ataya ibay, ɗowan a inde i mba apan sə varan atan nen à alay inde nà, ibay. Na gak amboh, zla anan sariya uno à man ana bahay sə Ruma ite!» 12Festus tu ɗo anahan ahay ta ma anan ʼam ì zek. Coy Festus a wa: «Kə cəcihek sa zla à man ana bahay sə Ruma ata nà, ki zla à man ana bahay sə Ruma a kutok!» 13A ga luvon ahay mənjœk pə dəɓa anahan a wa nà, atə bahay Agaripa tə mərak anahan uwar a tə ngaman Bernike, ta nay ahay saa jan ʼam anà Festus à Kaysariya. 14Tə njahay à man ata mənjœk nà, Festus a təkəren ʼam ana Pol anà bahay, a wa: «Ɗowan a inde à man a anan tə bənay ahay à bahay ana Felikus wa. 15À alay a nen à Urəsalima nà, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay ta zlah apan, ta wa nâ ban anan ta sa man anan mungok. 16Əna na jan atan nà, pə sariya sə Ruma ahay nə ɗowan a ta zlah apan ata pi zek tu ɗo anahan a sa zlah apan ataya, ti vaɗ uway pi zek wa à man sa ga sariya. I mbəɗahan apan anà nga anahan pə way a tinen sa zlah anan apan ataya awan. Kak matanan bay nà, ti varan anan ɗowan a ta zlah apan ata anà suje ahay bay. 17Tinen a fok tə dəzley à man a anan cəna, na gak munok bay jiga awan. Sidew a kwayanʼa nə njahay pə sariya awan, na wa tə̂ gəɓay anan ɗowan ata awan. 18Ɗo a sa zlah apan ataya tə slabakak sa ja ʼam, əna ta jak awan a inde lelibay a kawa anuno sə bayak apan ata bay. 19Na ca apan asanaw nà, sə slabak à wulen a tinen cəna, avaɗ uway sa ʼam pə pəra a tinen ahay, aday pə ɗowan a inde tə ngaman Yesu, kə̀ məcak əna Pol a wa winen tə sifa awan. 20Nen ɗukwen nə sənak sə wuɗeh anan ləbara ata lelibay. Anga nan na jan anà Pol nà: “Ki ngam sa zla à Urəsalima ɗaw? Mi i gak sariya à man ata awan.” 21Əna Pol a cəce tâ saa gan sariya nà, àga bahay sə Ruma. Anga nan, na wa tâ ban anan lele hus pə luvon a ni saa slənan anan ayak anà bahay sə Ruma.» 22Agaripa a mbəɗahan apan anà Festus, a wa: «Nen ɗukwen, u no sə sləne anan ləbara ana ɗowan ata awan.» Festus a wa: «Ki i sləne anan sidew.» 23Sidew a cəna, atə Agaripa tə Bernike ta nay tə mazlaɓ sə bahay awan, ɗo ahay tinen apan ti həran atan nga. Ta zla à man sə halay nga, tə bahay nga sə suje ahay pə kərtek awan, pi zek tu ɗo sə wulen su doh a tinen lele aya fok re. Festus a wa tə̂ gəɓay anan Pol. 24Tə dəzley anan tə Pol cəna, Festus a jan anà bahay Agaripa, a wa: «Iken bahay Agaripa pə kərtek a tu ɗo a mə japay aya à man a anan ataya fok, kə cinen anan anà ɗowan a anan zle. Yahuda ahay fok kwa à Urəsalima, kwa à man a anan, ta zlah apan pi nen. Tinen a fok ta wa nə̂ mbəsak anan tə sifa bay. 25Əna na tak anan à nga anà awan a təɗe sa vaɗ anan apan ata bay. Aday winen a a cəce ɗukwen nə̂ slənan anan ayak anà bahay sə Ruma. Natiya kutok, na gak anan may tâ saa gan sariya à man ata awan. 26Əna na san awan a ni vinden ayak anà bahay sə Ruma ata pə ɗowan a anan bay re. Anga nan, na nay anan pa ʼam a kwanay, mə zakay a aɗəka nà, pa ʼam anak, iken bahay Agaripa, anga aday pə dəɓa sə bənan bitem anà ʼam anahan a wa nə, ni san way a təɗe sə vinde apan ata kutok. 27Bina abayak nga uno kə̀ ngəmak sə slənan ayak ɗo anà bahay sə Ruma mənjəna sə vinde anan way anahan a sa ga ata bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\