Mer su way ahay 26

1Agaripa a jan anà Pol: «Cəveɗ inde mə varak a sa ja ʼam pi zek wa.» Pol a cakaf alay à mburom, a ga ʼam pi zek wa, a wa: 2«Suse bahay Agaripa, nə taslak mivel sa ja ʼam uno biten pa ʼam anak. Way ana Yahuda ahay sa zlah anan upo ataya fok, ni ɗakak anan. 3Anga iken nà, ka san pəra sə Yahuda ahay zle, ka san way a tinen ahay sə bəbal anan awan ataya zle fok re. Anga nan, nə rəke panak nà, ban mivel sə sləne anan ʼam uno nə fok. 4«Yahuda ahay fok ta san anjahay uno zle. Kwa à alay a nen ù kon uno cəɗew a mba ata awan, ta san anjahay uno zle. Kwa à Urəsalima ɗukwen, ta san anjahay uno zle re. 5Ta san zle kwakwa, nə pərahan azar nà, anà atətak way sə Farisa ahay, atətak way ma da ʼam a cəveɗabay ata awan. Kà nak atan ɗukwen, ti side anan re. 6Həna, nen à sariya inde tə tinen ɗukwen nà, anga nə ɗəfan iɗe anà way a Mbərom sə zlapay anan anà bije a manay ahay ata awan. 7Zahav a manay ahay kuro nga cew ɗukwen, tinen apan ti ɗəfan iɗe anà way ata awan. Bina tinen apan ti ɗəfan apan anà Mbərom, luvon tə ipec nà, anga na awan. Ba məduwen, Yahuda ahay ta zlah upo nà, nə ɗəfan apan nə anà ʼam ata awan. 8Kwanay Yahuda ahay, kə təmihen sa jəka Mbərom i mba apan sə slabakay anan ɗo ma mac aya à məke wa bay nà, angamaw? 9«Nen a ta nga uno ɗukwen, nə rəzlek anan à nga wa sa nes anan sləmay a Yesu sə Nazaratu ata awan. 10Na ga mer su way ata nà, à Urəsalima. Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə varak uno cəveɗ sə dərazl anan ɗo a Yesu ahay à dangay. Ta sak a gan atan sariya sa vaɗ atan à məke ɗukwen, a taa zlo à nga re. 11Saray bayak awan, na zlak ù doh sə wazay ahay, nə bənak atan mbiyeɗ cəveɗabay. Na gak atan bəlaray sə təra anan sləmay a Yesu à məndak. Mivel kə̀ zəɓak nen tə mindel, hus na zlak à wulen su doh su kon ahay dəren dəren aya saa gay atan ahay alay à man ataya wa re. 12«Natiya, pə luvon a inde, nen apan ni zla à Damas. Sə vuro cəveɗ a nà, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay. 13Ba məduwen, man ipec a ga nà, nə canan anà jiyjay sə awan a nay à mburom wa, a zalay jiyjay ana pac nə gam gam lele. A van umo nga tew, manay tu ɗo uno sa zla jiga ataya awan. 14Manay a fok mə slahay mbortoto à məndak. Aday nə sləne dungo a u jo ahay ʼam ta ʼam sə Yahuda ahay, a wa: “Sol, Sol, kə jugwar puno wa ʼam jiga nà, angama kərtek anaw? Iken apan ki njahay pə kuɗes anak anga sa ga vəram ti nen.” 15«Nə cəce, na wa: “Iken nə wayaw, bahay uno?” «Bahay Yesu a mbəɗuho apan, a wa: “Nen Yesu, ɗowan a iken sə jugwar panan wa ʼam ata awan. 16Əna slabak, tavay! Na kak zek nà, aday kə̂ təra ɗo si mer su way uno. Nə walak iken sa jan anà ɗo ahay way nen sa kak anan ata, tə way nen saa ɗakak anan ata re. 17Ni tam iken à alay sə Yahuda ahay wa, tə alay su ɗo su kon azar aya ata wa fok re. Ni slan iken pə cakay a tinen, 18anga aday kə̂ təɓan atan anan iɗe, kâ nay atan ì iɗe zənzen a wa, ì iɗe jiyjay a inde, kâ tam atan à məgala ana Fakalaw wa, kâ zla atan à alay ana Mbərom inde. Natiya kutok, ti njaɗ apəse ʼam sə ines a tinen ahay, ti zla à man sə njahay ana Mbərom pə kərtek a tu ɗo anahan sa ɗaf nga pi nen a azar ataya awan.” 19«Anga nan kutok, bahay Agaripa, nə ɗəfan apan nà, anà way Mbərom su ko anan ahay kwa à mburom wa ata awan. 20Na lah sə wazay anan ʼam ata nà, à Damas, à Urəsalima, aday pə daliyugo sə Yahudiya fok. Pə dəɓa anahan a wa, nə pərahan azar sə wazan anà ɗo su kon azar aya re. Nə wazan atan nà, tə̂ mbəsak ines a tinen ahay, tə̂ mbəɗa ʼam pə Mbərom, tâ ga mer su way a təɗe anga tə mbəɗahak anan lœn anà ines ata kutok. 21Yahuda ahay ta ban nen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, anga nan. A nan atan sa vaɗ nen à məke sa ndaw. 22Əna hus ahay həna biten, Mbərom kə̀ mbəsakak nen bay, kà mak uno zek. Anga nan, nen mə tavay a pa ʼam sə ɗo ahay fok anga sə ɗakay anan ɗiɗek sa ʼam anahan anà ɗo lele aya pi zek tu ɗo kəriya aya awan. Nə wazak awan maza bay, si way ana Musa tu ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ta ja apan ti təra ataya awan. 23Ta wa: Almasihu i sa lirew, i mac, aday i lah sə slabakay à məke wa, i kay anan jiyjay sə sifa anahan anà Yahuda ahay, aday anà ɗo su kon azar aya ite re.» 24Pol winen apan i təker ʼam ata matanan mba, Festus a jan tə məgalak a, a wa: «Pol, kə vawak nga! Asan way anak a kə̀ zalak ata, kə̀ tərak iken à məndak. Ka san awan sabay.» 25Pol a mbəɗahan apan anà Festus, a wa: «Ba məduwen, nga a vuwo bay! Wita ʼam təɗe ni jak anan ataya, aday ʼam ɗiɗek aya re. 26Agaripa ɗukwen a san zle coy, awan a inde mi ɗer aya uda panan wa ibay, anga tə təra aday nà, à miɗer aya inde bay. 27Iken bahay, kə ɗəfak nga pa ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay biɗaw? Na san zle, kə ɗəfak patan nga.» 28Agaripa a jan anà Pol: «Bəse matanan ca, a nak sə təra nen ɗo ana Almasihu a ɗaw?» 29Pol a mbəɗahan apan, a wa: «Kwa â ga nə bəse həna, kwa â ga nə bəse həna bay, nen apan ni gan amboh anà Mbərom nà, iken tu ɗo sə sləne ʼam a anan ataya fok nə kə̂ təren kawa nen a re, əna tə calalaw aya à alay inde bay.» 30Matanan, bahay tə guverner tatə Bernike fok tə slabak à man ata wa. 31Tinen apan ti zla way a tinen ata nà, ta jan ì zek ahay, ta wa: «Ɗowan a anan nà, kà gak way lelibay a təɗe sa vaɗ anan à məke kabay sə tacay anan apan à dangay bay.» 32Bahay Agaripa a jan anà Festus, a wa: «Ta wa abay ɗowan a anan â cəce tâ sa gan sariya à Ruma bay nà, ɗi mbəsak anan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\