Mer su way ahay 28

1Mə dəzle pə dədala zay nà, mə sləne sləmay ana man ata nə tə ngaman Malta. 2Ɗo sa man ataya tə təma manay tə ataslay mivel a lele. Tə hanan umo uko, anga iven winen apan i ga, aday maɗ ɗukwen a ga ike. 3Pol a ray dədom sa pak pə uko. Uko sa ban pə dədom cəɓak ata nà, dədew a nay ahay à dədom ata wa, a rac anan Pol pə alay. 4Ɗo su kon ataya tə canan anà dədew mə tapan a pə alay ata nà, ta wa: «Avaɗ uway a ibay! Ɗowan a anan nə ɗo sa vaɗ nga su ɗo. Kwa â ga həna kə̀ təmak à aʼam wa dəp nà, mbərom a mənuko sə ngaman Ɗiɗek ata nə i mbəsak anan tə sifa a bay.» 5Aya əna, Pol a mbazlay anan dədew ata, a slahay ù uko inde. Awan kə̀ hanak apan kwa mənjœk bay. 6A ga patan nà, i mac bəse, kabay alay anahan i tar. Əna kə̀ njahak bayak a, awan kà gak anan bay. Tə bayak asa, ta wa: «Cəkəbay, i ga nà, winen nə mbərom a kərtek a re!» 7Bahay sa man ata nà, tə ngaman Publiyus, doh anahan a nə dəren ta man ata bay. A ra manay àga winen, mə njahak luvon maakan, winen apan i pan umo way lele. 8Bəbay ana Publiyus ata, winen mə nahay a, nga a ɓərzlan, aday azay a ruhan re. Pol a zla à man ana ɗowan a ɗəvac ata, a ga amboh anga winen, a ɗəfan alay pa nga, a mbar anan. 9Pə dəɓa anahan a wa ɗukwen, ɗo sə ɗəvac sa man ata azar aya fok ta nay à man ana Pol, a mbar atan. 10Tə varak umo magwagway ahay bayak awan. Manay apan mi zla way a manay coy, mi ján à kwalalan inde ɗukwen, tə varak umo way sa man umo zek pə cəveɗ ahay re. 11Pə dəɓa anahan a wa kiya maakan nà, ma zla tə kwalalan sa nay ahay à Aleksandriya wa. À alay sə vəvara nà, kwalalan ata winen à man ata awan. Kwalalan ata nà, tə ndakak apan pəra sə mbərom ahay cew, tinen muwsa ahay sə ngaman Kastor tə Polok ata awan. Kwalalan ata kà vak à man ata awan. 12Mə dəzle à wulen su doh sə ngaman Sirakus ata awan, mə njahay à man ata luvon maakan. 13Mə slabak à man ata wa, ma zla à wulen su doh sə ngaman Regiyus ata awan. Sidew anahan a nà, maɗ sə walay a dazlan sa ɓal. Sidew a asa, mə dəzle à man sə dazay à Potiyoli. 14Ma tan à nga anà ɗo a Yesu ahay à man ata awan. Ta jan umo nə mə̂ njahay àga tinen lumo pam lele. Mə lavay zek sa zla à Ruma nà, matanan kutok. 15Mərak ahay à Ruma tə sləne ləbara a manay nà, ta nay ahay à wulen su doh sə ngaman Lumo sə Apiyas, aday à wulen su doh sə ngaman Man sə Tavay Maakan ata awan, anga aday mə̂ zlangay tə tinen. Pol a canan atan cəna, a ngəran anà Mbərom, anga kə̀ njaɗak məgala. 16Mə dəzle à Ruma cəna, tə varan cəveɗ anà Pol sə njahay ù doh anahan cara, əna suje inde a ba apan. 17Pə dəɓa anahan a wa luvon maakan cəna, Pol a ngaman anà ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay à Ruma ataya awan. Tə halay nga lele nà, a jan atan, a wa: «Mərak uno ahay, na gak awan pu ɗo a mənuko ahay bay, na gak awan pə atətak way ana bije a mənuko ahay bay, əna tə bənak nen à Urəsalima, tə varan ahay nen à alay inde anà Ruma ahay. 18Tə cəce puno wa way uno sa ga ata nà, a nan atan abay sə mbəsak nen, anga ta tan à nga na gak awan a inde təɗe ti vaɗ apan nen a bay. 19Əna a nan anà bahay sə Yahuda ahay tə̂ mbəsak nen bay. Anga nan, nə cəce, na wa tâ su go sariya àga bahay sə Ruma, kwa â ga nə na gak anan may sa zlah pu ɗo uno ahay bay dəp nà, na. 20Anga nan kutok, nə cəce, na wa ɗə̂ zlangay, bina u no kə̂ sənen tə jaway nen kawa həna anan ɗukwen, anga na ɗaf nga pə ɗowan a Isəraʼila ahay fok sa ba ata awan.» 21Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Manay mə slənek awan a anga iken ibay. Ɗowan inde kà nak ahay tə ɗerewel a à alay inde anga iken à Yahudiya wa ibay. Mərak ahay tə təkərek umo ləbara sə awan lelibay pə iken ibay a re. 22Əna ma gan may nà, mə̂ sləne tə alay a manay a, ʼam anak awan, anga kwa aha fok cəna, ɗo ahay tə kəɗey anan ɗo ana Yesu ahay.» 23Ta ɗaf luvon a aday ti i halay nga asa ata awan. Luvon ata a dəzley ahay cəna, ɗo sə halay nga à man ana Pol ataya tə zalay sə kwakwa ata awan. Pol a ɗakan atan anan ʼam sə bahay a Mbərom nə hway. A rəzlen à nga sə ɗakan atan anan ʼam a Yesu nə ndekərkərre tə cəveɗ sə Tawrita, aday tə deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay fok. 24Azar sə ɗo ahay tə təmahak ʼam a Pol sa jan atan ata awan, əna azar sə ɗo ahay aya tə təmahak itəbay. 25Tinen apan ti vaɗ uway à wulen a tinen, aday ta ta ʼam kutok. Əna ta saa ta ʼam ata nà, ɓa Pol kà jak atan ʼam inde kərtek, a wa: «Way ana Apasay Cəncan a sa jan anà bije a kwanay ahay tə dungo ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya nà, ɗiɗek awan. 26Mbərom a wa: “Zla, ka sa jan anà ɗo uno ahay nà: Ki pəken sləmay lele, əna ki sənen awan bay. Ki zəzuren way lele, əna ki cinen anan anà awan bay. 27Anga ɗo a anaya nà, nga a tinen nə mə kuray aya awan, tə rəɗak anan sləmay a tinen ahay, tə tacak anan iɗe a tinen ahay. Kak matanan bay cəna, abay ti canan iɗe, ti sləne sləmay, ti san way, ti mbəɗa ʼam pi nen, ni mbar atan.”» 28Pol a jan atan asa, a wa: «Sənen a kutok nà, Mbərom kə̀ təɓak cəveɗ sa tam anà ɗo su kon azar aya həna. Tinen nà, ti sləne ləbara anahan.» [ 29Pə dəɓa sa ʼam ataya wa nà, Yahuda ahay ta zla way a tinen, tinen apan ti vaɗ uway tə mindel à wulen a tinen.] 30Ava cew nà, Pol mə njahay a ù doh sə masa. A təma mbəlok anahan ahay fok nə lele. 31A wazay anan ʼam sə bahay a Mbərom, a ɗakan anan ləbara ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu anà ɗo ahay. A ja ʼam mənjəna ajəjar, aday ɗowan kə̀ gafak anan ʼam bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\