Mer su way ahay 3

1Pa pac a inde, atə Piyer tə Yuhana ta zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom. Ta zla nə tə njamde maakan, alay a ɗo ahay sa taa ga amboh ata awan. 2Tinen apan ti dəzle à məsudoh su doh sə mazlaɓ a Mbərom inde sə ngaman Mə-Rəɓa-Awan ata nà, ta tan ayak à nga anà ɗowan a inde mə təra à məndak awan, kwa sə wahay anahan. Ta taa zəɓak anan ayak nə pac pac, anga aday i dubok way pu ɗo sa zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay wa. 3Ɗowan ata a canan anà atə Piyer tə Yuhana tinen apan ti zla ù doh cite nà, a dubok patan wa dala. 4Atə Piyer tə Yuhana tə zəzor anan, aday Piyer a jan, a wa: «Ca pumo lele.» 5Ɗowan ata a zəzor atan lele. Winen a bayak i ga nà, ti varan dala. 6Piyer a jan, a wa: «Dala nà, inde upo ibay. Əna way a həna inde upo ata nà, ni varak anan. Na jak nà, tə sləmay a Yesu Almasihu, ɗo sə Nazaratu, slabak, zla tə saray anak!» 7Piyer a bənan anan alay puway, a man zek sə slabak. Kwayanʼa saray anahan ahay tə ndarkwaslak anahan ahay ta njaɗ məgala. 8A slabak hərom, a dazlan sa bar. Ta zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom tatə Piyer tə Yuhana, winen apan i zla, winen apan i dazay à mburom kwerkwer, winen apan i zambaɗ anan Mbərom. 9Winen apan i zla, i zambaɗ anan Mbərom ata nà, ɗo ahay fok tə canak anan, 10aday tə sənak anan kutok. Ta wa: «Winen nà, ɗowan mə təra à məndak ata sa taa dubok way pə ɗo ahay wa pə məsudoh sə ngaman Mə-Rəɓa-Awan ata awan.» Natiya awan, way ata a gan atan hərɓəɓəkka tə mindel. 11Ɗowan ata, winen pə cakay ana atə Piyer tə Yuhana hwiya, ɗo sa man ataya fok ta ma nga sa haw pə cakay a tinen à man a sə ngaman «Vo galak ana Sulimanu» ata awan, anga way sə təra ata a gan masuwayan anà ɗo ataya awan. 12Piyer a canan atan cəna, a jan atan, a wa: «Kwanay Isəraʼila ahay, way ata a gak ikwen masuwayan nə angamaw? Aday ki cen pumo hwiya ndenʼe nà, angamaw? Kwanay kə bayiken ɗowan a anan a mbar nà, anga məgala a manay, kabay anga mə ɗəfan apan anà Mbərom lele ata ɗaw? 13Mbərom ana Ibərahima, tə ana Isiyaku tə ana Yakob, Mbərom ana bije a nuko ataya sə ɗəfan apan ata awan, anga sə varan mazlaɓ anà Yesu, ɗo si mer su way anahan, Mbərom kə̀ mbərak anan ɗowan a anan. Kwanay nà, kə viren anan anan à alay inde anà Ruma ahay, anga aday tâ vaɗ anan. Kwa abay Pilatu a gan may sə mbəsak anan ɗukwen, kwanay kə ngəmen â mbəsak anan bay re. 14Winen nà, ɗo cəncan awan, ɗo ɗiɗek awan, əna kə ngəmen aday Pilatu â mbəsakay anan ahay bay. Ki gen anan kem anà Pilatu bugol nà, â mbəsakak ikwen anan ahay ɗo a sa vaɗ nga su ɗo ata aɗəka. 15Kə vəɗen anan ɗo sə varan sifa anà way ahay fok ata à məke sa ndaw, əna Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa. Manay ɗukwen mi mba apan sa ra ambar sa ʼam a anan təte. 16Ɗowan həna anan nà, kwanay a fok kə cinen anan, aday kə sənen anan zle, winen a mbar nà, anga kə̀ ɗəfak nga pə sləmay a Yesu. Sa mbar anan jiga nà, sləmay a Yesu, anga ɗowan a anan kə̀ ɗəfak apan nga. Kwanay a fok, ki cinen anan. 17«Ayaw, mərak uno ahay, na san zle, ki gen anan way ataya anà Yesu nà, anga kə sənen ɗiɗek bay. Bahay a kwanay ahay ɗukwen ta san ɗiɗek bay re. 18Əna way ata a ga zek matanan nà, anga ɓa Mbərom kà jak anan tə dungo ana ɗo majaʼam anahan ahay kwakwa, ta sa ja təktek Almasihu anahan saa slənak ikwen ahay ata â ga ɗəce. 19Həna aɗəka nà, mbəɗihen anan lœn anà ines a kwanay ahay, men anan ù vo anà Mbərom, aday Mbərom i pəsek ikwen anan kutok. 20Aday Bahay Mbərom i varak ikwen zay, ta sə slənak ikwen ahay Yesu, winen Almasihu a Mbərom sə lavay anan zek anga kwanay kurre ata awan. 21Ayaw, həna ata nà, Yesu Almasihu nà, i njahay à mburom à man ata tamak, hus i dəzle pə luvon a Mbərom saa mbəɗa anan way ahay fok wiya aya kawa ana ɗo majaʼam anahan cəncan aya sa ja apan ata aday. 22Musa a ja nà: “Mbərom Bahay a kwanay i naa varak ikwen ɗo majaʼam hinen kawa nen à wulen ana zahav a kwanay a wa. Kə̂ təmihen anan anan ʼam anahan saa jak ikwen ata fok. 23Ɗowan a kə̀ təmahak anan anan ʼam anahan itəbay ata nà, Mbərom i lize anan à mamasl su ɗo anahan ahay wa.”» 24Piyer a pərahan anan azar sa ja, a wa: «Ɗo majaʼam a Mbərom ahay kwakwa, a bənay ahay kwa pə Samiyel wa hus pu ɗo majaʼam a Mbərom azar aya, fok a tinen a kərtek tə kərtek ta jak ʼam pə way a sə təra pə luvon a anan ataya awan. 25Ɗo majaʼam a Mbərom ataya ta ja way ataya pə kwanay awan, aday Mbərom kə̀ ɓanak ʼam tə bije a kwanay ahay anga kwanay a re. A jan anà Ibərahima nà: “Tə alay ana wan sə kutov anak ahay, ni ɗaf alay sə mazlaɓ uno pu ɗo su kon ahay fok.” 26Matanan kutok, Mbərom a lah sə slənay anan ahay Yesu, ɗo si mer su way anahan nà, anà kwanay awan, anga aday â ɗaf pikwen alay sə mazlaɓ anahan ta sa may ahay kwanay à cəveɗ sə huwan a kwanay ahay wa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\