Mer su way ahay 4

1À alay a Piyer tə Yuhana tinen apan ti jan ʼam anà ɗo ahay mba, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə bahay su ɗo sa ba doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday tə Saduki ahay, ta zla à man a tinen. 2Ta ma nga sa ga patan mivel, anga atə Piyer tə Yuhana nà, tinen apan ti ɗakan anan anà ɗo ahay nə Yesu kə̀ slabakak ahay à məke wa. Matanan, ɗo ma mac aya ɗukwen, ti naa slabakay ahay à məke wa tə sifa aya re. 3Anga nan kutok, ta ban anan ɗo maslan ataya awan, tə tacay atan à dangay, hus sa ca pa ʼam sə sariya nə sidew awan, bina suko kà gak coy re. 4Aya əna, ɗo ahay bayak a à wulen su ɗo sə sləne ʼam a Piyer ataya wa tə təmahak ʼam ana ɗo maslan ataya awan, tə ɗəfak nga pə Yesu. Ɗo ataya tə zəgahak anan ɗo ana Yesu ahay. Tə baslay mungol ahay ɗəkɗek, tinen mbulo ɗara kutok. 5Iɗe a cəɗe sidew a nà, bahay sə Yahuda ahay pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay aday tə miter sə Tawrita ahay tə halay nga à Urəsalima. 6Atə Anas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay, tatə Kayafas, Yuhana, Aleksandire aday tə azar su ɗo ana Anas ahay, inde à wulen a tinen. 7Tə ngaman anà ɗo maslan a cew ataya pa ʼam a tinen, aday tə cəce patan wa, ta wa: «Kə mbəren anan ɗowan a mə təra à məndak ata nà, tə məgala wuraw, kabay tə sləmay a wayaw?» 8Cəna Apasay Cəncan a a zlan à mivel inde anà Piyer, a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay bahay ahay tə məceɗ ahay, 9manay həna pa ʼam a kwanay nà, anga sumor a manay sa ga ta sa mbar anan ɗowan a vədal a anan ata bugol biɗaw? A nak ikwen sa san nà, kə̀ mbərak tə məgala sə sləmay a wayaw ɗaw? 10Kak matanan nà, kwanay tə Isəraʼila ahay fok, sənen anan kutok: Ɗowan a həna anan mə tavay a pa ʼam a kwanay kə̀ mbərak nà, anga məgala sə sləmay ana Yesu Almasihu, ɗo sə Nazaratu. Winen nà, kə vəɗen anan pə dədom mə zləlngaɗ awan, əna Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa. 11Natiya, Deftere a Mbərom a ja ʼam həna anan ata nə pə winen awan, a wa: “Kon mbala ana ɗo sa ɗezl way ahay sa lar anan ata nà, sə təra kon sə mide lele aɗəka nà, winen.” 12«Ɗo sa mba apan sa tam ɗo ahay miza nà, ibay, si Yesu a kərtek. Bina sləmay inde maza pə daliyugo sa mba apan sa tam mənuko uwec wa mbala ana ɗo ana Mbərom sə varak uko ahay ata nà, ibay.» 13ʼAm ana Piyer ata a gan masuwayan anà ɗo mə halay nga ataya awan, anga ta ca apan ɗo maslan a cew ataya nà, ɗo məduwen aya bay, aday mə jangay aya bay re, əna tə jəjar sə mbəɗahan atan apan bay re. Aday ɗo ataya tə sənak ɗo maslan ataya tə njahak pə kərtek a tə Yesu. 14Əna tinen apan ti ca pə ɗowan a ma mbar ata winen inde zay mə tavay a pə cakay ana ɗo maslan a cew ataya awan. Anga nan, ta mbak apan sə mbəɗahan atan apan awan a ibay jiga awan. 15Matanan, ta ma anan ɗo maslan a cew ataya uho tamak, kutok tinen tə mbəɗek sa vaɗ uway pa ʼam ata à wulen a tinen inde aday. 16Ta wa: «Ɗo a anaya həna jiya nà, ɗi ga atan kəmaw? Ɗo sə Urəsalima a anan ataya fok tə sənak pə masuwayan a məduwen a tinen sa ga anan ata lele coy. Aday mənuko ɗukwen, ɗi mba apan sə məman anan nà, i ga zek bay re asa. 17Aya həna nà, ɗi ngaman atan ayak, aday ɗi gafan atan ʼam, tâ saa ma apan sa jan ʼam tə sləmay a Yesu anà ɗowan sabay. Ata kutok nà, ləbara sa ʼam a tinen ata i ta ʼam bay.» 18Tə ngaman atan ayak asa, ta jan atan, ta wa: «Mbəsiken sa jan ʼam tə sləmay a Yesu aday sə ɗakan anan ləbara sa ʼam ana Yesu anà ɗo ahay.» 19Aya əna, atə Piyer tə Yuhana tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Ənga, kwanay a bayiken apan lele aday, təɗe saa zlan à nga anà Mbərom nə maw? Təɗe sə ɗəfan apan nə anà Mbərom a ɗaw, kabay lele nà, sə ɗəfak ikwen apan anà kwanay bugol aɗəka ɗaw? 20Manay nà, way a manay sə canan ta sə sləne fok cəna, mi ɗakay anan, bina mi mba apan sə njahay way a manay bay.» 21Pə dəɓa anahan a wa nà, ɗo sa gan atan sariya ataya tə ngəraz patan anga aday tə̂ njahay way a tinen, tə mbəsakay atan ahay kutok. Tə sənak sa jəka ti kəta atan kəkəmaw bay, bina ɗo ahay fok tinen apan ti həran nga anà Mbərom anga way anahan a sa gan anà ɗowan a vədal ata awan. 22Ava ana ɗowan a tinen sa mbar anan tə masuwayan ata nà, a zalay kwa kuro fuɗo. 23Pə dəɓa a sə mbəsakay atan ahay ata nà, atə Piyer tə Yuhana ta ma pə cakay ana ɗo a tinen ahay, tə təkəren atan anan way ana bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə məceɗ ahay sa jan atan ata fok. 24Ɗo a tinen ataya tə sləne anan ʼam ata nà, tinen a fok ta ma nga sa gan amboh anà Mbərom tə mivel kərtek awan, ta wa: «Ayaw, Bahay a manay, iken ɗo sə ndakay bagəbaga mburom tə daliyugo tə bəlay ahay, aday tə way a uda ataya təke fok. 25Iken awan ka jak ʼam tə dungo ana ɗo si mer su way anak Dawuda, winen bije a manay awan. Apasay anak Cəncan a kà jak à winen inde, a wa: “Ɗo su kon azar aya ti ga mivel, aday ɗo sə pəra ahay ti jəjem ʼam kəriya nà, angamaw? 26Bahay sə daliyugo ahay tinen apan ti ndire zek, aday ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay ahay tinen apan ti lavan zek anà vəram tə Mbərom Fetek aday tə Almasihu anahan.” 27«Ayaw, way ata matanan acəkan, anga həna kutok nà, Hiridus tatə Pontiyos Pilatu, tə halay nga à wulen su doh a anan inde tə Ruma ahay tə Isəraʼila aya awan, anga sa ɓan ʼam pə Yesu ɗo si mer su way anak cəncan a, iken sə walay ata awan. 28Iken nà, məgala awan. Natiya, way a tinen sa ga fok nà, way kawa ananak a sa gan may kurre ata awan. 29Həna kutok, Ba Məduwen, sləne way a tinen sa ja ti gan umo ataya awan. Kem, varan məgala anà ɗo si mer su way anak ahay sa ja ʼam anak mənjəna ajəjar. 30Varan umo gədan sa mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay ta sa ga masuwayan ahay cara cara tə məgala sə sləmay a Yesu, ɗo si mer su way anak cəncan awan.» 31Pə dəɓa sa ndav anan amboh a tinen ata wa nà, man a tinen ata a ɓal kəzlek kəzlek. Tinen a fok tə njaɗak məgala sə ɗakay anan ʼam a Mbərom mənjəna sə jəjar, anga Apasay Cəncan a kə̀ rahak atan à mivel inde. 32Ɗo a Yesu ataya fok nà, mivel a tinen a kərtek, abayak nga a tinen ahay kərtek a re. Tə japay anan zlile a tinen pə kərtek awan. Ɗowan sa jəka «zlile uno anuno taayak» nà, ibay fok. 33Tə məgala a bayak a, ɗo maslan ataya tə pərahan azar sə ɗakay anan, tə canak anan Yesu kə̀ slabakak ahay à məke wa. Mbərom kà gak atan sumor bayak awan. 34Ɗowan mətawak a à mamasl a tinen nà, inde sabay fok, bina ɗo aday guvo anahan inde kabay doh anahan inde ataya fok, tə sukom a way, ta nay anan dala awan 35anà ɗo maslan ahay, aday tinen tə varan anà kuwaya pə ananahan sa gan may. 36Ɗowan a inde ite, tə ngaman Yusufu, winen pə slala ana Lewi, a njahay pə daliyugo sə Kiprus. Sləmay anahan hinen nà, Barnabas, kawa sa ja nà, ɗo sə varan məgala anà ɗo ahay. 37Winen ɗukwen, guvo anahan inde re, a sukom a way, a nay anan dala awan, a varan anan anà ɗo maslan ahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\