Mer su way ahay 5

1Ɗowan a inde asa tə ngaman Ananiyas tə uwar anahan Safira, tə sukom anan way tə guvo a tinen. 2Tinen a ta pak ʼam ahay ì zek. Ananiyas a ra pə dala wa məcak, a ndakay apan man. Azar a kutok a zla anan à man ana ɗo maslan ahay. 3A dəzlek anan ayak cəna, Piyer a jan, a wa: «Ananiyas! Kə mbəsakan anan mivel anak anà Fakalaw angamaw? Anga həna nà, kə gəɗak anan mungwalay anà Apasay Cəncan awan. Ka rak ayak pə dala sə guvo a kwanay wa məcak agay nà, angamaw? 4Guvo a nà, guvo anak awan. Kə sukumak anan way ɗukwen, dala nà, ananak a re. Əna kə jalay sa ga way lelibay a matanan nà, angamaw? Kə gəɗan mungwalay ata nà, anà ɗo zənzen a bay, əna anà zek a Mbərom awan.» 5Pə dəɓa sə sləne ʼam ata wa cəna, Ananiyas a slahay à məndak, aday a mac kwayanʼa. Ɗo sə sləne ləbara sa ʼam ataya fok nà, mbac kə̀ slahak patan wa, ta ma nga sə jəjar. 6Pə dəɓa anahan a wa nà, njavar ahay ta zlak ayak ù doh, ta nga apan rəkot, ta nay anan uho saa la anan. 7A njahay pə dəɓa wa way sə ler maakan nà, uwar anahan Safira ɗukwen kà zlak ayak ite. Winen kə̀ sənak pə way a sə təra tə mbaz anahan ata bay fok. 8Uwar ata a dəzlek ayak ù doh cəna, Piyer a cəce panan, a wa: «Uwar a anan, ənga, jan umo aday. Kə sukumen anan way tə guvo a kwanay nà, dala a nə kawa winen a anan dəp ɗaw?» Uwar ata a mbəɗa apan, a wa: «Ayaw, dala a nà, matanan awan.» 9Piyer a jan asa, a wa: «Mazar! Kwanay tə mbaz anak kə jipen ʼam a kwanay kərtek sə njəkan uda anà Apasay a Bahay Yesu nà, angamaw? Ənga, cak ayak apan, ɗo sa la anan mbaz anak ahay, tinen uho. Kagasl, ti naa zəɓak ayak iken saa la cite.» 10Pə dəɓa ana ʼam ata wa cəna, uwar ata a slahay à məndak, aday a mac. Njavar ahay ta nay ù doh, tə zəɓa məsinde, ta lak anan ayak pə cakay ana mbaz anahan. 11Ɗo a Yesu ahay fok tu ɗo sə sləne anan ləbara sa ʼam ata fok nà, ta ma nga sə jəjar. 12Ɗo maslan ahay nà, ta taa ga mer su way masuwayan aya bayak a à wulen sə ɗo ahay inde. Ɗo a Yesu ahay fok ta taa halay nga ù vo sə galak ana Sulimanu inde à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom. 13Əna, kwa abay ɗo ahay tinen apan ti ja patan ta sa ja nà, tinen ɗo lele aya ɗukwen, ɗo a azar aya sə ɗəfan apan anà Yesu bay ataya ta ngam sə njahay pə cakay a tinen bay fok. 14Tə winen ata təke ɗukwen, ɗo ahay tinen apan ti ɗaf nga pə Bahay Yesu hwiya. Ɗo a Yesu ahay tinen apan ti zəga apan nà, pac pac, mungol tə uwar aya təke fok. 15Ɗo ahay tə sləne ʼam sə masuwayan ana ɗo maslan ataya sa ga ata kutok. Anga nan, ta ma nga sa zla anan ɗo sə ɗəvac a tinen ahay pə cəveɗ ahay, tə nahay atan pə biket kabay pə lala, anga tinen tə bayak nà, hinahibay Piyer i zla ta man ata nə, mezeze anahan a â njaɗ sə laman anà ɗo sə ɗəvac a tinen azar aya awan. 16Ɗo maza aya ite ta nay anan ahay tu ɗo sə ɗəvac a tinen ahay kwa à wulen su doh a azar aya sa mban anà Urəsalima ataya wa. Ta nay anan ahay tu ɗo a tinen ɗəvac aya awan, tu ɗo a setene sa taa vawan atan nga ataya fok. Ta nan atan anan ahay, aday fok a tinen a tə mbərak. 17Natiya kutok, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay, tu ɗo anahan ahay tinen à wulen sə Saduki ahay ataya fok nà, ta ma nga sə jugwar ʼam pu ɗo maslan a Yesu ahay wa, ta ga patan sərak. 18Cəna, ta ban anan ɗo maslan a Yesu ataya, aday tə ɗəfak atan ayak à dangay. 19Aya əna, cəkəbay, à luvon ata inde nə, maslay a Mbərom a nay ahay, a təɓa anan məsudoh sə dangay ata awan, aday a nay anan ahay ɗo maslan ataya uho. A jan atan kutok, a wa: 20«Həna nà, zlen à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday kâ sa ɗiken anan ləbara sə sifa wiya a anan fok anà ɗo ahay.» 21Ɗo maslan ataya tə təmahak ʼam ana maslay a Mbərom ata awan, tə wule sə duwdew à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom kutok. Ta zlak ayak nà, tinen gədek anan azar sə tətakan anan way anà ɗo ahay. Pə dəɓa wa mənjœk, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay, tu ɗo anahan ahay tə dəzlek ayak cəna, tə ngaman ayak anà ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay, kawa sa ja nà, məceɗ sə Isəraʼila ahay fok. Aday kutok, ta slan suje ahay pu ɗo maslan ataya à dangay. 22Suje ahay tə dəzle ù doh sə dangay nà, ta tak anan ayak à nga anà ɗo maslan ataya à man ata sabay. Cəna, ta may ahay pə dəɓa à dangay wa, ta nay, ta jan anà ɗo mə halay nga ataya awan, ta wa: 23«Manay ma zlak ù doh sə dangay kawa ana kwanay sa jan umo ata acəkan, əna ma tan ayak à nga anà məsudoh nà, mə tacay awan, aday ɗo sa ba patan ataya ɗukwen, tinen cekərkərre tə iɗe, tinen apan ti ba re. Mə təɓa anan məsudoh, ma zla ù doh sə dangay nà, ma tak anan ayak à nga anà ɗowan à man ata bay.» 24Ɗo sə lavan nga anà suje sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom, tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, tə sləne ləbara sa ʼam ata matanan cəna, a wusen atan nga. Ta ma nga sə cəce pi zek a tinen aya wa, ta sa jan ì zek ahay nà: «Way a anan a ga matanan ata nà, aday ma sə təra tu ɗo a anaya awan anaw?» 25Pə dəɓa anahan a wa nà, ɗowan a inde a nay ahay, a jan atan nà: «Ɗowan a kwanay sə tacak atan ayak à dangay ataya nà, tinen à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom, tinen apan ti tətakan anan way anà ɗo ahay.» 26Cəna, bahay sə suje ahay a zla patan tu ɗo anahan ahay saa bənay atan ahay. Əna ta nay atan nə tə gədan a bay, anga tinen a ɗukwen tə jəjaran anà man su ɗo awan, ta sə bayak nà, hinahibay ɗo ahay ti i tar atan tu kon. 27Ta nay atan ahay ɗo maslan ataya kutok, aday tə tavay atan pa ʼam sə məceɗ sə Yahuda ahay. Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay a cəce patan wa kutok, a wa: 28«Manay nà, mə gafak ikwen ʼam lele ta sa jak ikwen nà, kâ sa tətiken anan anan way anà ɗo ahay tə sləmay ana ɗowan ata sabay. Əna hwiya kə mbəsiken bay. Həna, wulen su doh sə Urəsalima nà, ʼam ata kà tak uda ʼam coy. Natiya, tə way a kwanay sa ga ata nà, a nak ikwen sa ja nə ʼam sə amac anahan ata nə pa nga a manay ɗaw?» 29Piyer tu ɗo maslan a azar ataya tə mbəɗahan atan apan, ta wa: «Sumor a nà, mə̂ ɗəfan apan bugol nə anà Mbərom, bina anà ɗo zənzen a bugol ɗaw? 30Kwanay nà, kə vəɗen anan Yesu ta sə daray anan pə dədom mə zləlngaɗ awan. Əna pə dəɓa anahan a wa nà, Mbərom ɗo ana bije a mənuko ahay sə ɗəfan apan ata kə̀ slabakak anan ahay à məke wa. 31Mbərom nà, kə̀ varak anan mazlaɓ, kə̀ ɗəfak anan tə day sə alay puway anahan, kə̀ tərak anan bahay awan, ɗo sa tam ɗo, anga aday â ɗakan anan anà Isəraʼila ahay cəveɗ sə mbəɗahan lœn anà ines a tinen ahay aday i pəsen atan anan. 32Manay apan mi side anan, aday Apasay Cəncan a i side anan re. Winen nà, Mbərom a varan anan anà ɗo sə ɗəfan apan ataya awan.» 33Ɗo mə halay nga à man sa ga sariya ataya tə sləne ʼam ata cəna, ta ga patan mivel tə mindel. A nan atan sa vaɗ anan ɗo maslan ataya à məke. 34Aya əna, ɗowan a inde à wulen a tinen awan, a slabak. Ɗowan ata nà, tə ngaman Gamaliyel, winen Farisa ahay, aday winen miter sə Tawrita a re. Ɗo ahay fok tə jəjaran deeɓ deeɓ. A jan anà ɗo ahay, a wa: «Ənga, mbəsiken anan ɗo maslan a anaya tâ zla uho mənjœk aday.» 35Pə dəɓa ana ɗo maslan ahay sa nay uho ata nà, a jan anà ɗo ataya kutok, a wa: «Kwanay Isəraʼila ahay, gen anan ngatay anà way a kwanay a saa gan anà ɗo a anaya ata awan. 36Anga kə̀ njahak bayak a bay, ɗowan a inde tə ngaman Tudas, kà nak ahay, a jan anà ɗo ahay nà, winen bahay məduwen awan. Aday ɗo ahay ti ga səkat fuɗo tə pərahak anan azar. Pə dəɓa anahan a wa nà, tə vəɗak anan, ɗo sə pərahan azar ahay fok ta tak ʼam, aday ləbara sa ʼam anahan inde həna sabay. 37«Pə dəɓa wita wa asa ɗukwen nà, ɗowan a sə ngaman Yudas winen ɗo sə Galile ahay ata, a nay ahay à alay a sə baslay anan sləmay sə ɗo ahay pə daliyugo ata awan. Winen ɗukwen, kà rak ɗo ahay bayak a pi zek, tə pərahak anan azar. Pə dəɓa a wa, ta vaɗ anan ɗukwen, ɗo sə pərahan azar ataya ta tak ʼam səret fok re. 38«Anga nan, nen apan ni jak ikwen way inde kərtek həna: Mbəsiken anan ɗo a anaya awan tâ zla way a tinen. Ɗowan â sa gan atan awan bay fok. Kak mer su way a tinen a sa ga anan ataya, ta nay à nga su ɗo zənzen a wa, mer su way a tinen ataya ti lize asəka, ti dəzle anan jo à man a bay! 39Aya əna, kak ta ga mer su way a Mbərom acəkan nà, ki mben apan sə lize anan ʼam a anan tətibay re. Matanan, gen ngatay aday, bina hinahibay ki sa gen məgəzləga ti zek a Mbərom awan.» 40Natiya, ɗo mə halay nga sa ga sariya ataya, tə təma ʼam ana Gamaliyel ata awan. Tə ngaman ayak anà ɗo maslan ataya ù doh miza awan, tə ndaɓay atan, tə gafan atan ʼam ta sa ja nà: «Kâ si jen anan ʼam anà ɗo ahay tə sləmay a Yesu sabay fok.» Tə mbəsak atan kutok. 41Ɗo maslan ahay ta nay ahay à wulen su ɗo ataya wa tə ataslay mivel awan, anga Mbərom a ca patan, ta slak aday ɗo ahay tə̂ pəkan atan waray ì iɗe, tâ ga atan alay anga sləmay a Yesu. 42Tinen bine siwaw nà, pac pac fok, ta zla à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom aday à gulom su doh sə ɗo ahay re, tinen apan ti wazay, ti ɗakan anan anà ɗo ahay nà, ləbara mugom a sa ja nə Yesu winen Almasihu ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\