Mer su way ahay 6

1À alay ata kutok nà, abaslay su ɗo sə pərahan azar anà Yesu ahay kə̀ zəgahak apan bayak awan. Aday acakal ʼam kə̀ zəɓak ahay à wulen ana ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay tinen sa ja ʼam sə Gərek ahay tu ɗo sa ja ʼam sə Ibəraninko ahay ata awan. Ɗo sa ja ʼam sə Gərek ataya ta wa: «Pac pac, à man sə gəzla way sa pa nà, mədukway sə uwar a manay ahay ta njaɗ awan itəbay.» 2Anga nan kutok, ɗo maslan ataya tə halan nga anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay fok, aday ta jan atan, ta wa: «A zla pi zek manay mi mbəsak mer su way sə ɗakay anan ʼam a Mbərom bay. Mi mbəɗek pi mer su way sə gəzlan way sa pa anà ɗo ahay nà, i ga zek bay. 3Anga nan, mərak ahay, wilen ɗo ahay cuwɓe à wulen a kwanay wa, tinen ɗo ma rah Apasay a Mbərom aya awan, ɗo sə kəlire ahay aday ma ndar sləmay aya re. Ɗi mbəsakan anan mer su way sə gəzla way sa pa nà, anà tinen kutok. 4Aday manay mi ga amboh, mi ɗakay anan ʼam a Mbərom tə fefəne kutok.» 5ʼAm ata kà zlak anan à nga anà ɗo a Yesu ahay fok. Matanan, tə walay Etiyen, winen ɗo sa ɗaf nga pə Yesu lele aday ma rah a tə Apasay Cəncan a re. Asa tə walay apan atə Filip, Porokoros, Nikanor, Timon, Parmenas tə apan Nikola, winen ɗo sə wulen su doh sə Antakiya. Abay winen nà, ɗo sə pəra əna ɓa kə̀ təmahak sə pərahan azar anà Tawrita a Musa. 6Pə dəɓa wa nà, ta zla anan ɗo ataya cuwɓe pa ʼam ana ɗo maslan a Yesu ataya awan. Ɗo maslan ahay ta ga amboh, tə ɗəfan atan alay pa nga anà ɗo mə walay ataya anga sa ɗaf atan ì mer su way ata inde kutok. 7Matanan kutok, ʼam a Mbərom nà, a zəga apan sa ta ʼam bayak awan. Ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay ta ma nga sə zəga apan tə mindel à Urəsalima. Aday ɗo ahay bayak a à wulen su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay wa tə ɗəfak nga pə Yesu a re. 8Etiyen nà, Mbərom kə̀ ɗəfak apan alay sə mazlaɓ anahan, kə̀ varak anan məgala sa ga masuwayan sə way ahay cara cara pa ʼam sə ɗo ahay. 9Azar sə Yahuda aya inde à man ata awan, ta taa halay nga ù doh sə wazay a tinen sə ngaman doh sə wazay sə ɓile mə mbəsak aya ata awan. Ta nay ahay à wulen su doh sə Siren tə Aleksandriya wa, aday azar aya ɗukwen ta nay pə daliyugo sə Silikiya tə Aziya wa. Tinen a ta ma nga sa vaɗ awiyaway tatə Etiyen. 10Aya əna, ta mbak apan sə vəɗan uway bay, anga Apasay a Mbərom kə̀ varak anan kəlire sa ja ʼam. 11Pə dəɓa anahan a wa nà, tə haman anà ɗo ahay aday tâ gaɗ apan mungwalay ta sa ja nà: «Mə slənek Etiyen kə̀ jənak anan pa ʼam anà Musa aday anà Mbərom re.» 12Ta ʼam a tinen ata kutok, ta ma nga sə səder anan mivel sə ɗo ahay, ta sə məceɗ sə Yahuda ahay, ta sə miter sə Tawrita ahay. Ta ban anan Etiyen, ta zlan anan ayak anà ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay ataya awan. 13Ta ray ahay ɗo sa gaɗ apan mungwalay miza aya asa. Tə dazlan sa gaɗ apan mungwalay aya kutok, ta wa: «Ɗowan a anan a ja ʼam lelibay a pu doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday pə Tawrita ana Musa re. 14Mə slənek panan winen apan i ja, a wa: Yesu ɗo sə Nazaratu ata i mbazl anan doh sə mazlaɓ a Mbərom aday i mbəɗa anan ʼam ana Musa ma ja aya asa re.» 15Ɗo a mə halay nga ù doh sa ga sariya ataya fok, ta ma nga sə zəzor anan Etiyen, aday tinen apan ti ca pə iɗe anahan a nà, a gan atan nə kawa ta ca pə maslay a Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\