Mer su way ahay 7

1Pə dəɓa anahan a wa kutok, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay, a cəce pə Etiyen wa, a wa: «ʼAm a sa ja apak a anaya fok nà, mungwalay ɗaw?» 2Etiyen ite a mbəɗahan atan apan, a wa: «Mərak uno ahay tə bəbay uno ahay, ənga, pəken sləmay pa ʼam uno a anan aday. Mbərom Bahay sə mazlaɓ kà kak anan zek anà bije a mənuko Ibərahima à alay a winen pə daliyugo sə Mesopotamiya mba, kà zlak à Haran fan bay ata awan. 3Mbərom a jan nà: “Slabak, zla pu kon anak wa, mbəsak anan ɗo anak ahay, aday kâ zla ù kon a həna nen saa ɗakak apan ata awan.” 4«Cəna, Ibərahima a slabak pə daliyugo sə Kaldiya ahay wa, a zla à wulen su doh sə Haran, a njahay à man ata awan. Pə dəɓa ana bəbay anahan sa mac wa ite, Mbərom a jan â həɗek ù kon hinen asa, â nay à man a nuko a anan awan. 5À alay ata nà, Ibərahima nə wan anahan inde fan bay. Kwa man sa ɗaf saray dap kərtek ɗukwen, kə̀ varak anan fan bay. Əna Mbərom a zlapan anan tə daliyugo a anan, a wa: “Ni varak anan daliyugo a anan, ki lavay anan iken ta wan sə kutov anak ahay fok.” Aday à alay anahan sa jan ʼam ata ɗukwen, Ibərahima nə wan anahan inde fan bay fok. 6Mbərom a jan ahay, a wa: “Wan sə kutov anak ahay ti njahay pə daliyugo sə mədurlon, ti təra atan ɓile aya ta sa ga atan alay ava ahay səkat fuɗo. 7Aya əna, kon a saa təra atan ɓile ahay ata nà, nen a ni i kəta anan. Aday pə dəɓa anahan a wa nà, ni may atan ahay pə daliyugo a anan, ti naa həro nga kutok.” 8Matanan, Mbərom a ɓan ʼam tə Ibərahima, ta sa ja â gaɗ mədəndalas. Pə dəɓa anahan a wa, Ibərahima a wahay Isiyaku, aday pə luvon jəmaakan sə wahay anahan nà, a gəɗan mədəndalas. Isiyaku ɗukwen a wahay Yakob, a gan matanan, aday Yakob ite a wahay wan anahan ahay kuro nga cew ataya awan, tinen bije a mənuko ahay, a gan atan matanan re. 9«Bije a mənuko ataya nà, ta nan iɗe anà mərak a tinen Yusufu, tə sukumak anan way pə daliyugo sə Misra ɓile awan. Tə winen ata təke ɗukwen, Mbərom winen apan i ba anan Yusufu hwiya, 10a tam anan pə way sə gəɓan ahay ʼam ahay wa. A varan kəlire anga aday â zlan à nga anà Firawna, bahay sə Misra ata awan. Anga nan, Firawna a ɗaf anan ɗo sə lavan nga anà daliyugo sə Misra, aday ɗo sə lavan nga anà gulom su doh anahan re. 11«Aday kutok nà, may a ga pə daliyugo sə Misra ata, tə daliyugo sə Kanana a təke fok. Zek kà dak anan anà ɗo ahay nà, ndəlekeke. Matanan, bije a mənuko ataya ta njaɗ way sa pa sabay. 12Pə dəɓa wa kutok, Yakob a sləne sa jəka ndaw inde sə sukom à Misra nà, a slan bije a mənuko ataya tâ saa sukumay ahay ndaw. Wita, mamaʼam sə azla a tinen à Misra. 13Ta ma mə slala cew a saa sukumay asa nà, Yusufu kə̀ ɗakak anan anan zek anà mərak anahan ahay. Matanan Firawna ɗukwen kə̀ sənak zahav ana Yusufu ahay kutok. 14Pə dəɓa anahan a wa, Yusufu a slan ɗo saa nay anan ahay bəbay anahan Yakob tə zahav anahan aya təke. Tinen sa nay pə daliyugo sə Misra ata nà, abaslay a tinen a nə kwa kuro cuwɓe nga ɗara. 15Matanan, Yakob a njahay à Misra. Pə dəɓa anahan a wa nà, a mac à man ata awan, tə bije a mənuko ataya təke. 16Ta zla saa la atan à Sikem pə daliyugo sə Kanana, à jəvay ana Ibərahima sə sukom pə zahav ana Hamor wa ata awan. 17«À alay aday ʼam a Mbərom sə zlapan anan anà Ibərahima ata i təra, i i sla bəse coy nà, zahav a mənuko Isəraʼila ahay a ma nga sə wasay pə daliyugo sə Misra ata awan. 18Aday Misra ahay ta ɗaf uda bahay hinen, əna bahay a wiya ata a san Yusufu bay. 19Anga nan, a ga wurwer pə bije a mənuko ataya awan, a ga atan alay. A gan atan bəlaray tâ lar anan wan a tinen ndəleɓœɓe aya aday tâ mac. 20À alay ata ite, tə wahay Musa, wan lele a pa ʼam a Mbərom, leftekəre. Ta gan nga àga bəbay anahan ù doh way sə kiya maakan ahay. 21Pə dəɓa anahan a wa, ta zla anan, tə mbəsak anan pa ʼam zlinder. Əna dəna a bahay ata a tan à nga, a zəɓa anan, a ɗəɗok anan agay kawa wan si zek anahan wanahan. 22Musa nà, à alay a winen sa har àga bahay ata nà, kə̀ tətakak anan asan way sə Misra ahay fok. Winen nà, a san sa ja ʼam zle lele, aday a ga mer su way ɗukwen tə məgala re. 23«Ava ana Musa a ga kwa kuro fuɗo nà, a jalay sa zla saa can iɗe anà ɗo sə zahav anahan Isəraʼila ahay. 24Winen a tan à nga anà ɗo sə Misra inde, winen apan i ga anan alay tu ɗo sə Isəraʼila ahay. A zla sa man zek anà ɗo anahan ata, bəskol winen vaɗ anan ɗo sə Misra ata məsinde awan. 25Musa a bayak nà, Isəraʼila ahay ti san Mbərom i tam atan tə alay anahan. Əna ɗo anahan ataya tə sənak bay. 26Sidew a asa a tan à nga anà ɗo anahan Isəraʼila ahay cew tinen apan ti vaɗ zek. Anga nan, a təker anan sə ndakay atan pi zek, a jan atan, a wa: “Məndala uno ahay, aday kwanay nə tə mərak ahay asanaw, ki vəɗen zek nà, angamaw?” 27Aya əna, ɗo sə jugwar ʼam ata a kaɗan anà Musa ta sa jan nà: “Iken, waya sa ɗaf iken bahay a pa nga a manay aday sa gan umo sariya anaw? 28Bina, a nak sa vaɗ nen kawa iken sa vaɗ anan ɗo sə Misra avaɗ ata re ɗaw?” 29Musa a sləne ʼam ata cəna, a haw way anahan pə daliyugo sə Madiya saa njahay à man ata kawa mədurlon. Pə dəɓa wa, a njaɗ wan mungol aya cew à man ata re. 30«Pə ava anahan a kwa kuro fuɗo ata nà, maslay a Mbərom a kan ahay zek ù uko sə vəragaz wa à man sa saf bəse tə ɓəzlom sə Sina. 31Musa a canan anà way ata nà, a gan masuwayan. Anga nan, a həɗek apan saa zəzor anan. Əna Mbərom Ba Məduwen a jan ahay, a wa: 32“Nen nà, Mbərom ana bije anak ahay. Nen Mbərom ana Ibərahima, Mbərom ana Isiyaku aday Mbərom ana Yakob.” Musa a sləne ʼam ata cəna, a ma nga pə ajəjar kwaslkwaslkwasl. A rihe nga ù vo, a nan sə canan sabay fok. 33Mbərom a jan ahay asa, a wa: “Culok anan təkarak à saray wa, bina man a iken sə tavay uda ata nà, man cəncan awan. 34Ayaw, Musa, nen nə sənak pə ɗəce ana ɗo uno ahay sa ga pə daliyugo sə Misra, nə slənek aɗəma way a tinen awan. Anga nan, nə dazak ahay həna nà, sa naa təmay atan ahay. Həna ni slan iken, ma à Misra asa.”» 35«Musa ata nà, Isəraʼila ahay tə larak anan, anga ʼam a tinen sa jan “Waya sa ɗaf iken bahay a pa nga a manay aday sa gan umo sariya anaw?” ata awan. Aya Musa ata nà, Mbərom kə̀ gəɓak anan, kə̀ tərak anan bahay awan, ɗo sa tam ɗo a re. A walay anan tə alay ana maslay anahan sa kan zek ù uko sə vəragaz inde ata awan. 36Musa nà, a təmay atan à Misra wa. A ga masuwayan ahay cara cara à Misra, à bəlay sə ngaman Bəlay Ɗəzɗaz ata, aday ava kwa kuro fuɗo à saf inde re. 37«Musa ata asa re kà jak anan anà Isəraʼila ahay, a wa: “Mbərom i naa slənak ikwen ahay ɗo majaʼam anahan hinen kawa nen à wulen ana ɗo sə zahav a kwanay ahay wa.” 38Aday à alay a bije a mənuko ahay tinen mə halay nga à kiɓe pə pala ata nà, maslay a Mbərom a jan ʼam à Musa pə ɓəzlom sə Sina. Musa kə̀ tərak ɗo a sa ma anan ʼam à wulen ata ana maslay a Mbərom tə bije a mənuko ataya awan. A təma ʼam sa var sifa ahay pə Mbərom wa, aday a mak uko anan ʼam ataya awan. 39«Aya əna, bije a mənuko ataya tə ngəmak sə təmahan anan ʼam ana Musa bay, tə larak anan. Ta gan may aɗəka nà, sa ma à Misra bugol. 40Anga nan, ta jan anà Haruna nà: “Ndakan umo mbərom a manay ahay, aday mi bar nà, mi ɗaf anan pa ʼam wa. Bina Musa sə ɗowan a anan sa ray ahay mənuko à Misra wa ata nə ma san sa tan à nga nə maw bay.” 41Natiya, tə ndakan pəra anà nga a tinen ahay. Pəra ata nà, kawa wan sə minjev. Tə həran nga ta sə waslan way. Ta ga azar uko sə taslay mivel anga mer su way a tinen ata awan. 42Aya əna, Mbərom a mbəsak atan à alay anahan wa sənday, aday tə̂ ɗəfan apan anà mawuzlawazl ahay. Kə̀ tərak kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom sa ja apan à Deftere a Mbərom inde ata awan, Mbərom a wa: “Kwanay Isəraʼila ahay, à alay kwanay à saf inde way sə ava kwa kuro fuɗo ata nà, kə wislen uno way ɗaw, kə viren uno way ɗaw? Kə viren uno awan bay fok. 43Aya əna, kə ndiken jawjawa anga pəra sə ngaman Molok ata awan, aday kə taviken anan mawuzlawazl sə pəra a kwanay sə ngaman Refan ata re. Pəra ataya nà, kə ndiken atan tə alay a kwanay anga sə həran atan nga. Anga nan, ni razl kwanay pə daliyugo a anan wa, ti ra kwanay dəren pə Babila wa re.” 44«À alay a bije a mənuko ahay à kiɓe ata nà, ta taa gəɓa anan jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom. Tə ndakay anan nə uwek, kawa ana Mbərom sə ɗakan anan minje awan anà Musa ata awan. 45Pə dəɓa anahan a wa, atə Yosuwa tə bije a mənuko ahay ta pak anan ʼam sə jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom ata à alay a bəbay a tinen ahay wa. Ta zla pə daliyugo sə Kanana nà, tə zəɓa anan alay. Ɗo sə daliyugo ataya nà, Mbərom kə̀ rəzlak atan. Bije a mənuko ataya ta pak atan pə daliyugo ata wa. Matanan, jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom ata inde à Kanana dezl ahay pə alay ana bahay Dawuda sə njahay à bahay inde ata awan. 46«Bahay Dawuda a nà, kə̀ tərak ləliwe ana Mbərom. Aday kutok nà, Dawuda a cəce cəveɗ aday â ndakan doh anà Mbərom ana Yakob. Əna Mbərom kə̀ varak anan cəveɗ sə ndakay doh ata bay. 47Saa han doh ata nà, bahay Sulimanu, wan ana Dawuda. 48«Aya əna, Mbərom sə bagəbaga mburom i njahay ù doh su ɗo zənzen a sə ndakay ata bay. Kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom sa ja, 49Mbərom a wa: “Bagəbaga mburom kə̀ tərak man sə njahay sə bahay uno. Aday daliyugo ɗukwen, man sa ɗaf saray uno re. Bina, ki i ndiken uno təɗe nà, doh sa ma ite anaw? Man aday ki viren uno təɗe sə njahay uda ata nə ahaw? 50Bina, sə ndakay anan way ataya fok nà, nen a biɗaw?”» 51Etiyen a pərahan anan azar ta sa ja, a wa: «Kwanay nà, ɗo rawraw aya pa ʼam a Mbərom kawa ɗo sə pəra ahay. Bina kə ticen anan mivel a kwanay, kə rəɗen anan sləmay a kwanay, anga aday kə̂ slənen ʼam a Mbərom bay. Kə ngəmen sə ɗəfan apan anà Apasay Cəncan a bay. Kwanay kawa bije a kwanay ahay. 52Bina, abay ɗo majaʼam a Mbərom a wura aday bije a kwanay ahay ta gak anan alay bay anaw? Tə vəɗak anan ɗo majaʼam a Mbərom aya sə ɗakan atan anan ahay anay ana ɗo maslan anahan a ɗiɗek ata awan. Aday ɗo maslan anahan a ɗiɗek ata a dəzley ahay ta nga anahan a ɗukwen, ki gen apan ɗaf, kə vəɗen anan re. 53Kwanay nà, kə təmihen anan Tawrita ana Mbərom sə slənay tə alay ana maslay anahan ahay ata awan, əna kə ngəmen sə ɗəfan anan apan bay.» 54Ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay ataya tə sləne ʼam ana Etiyen ata fok nà, ʼam ata a cəɓan atan nə ndəlekeke, ta ga apan mivel tə mindel. Ta ma nga sa rac apan alay təsl təsl jiga awan. 55Aya əna, Etiyen nà, winen ma rah Apasay Cəncan awan, a ca iɗe à mburom, a canan ayak anà jiyjay sə mazlaɓ a Mbərom, aday anà Yesu mə tavay a tə alay puway a Mbərom. 56A ja, a wa: «Nə canan ayak anà bagəbaga mburom mə təɓa awan, aday Wan su Ɗo ɗukwen, winen mə tavay a tə alay puway ana Mbərom re.» 57Ɗo sə sləne ʼam anahan ataya fok ta zlah, tə rəɗay a sləmay a tinen ahay, anga aday tə̂ sləne ʼam anahan ataya sabay fok. Tə slabak fok a tinen a, ta kaɗ apan. 58Ta ban anan, ta zla anan à wulen su doh wa, aday tə dazlan sa tar anan tu kon. Ɗo sə side way ataya tə culok anan zana a tinen ahay pi zek wa, tə halan anan anà njavar a inde tə ngaman Sol anga aday â ban atan apan. 59À alay a tinen apan ti tar anan Etiyen tu kon ata nà, a ga amboh, a wa: «Bahay uno Yesu, həna nà, kem, təma sifa uno à alay anak inde ite.» 60A slahay duk duk gərmec, a zlah pi zek sə məgala, a wa: «Amboh, Bahay uno, pəsen atan anan ines a tinen a anan ite.» Pə dəɓa ana ʼam anahan ata wa cəna, a mac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\