Mer su way ahay 8

1Avaɗ Etiyen ata nà, kà zlak anan à nga anà Sol a re. Ta pac ata kwayanʼa cəna, tə dazlan sa ga anan alay tu ɗo a Yesu ahay à wulen su doh sə Urəsalima inde. Tinen a fok ta ta ʼam à Urəsalima wa. Ta haw à wulen su doh sə kiɓe sə Yahudiya ta sə Samariya aya awan. Mə mbəsak a à Urəsalima nà, ɗo maslan a Yesu ahay vərre coy. 2Ɗo sə jəjaran anà Mbərom a azar aya ta nay, ta la anan Etiyen, tə yimak anan ɗukwen tə mindel. 3Aya əna, Sol sə ɗowan ata nà, a ma nga sə pəslay anan ɗo a Yesu ahay nə jiga awan. A zla nà, doh tu doh, gədek sə bənay anan ahay ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay, uwar tə mungol aya təke fok, pa tacak atan ayak à dangay. 4Ɗo a Yesu a sa ta ʼam ataya ta ma nga sə ɗakay anan ləbara a Yesu à man a tinen sa bar ataya fok. 5Filip nà, a zla à wulen su doh a inde pə daliyugo sə Samariya. À man ata kutok, a ɗakay anan ʼam a Yesu Almasihu anà ɗo ahay. 6Ɗo sə wulen su doh ataya ta pak sləmay pa ʼam ana Filip nə lele, anga tə slənek ʼam anahan, aday tə canak anan anà way anahan sa ga tə masuwayan aya ata awan. 7Setene ahay ta nak ahay à ɗo ahay wa bayak awan, ta sa zlah pi zek tə məgalak awan. Ɗo mə təra à məndak aya tu ɗo vədal aya bayak a tə mbərak re. 8Matanan, ataslay mivel inde bayak a à wulen su doh sə Samariya ata awan. 9Natiya, à wulen su doh ata inde nà, ɗowan a inde tə ngaman Simon. Ɗowan ata nà, maram awan, kà gak mer su way sa gan masuwayan anà ɗo sə Samariya ataya tə mindel, aday a wa winen nà, ɗo məduwen awan. 10Ɗo ataya fok, ɗo mətawak aya tu ɗo zlile aya təke, tə varan zlangar anà ɗowan ata, ta sa ja nà: «Winen nə məgala a Mbərom sə ngaman Məgala Məduwen a ata awan.» 11Kə̀ njahak nə bayak awan, Simon sə ɗowan ata, winen apan i gan masuwayan anà ɗo ahay bayak a ti mer su way sə kəlen anahan ata awan. Anga nan, ta taa pəkan sləmay anà ʼam anahan a nə lele tə mindel. 12Aya əna, Filip a zla à man ata kutok, a wazay anan ləbara mugom a mbala ana Yesu Almasihu ta sə bahay a Mbərom a nà, ɗo ataya ta ɗaf nga pə Yesu. Mungol tə uwar aya təke fok ta ga baptisma. 13Natiya Simon sə ɗowan ata ɗukwen kə̀ ɗəfak nga pə Yesu aday kà gak baptisma re. Winen gədek sa taa pərahan azar anà Filip kwa aha fok, anga a canan anà mer su way a Filip sa ga ataya nà, ta gan masuwayan. 14Natiya, ɗo maslan a Yesu ahay à Urəsalima tə sləne sa jəka ɗo sə Samariya ahay tə ɗəfak nga pa ʼam a Mbərom ata nà, ta slan atə Piyer tə Yuhana à man a tinen. 15Ɗo a cew ataya tə dəzle à Samariya nà, ta gan amboh anà Mbərom aday â varan Apasay anahan Cəncan a anà ɗo sə Samariya ataya awan. 16Ɗo ataya ta ga baptisma nà, tə sləmay a Yesu Almasihu ɗəkɗek, bina tə njaɗak Apasay Cəncan ata fan bay. 17Matanan, atə Piyer tə Yuhana ta ga amboh sə ɗəfan atan alay pa nga, aday Apasay Cəncan a a dazay patan kutok. 18Simon sə ɗowan ata a ca apan ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay tə njaɗak Apasay Cəncan a à alay ana ɗo maslan ahay sə ɗəfan atan alay pa nga ta sa ga amboh ata nà, a gəɓa dala sə varan anà atə Piyer tə Yuhana, 19a jan atan nà: «Viren uno məgala ata ite! Ata aday nen nə njaɗak məgala ata nà, ni mba apan sa ɗaf alay pa nga su ɗo aday â njaɗ Apasay Cəncan a ite.» 20Aya əna Piyer a mbəɗahan apan ite, a jan nà: «Kak sə matanan cukutok nà, kə̂ lize tə dala anak a təke, bina iken kə jalay nə ki mba apan sə sukom məgala a Mbərom sa var ta ʼam kəriya ata asanaw! 21Matanan, iken nà, ki mba apan sə japay tə manay sabay fok, anga mivel anak a aday nà, winen ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom bay. 22Iken həna aɗəka nà, mbəɗahan lœn anà ines anak. Cəce pə Mbərom wa aday hinahibay i pəsek anan way anak sə jalay matanan à mivel anak inde ata awan. 23Anga na ca apak nà, iken nə sədœk awan, aday huwan kà gak apak bahay jiga awan.» 24Simon sə ɗowan ata a sləne ʼam ata cəna, a jan anà atə Piyer tə Yuhana nà: «Kem, gen anan amboh anà Bahay Yesu anga nen, aday way a kwanay sa ja upo həna ata â təro bay ite!» 25Pə dəɓa anahan a wa nà, ɗo maslan a cew ataya tə pərahan anan azar sə ɗakay anan ləbara a Yesu anà ɗo ahay. Mer su way a tinen a ndav nà, ta ma way a tinen à Urəsalima, aday tinen apan ti ɗakay anan ləbara mugom a anà ɗo sə wulen su doh sə Samariya ahay re. 26Pə dəɓa anahan a wa kutok, maslay a Mbərom Ba Məduwen a jan anà Filip nà: «Slabak, zla ta day sə dəlon pə cəveɗ a sə slabak à Urəsalima wa sa zla à Gaza ata awan, ɗo ahay tə mbəsakak sa zla tə cəveɗ ata awan.» 27Cəna, Filip a slabak, a zla kwayanʼa. Pə cəveɗ ata kutok, a tan ayak à nga anà ɗowan a inde winen Etiyopiya ahay, winen mə dədasl awan. Winen nà, ɗo məduwen awan, ɗo sa ba pə dala ana uwar sə ngaman Kandake, winen bahay sə Etiyopiya ahay ata awan. A zla à Urəsalima nà, saa həran nga anà Mbərom. 28Winen apan i ma pə dəɓa agay tə muta sə pəles awan, aday Deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya inde apan, winen apan i jinge anan. 29Apasay a Mbərom a jan anà Filip nà: «Zla pə cakay ana muta sə pəles a tiya ata awan.» 30Cəna, Filip a hawan ayak azar anà muta sə pəles ata awan. A bənak anan ayak nà, a sləne nə ɗowan sə muta sə pəles ata winen apan i jinge Deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya. Filip a cəce panan kutok, a wa: «Iken apan ki sləne way a iken sə jinge ata dəp ɗaw?» 31Ɗo sə Etiyopiya ata a mbəɗahan apan anà Filip, a wa: «Ni mba apan sə sləne kəkəma aday mənjəna ɗowan sə ɗuko anan way a uda ataya anaw?» A gan kem anà Filip aday â jənak ayak à muta inde sə njahay pə cakay anahan. 32Natiya, way anahan a sə jinge à Deftere a Mbərom inde ata nə həna: «Winen kawa təman aday tinen apan ti zla anan à man sə waslay way ata awan. Aday kawa wan sə təman aday tinen apan ti gaɗ panan sibœk ɗukwen a yam bay ata, matanan kə̀ təɓak anan ʼam anahan sa yam bay re. 33Tə tərak anan à məndak, ta gak anan sariya tə cəveɗ a bay, ɗowan saa ja ʼam sa wan sə kutov anahan ɗukwen, ibay fok. Anga tə lizek anan anan sifa pə daliyugo wa.» 34Pə dəɓa anahan a wa kutok, ɗowan ata a cəce pə Filip wa, a wa: «Ənga, ɗuko anan ite aday: Ɗo majaʼam a Mbərom ata a ja ʼam ata jiga nə pə wayaw? A ja ʼam ata nà, pi zek anahan a ɗaw? Kabay a ja nə pu ɗo hinen ɗaw?» 35Natiya awan, Filip a dazlan ta ʼam a mə jinge ata awan, aday a ɗakan anan ʼam sə ləbara mugom a mbala ana Yesu ata kutok. 36Tinen apan ti zla pə cəveɗ nà, tə dəzle à man sə aʼam. Ɗowan ata a cəce pə Filip wa kutok, a wa: «Aʼam inde həna asənə, ni ga baptisma a bay ike nà, angamaw?» [ 37Filip a mbəɗahan apan, a wa: «Kak kə ɗəfak nga pə Yesu tə mivel kərtek a nà, wita i ga zek, ki mba apan sa ga baptisma acəkan.» A mbəɗahan apan anà Filip nà: «Nə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu nə winen Wan a Mbərom.»] 38Natiya, a tavay anan muta sə pəles anahan. Tə dazay à aʼam inde tə Filip, aday Filip a gan baptisma kutok. 39Tə jənay ahay à aʼam wa cəna, sewek Apasay ana Bahay Mbərom a zəɓa anan Filip à man ata wa. Ɗowan ata kə̀ canak anan sabay fok. A pərahan azar anà cəveɗ anahan sa zla tə ataslay mivel a tə mindel. 40Filip ite nà, a saa ca apan nə winen à Azot. A zla kwa aha fok ta sə wazay anan ləbara ana Yesu mugom a, hus a dəzle à Kaysariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\