Mer su way ahay 9

1À alay ata nà, Sol winen apan i pərahan azar sə kətəɓar anan ɗo a Bahay Yesu ahay ta sa ja nə i vaɗ atan. Anga nan, a zla pə bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, 2a cəce panan â vinden ɗerewel à alay inde, i varan anà ɗo sə lavan nga anà doh sə wazay ana Yahuda ahay à wulen su doh sə Damas inde ataya, aday tâ san ʼam si zek ana Sol awan. Anga a gan may nà, kak kà tak anan à nga anà ɗo sə pərahan azar anà cəveɗ a Yesu ahay à Damas nà, kwa ɗo mungol awan, kwa ɗo uwar a fok, i ban atan aday i nay atan à Urəsalima. 3Natiya, à alay a winen apan i zla aday bəse i dəzle à Damas kutok nà, jiyjay a nay ahay à mburom wa, a dav, a va anan ù doh tew. 4Cəna a slahay anan à məndak, aday a sləne agungol sa ʼam winen apan i jan ʼam, a wa: «Sol, Sol, kə jugwar puno wa ʼam jiga nà, angama kərtek anaw?» 5Sol a mbəɗa apan ite, a wa: «Iken nə wayaw, bahay uno?» ʼAm ata a mbəɗahan ahay apan ite, a wa: «Nen nà, Yesu, ɗowan a iken sə jugwar panan wa ʼam ata awan. 6Slabak, zla à Damas, aday ti i jak way anak a saa ga ata awan.» 7Ɗo sa zla jiga tatə Sol ataya fok tə tavay sleɓərɓərre mənjəna aja ʼam. Tə slənek agungol sa ʼam ata awan, əna tə canak anan anà ɗowan bay. 8Sol a slabak, a təɓa anan iɗe anahan ahay nà, a canan iɗe sabay, kə̀ hurfok. Anga nan, tə bənan alay à Damas ababan. 9Luvon maakan fok, winen hurof awan. Kà pak awan bay, aday kà sak awan bay re. 10À Damas ata nà, njavar a Yesu a inde, tə ngaman Ananiyas. Bahay Yesu a ngaman ì cœn sə zuɓay inde, a jan: «Ananiyas!» Ananiyas a ngaman apan: «Walaw, Bahay uno. Nen həna.» 11Bahay Yesu a jan nà: «Slabak, zla àga Yudas, pə cəveɗ sə ngaman “cəveɗ mə tavay awan” ata awan. Kə̂ cəce ɗowan a inde, tə ngaman Sol, winen ɗo sə Tarsus, anga həna winen apan i ga amboh. 12À cœn sə zuɓay inde a canan anà ɗowan a sə ngaman Ananiyas ata a zlak ayak, a ɗəfan alay pa nga, aday â mba apan sə canan iɗe miza awan.» 13Ananiyas ite a mbəɗahan apan, a wa: «Bahay uno, ɗo ahay bayak a tə təkərek uno ləbara sa ʼam a ɗowan ata awan. Tu jo nà, kà gak anan alay bayak a tu ɗo anak ahay à Urəsalima. 14Aday həna a nay ahay à man a anan ata nà, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə vindek anan ahay ɗerewel à alay inde, anga aday â ban anan ɗo sə hərak nga a anaya fok.» 15Aya əna, Bahay Yesu a mbəɗahan apan anà Ananiyas, a wa: «Iken, zla pə cakay anahan awan! Winen a nà, nə walak anan su go mer su way anga aday i ɗakan anan sləmay uno anà ɗo sə pəra ahay tə bahay a tinen ahay, aday anà ɗo sə Isəraʼila ahay re. 16Nen a ta nga uno awan ni ɗakan anan ɗəce anahan a sa naa ga anga sləmay uno ata awan.» 17Natiya, Ananiyas a zla àga Yudas ata kutok. A zla à gulom su doh ata nà, a ɗəfan alay pa nga anà Sol ta sa jan: «Sol, mərak uno, sə slənay nen à man anak nà, Bahay Yesu, ɗowan a sa kak zek pə cəveɗ à alay a iken apan ki nay à man a anan ata awan. A slənay nen nà, anga iɗe anak ahay tə̂ təɓa, aday anga kâ njaɗ Apasay Cəncan awan.» 18Kwayanʼa cəna, awan a a slahay ì iɗe ana Sol ahay wa, kawa sliper sə dombana, iɗe anahan ahay tə təɓa kutok, a mbar. Sol a slabak, a ga baptisma. 19Aday, a pa way sa pa, a njaɗ məgala miza kutok. Sol a njahay way sə luvon ahay mənjœk tə ɗo a Yesu ahay à Damas ata awan. 20Kwayanʼa a dazlan sə wazay ù doh sə wazay sə Yahuda ahay, ta sa ja nà, Yesu nə winen Wan a Mbərom acəkan. 21Ɗo sə sləne ʼam anahan ataya fok, a gan atan masuwayan, ta wa: «Na wa, ɗowan a anan nà, winen ɗo sa ga anan alay tu ɗo a Yesu ahay à Urəsalima ba? Aday həna a nay ahay à man a anan nà, anga aday i ban anan ɗo sə həran nga anà Yesu ahay, i zlan atan anan ayak anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay re ba?» 22Aya əna, Sol a njaɗ apan məgala sə wazan anà Yahuda ahay à Damas ata awan. Sol a tavay apan njənjan ta sa ja nà, Yesu nə winen Almasihu. Ɗo ataya ta mbak apan sə mbicen ʼam bay jiya awan. 23A njahay pə dəɓa anahan a wa əngal nà, Yahuda ahay ta ma anan ʼam ì zek ahay anga aday ti vaɗ anan, 24aya əna, Sol nə kə̀ sənak apan. Luvon tə ipec fok, Yahuda ahay tinen apan ti ba məsudoh sə wulen su doh ahay anga aday ti vaɗ anan. 25Əna pə luvon a inde kutok, ɗo ana Sol ahay tə gəɓa anan à cəkarak inde, tə taray anan ahay uho tə liɓer à mufəlok sə dalam wa. 26Ana Sol sə dəzle à Urəsalima nà, a gan may sə japay tu ɗo a Yesu ahay à man ata awan. Əna hərra ɗo ataya fok tə jəjaran, anga sa jəka tə ɗiɗek a, winen nà, ɗo a Yesu re nà, tə təmahak bay. 27Aya Barnabas kutok, winen a zəɓa anan Sol, ta zla pi zek à man su ɗo maslan a Yesu ahay. Barnabas a ɗakan atan anan nà, Sol kə̀ canak anan anà Bahay Yesu pə cəveɗ sa zla à Damas ata awan, aday Bahay Yesu ɗukwen kà jak anan ahay ʼam re. Aday ɗukwen, Sol kə̀ ɗakak anan anan ləbara a Yesu anà ɗo ahay à Damas mənjəna ajəjar. 28Natiya, a ban pə winen ata wa kutok, Sol a japay tu ɗo a Yesu ahay. A dazlan sa bar à wulen su doh sə Urəsalima ta sə ɗakay anan ləbara ana Bahay Yesu mənjəna ajəjar. 29Winen apan i ja ʼam, i vaɗ awiyaway tə Yahuda sa ja ʼam sə Gərek ataya awan, əna tinen ite ta gan may sa vaɗ anan. 30Matanan, ɗo a Yesu ahay tə sləne apan nà, ta zla anan Sol à Kaysariya, aday ta slan anan à Tarsus. 31Pə dəɓa anahan a wa kutok, ɗo a Yesu ahay pə daliyugo sə Yahudiya tə Galile aday ta sə Samariya fok, tinen mə njahay a nà, à zay inde, ɗəce inde sabay kutok. Tə varan məgala ì zek ahay, tə həran nga anà Bahay Yesu pac pac, Apasay Cəncan a a man atan anan mivel ù doh, aday abaslay a tinen a ma nga sə zəga apan. 32Piyer nà, winen apan i zla kwa ta sə wura fok. Pə luvon a inde nà, a zla sa can iɗe anà ɗo a Yesu ahay à Lida. 33À man ata kutok, a tan à nga anà ɗowan a inde tə ngaman Aneyas, winen mə təra à məndak awan. Way sə ava jəmaakan, winen mə nahay awan. A mba apan sə slabak bay. 34Piyer a jan nà: «Aneyas, slabak! Yesu Almasihu kə̀ mbərak iken. Faɗay anan man sə nahay anak.» Cəna, a slabak kwayanʼa. 35Natiya, ɗo sə Lida tu ɗo sə Saron ahay fok tə canan anà way ata nà, ta ɗaf nga pə Bahay Yesu kutok. 36À Yafo nà, uwar a inde, tə ngaman Tabita, winen ɗo a Yesu. Tabita a nan sa ja nà, «Miyak», kabay «Dorkas» ta ʼam sə Gərek. Uwar ata a taa ga nə mer su way lele aya awan, a taa man zek anà ɗo mətawak aya re. 37Pə luvon a inde, ɗəvac a ban anan Tabita, a mac. Tə banay anan məsinde awan, aday tə ɗəfak anan ayak ù doh à sewene inde. 38Wulen su doh sə Yafo nà, dəren pi zek wa tə wulen su doh sə Lida bay. Anga nan, ɗo a Yesu ahay à Yafo tə sənak apan Piyer nə winen à Lida, ta slan ɗo ahay cew à man anahan aday tâ jan nà: «Kem, ənga haway àga manay bəse aday!» 39Piyer a sləne cəna, a zla tə tinen à Yafo. Piyer a dəzle cəna, tə lagay anan ù doh à sewene pə cakay ana məsinde awan. Mədukway sə uwar ahay ta va anan Piyer tew, tinen apan ti yam, ta kan anan kəlmije tə zana ana Dorkas azar a winen sa tam à alay a winen tə sifa mba ataya awan. 40Piyer a rəzlay anan ahay ɗo ahay uho. A dukwe gərmec aday a ga amboh. Coy, a mbəɗa ʼam pə məsinde, a jan: «Tabita, slabak!» Tabita a təɓa iɗe ngurret, aday a canan a Piyer nà, a slabak, a njahay ziyaf. 41Piyer a bənan alay, a man zek sə slabak. Pə dəɓa wa nà, a ngaman anà ɗo a Yesu ahay tə mədukway sə uwar ahay, a kan atan anan Tabita winen tə sifa awan. 42Natiya, ləbara ata a ta ʼam à wulen su doh sə Yafo inde fok, aday ɗo ahay bayak a tə ɗəfak nga pə Bahay Yesu. 43Piyer kə̀ njahak à Yafo ata bayak awan, àga ɗowan inde tə ngaman Simon, winen ɗo sə kəfaɗ ambar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\