Kolosiya ahay 1

1Sə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, nen ɗo ana Mbərom sə ngaman aday sə təra anan ɗo maslan ana Yesu Almasihu ata awan. Ɗerewel a anan a zlak ayak nà, à alay a manay wa tə Timote mərak a mənuko ata awan. 2Mə vindek ikwen ayak anà kwanay ɗo a Yesu ahay à Kolosiya, kwanay mərak a manay ahay, mə japay aya tə Yesu Almasihu. Mbərom Bəbay a mənuko â gak ikwen sumor aday â varak ikwen zay anahan. 3À alay a wura wura, manay apan mi ga amboh anga kwanay cəna, mə mbəɗek anan à nga wa sə ngəran anà Mbərom anga kwanay bay re. 4Mə ngəran anga mə slənek kwanay nà, kə təmihen Yesu Almasihu à mivel a kwanay inde tə ɗiɗek awan, aday kwanay apan ki gen anan asan zek anà ɗo a Yesu ahay re. 5Ki gen matanan nà, anga kə sənen zle Mbərom kə̀ lavak ikwen anan zek tə way lele aya à mburom à man anahan awan. Aday kwanay apan ki ɗəfen anan iɗe à way a kwanay saa njaɗ anan mba ata awan. Kə sənen pə way a Mbərom a sə lavak ikwen anan zek ata nà, kurre à alay a kwanay sə sləne ləbara mugom a sa ʼam ɗiɗek a ata awan. 6Ləbara sa ʼam a mugom ata nà, kà tak ʼam pə daliyugo kwa aha fok. Kə̀ tərak nà, kawa sé aday winen apan i har, a wahay wan bayak a ata awan. Natiya, ʼam a Mbərom winen apan i zəga sa zla pa ʼam pa ʼam à wulen a kwanay inde ɗukwen matanan re. A dazlan sə zəga sa zla pa ʼam pa ʼam à wulen a kwanay, à alay a kwanay a sə sləne Mbərom kà gak ikwen sumor acəkan ata awan. 7Sə ɗakak ikwen anan ləbara sa ʼam a mugom ata nà, Epafəras, car a manay ì mer su way a Yesu Almasihu inde. Winen a ga mer su way a Yesu Almasihu nà, tə mivel kərtek awan. Winen apan i ga mer su way a Yesu àga kwanay à yime a manay inde. 8Epafəras ata nà, kə̀ ɗakak umo anan mer su way anà Apasay a Mbərom sə varak ikwen məgala sə pəlay mərak ahay ata awan. 9Anga nan kutok, a ban kwa pə ana manay sə sləne ləbara a kwanay ata wa nà, manay mə mbəsakak sa gan amboh anà Mbərom anga kwanay bay hwiya. Ma gan amboh nà, anga aday kə̂ sənen way anahan sa gan may, aday â varak ikwen kəlire tə asan way tə məgala sə Apasay anahan. 10Natiya tə kəlire sə asan way ata kutok, anjahay a kwanay i zlan à nga anà Bahay a mənuko, ki gen way anahan sa gan may ahay fok, aday ki gen mer su way lele aya cara cara. Ata asan way a kwanay pə Mbərom i zəga nə pa ʼam pa ʼam. 11Ma gan amboh anà Mbərom ɗukwen, anga aday â varak ikwen məgala sə mazlaɓ anahan sə jəra njənjan, aday sə səmen anà way ahay fok tə ataslay mivel awan. 12Matanan, ngəren anà Bəbay Mbərom anga kə̀ varak ikwen cəveɗ sa njaɗ magwagway anahan sə lavan a zek a anà ɗo anahan ahay à mburom à man jiyjay a inde ata awan. 13Mbərom kə̀ təmak ahay mənuko à alay a məgala ana bahay sə iɗe zənzen a wa, aday a pak mənuko à man sə bahay a wan anahan ləliwe ata awan. 14Sə təmay ahay mənuko à alay ana Fakalaw wa nə, wan a Mbərom, anga kə̀ pəsek uko anan ines a nuko ahay. 15Mbərom nà, kula ɗowan kə̀ canak anan tə iɗe bay. Əna Yesu Almasihu ɗowan a mezeze a Mbərom ata kà kak uko anan ahay Mbərom awan. Yesu a nà, winen murkwaya sa wan a Mbərom ahay. A lavan nga anà way a Mbərom mə ndakay aya kəzlek jiga fok. 16Mbərom a ndakay way ahay fok nə tə alay a wan anahan ata awan, kwa â ga nə pə daliyugo, kwa à mburom awan fok, kwa way aday ɗə canan zle ataya, kwa way aday ɗə canan bay ataya fok, kwa way tə məgala à mburom ataya awan, kwa maslay a Mbərom ahay tə bahay a tinen aya təke fok. Way ataya fok mə ndakay aya nə, tə alay a wan anahan ata awan, aday anà wan anahan ata re. 17Winen nà, a lahan anà way ahay fok, aday way ataya ta ga inde ɗukwen, anga winen a re. 18Winen nà, pa nga ana ɗo sə japay tə winen ahay fok, tinen zek anahan awan. Winen adazlan sə way ahay fok. Sa lah sə slabakay ahay à məke wa mamaʼam nà, winen a re. Matanan kutok, winen kə̀ lahak anan pa ʼam ana way ahay fok. 19Mazlaɓ sə way a à Mbərom a inde ata fok nà, inde à wan anahan ata matana re, anga a zlan à nga anà Mbərom a nə matana awan. 20A nan à Mbərom a nà, way a mə ndakay ataya, kwa à mburom, kwa pə daliyugo fok, ʼam â zlan atan pi zek tə winen nə tə mez ana wan anahan ata awan. Matanan kutok, zay inde à wulen a Mbərom tə ɗo ahay anga wan anahan ata awan, anga kə̀ pəkak anan mez anahan, kə̀ məcak pə dədom. 21Kwakwa ata nà, kwanay dəren dəren pi zek wa tə Mbərom, kə təren nà, ɗo maniɗe anahan ahay, anga ki gen nə way lelibay aya awan. Abayak nga a kwanay ɗukwen, lelibay aya re. 22Əna Yesu kə̀ tərak ɗo zənzen awan, aday kə̀ məcak anga kwanay. Matana həna kutok nà, Mbərom kə̀ zlahak anan məlmal anahan tə kwanay, tə amac a wan anahan a ata awan. Natiya kwanay kə təren ɗo cəncan aya, aday ki mben apan sə tavay pa ʼam a Mbərom mənjəna ines aday ɗowan i mba apan sa mak ikwen anan mungok sabay. 23Natiya kutok, pərihen anan azar hwiya sa ɗaf nga nà, pa ʼam sə ləbara a mugom ata pac pac, kâ sa dagwiren wa bay fok. Tiven nà, njənjan lele. Ɗəfen anan abayak nga a kwanay nà, dook pə ləbara sa ʼam a mugom a mbala a kwanay a sə sləne kurre ata awan. Ləbara sa ʼam ata ɗukwen, daliyugo kəzlek kə̀ slənek anan fok coy re. Həna, nen Pol nà, Mbərom kə̀ tərak nen ɗo si mer su way anahan, anga sə ɗakay anan ləbara sa ʼam a anan re. 24Həna nà, nen apan ni taslay anan mivel tə ɗəce uno ahay sa ga anga kwanay ata awan. À alay ata nà, Yesu Almasihu a kà sak ɗəce, matanan nen ni sa ɗəce anga ɗo anahan ahay tinen zek anahan ata awan. Na ga ɗəce matanan nà, anga aday mer su way anahan sə dazlan à mivel a kwanay inde ataya â ndav wa. 25Mbərom kə̀ zəɓak nen ɗo si mer su way anahan à wulen su ɗo anahan ahay wa. A gan may nà, nə̂ ɗakak ikwen anan ləbara sa ʼam anahan mugom ata fok. 26Kurre ata nà, ləbara sa ʼam mugom ata nə mi ɗer awan, ɗowan a san anan fan bay. Aya həna nà, Mbərom kà kak anan ahay uho anà ɗo anahan ahay kutok. 27A nan anà Mbərom nà, ɗo anahan ahay pu kon pu kon fok tâ san way anahan mi ɗer ata nà, winen lele aday tə mazlaɓ a re. Way a mi ɗer ata nà, Yesu Almasihu a à mivel a kwanay inde ata awan. Tə winen awan, ki mben apan sa ɗaf anan abayak nga a kwanay dook pa man sə mazlaɓ anahan a aday ki sa njihen a uda ata awan. 28Anga nan, manay apan mi ɗakan anan anà ɗo ahay fok nà, Yesu Almasihu awan. Manay apan mi təkəren atan, manay apan mi jan atan panan fok nà, tə kəlire a Mbərom a sə varan umo ata awan. A nan umo jiya nà, ɗo mə japay aya tə Yesu Almasihu ahay fok tə̂ təra nà, ɗo ma san nga aya pa ʼam a Mbərom. 29Nen apan ni rəzlen à nga wa sa ga mer su way ata tə məgala mbala Yesu Almasihu a ì nen inde nà, anga nan kutok. Sa ga mer su way a ì nen inde nà, məgala ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\