Kolosiya ahay 3

1Kə sənen apan zle coy kwanay nà, kə slabiken ahay à məke wa tatə Yesu Almasihu fok. Anga nan kutok, ɗəfen anan abayak nga a kwanay nə dook pə way aya aday kwanay saa njaɗ à mburom ata awan. Ki njiɗen anan nà, à man ana Yesu Almasihu, ɗowan a mə njahay a tə day sə alay puway a Mbərom ata awan. 2Matana awan, abayak nga a kwanay â ga nə ɗəgəcce pə way a à mburom ata awan, bina kə̂ bayiken pə way sə daliyugo ahay bay. 3Anga nan kutok, kə sənen apan zle, kwanay nà, kə məcen, aya əna Mbərom kə̀ slabakak ahay kwanay à məke wa. Natiya kutok, sifa a kwanay inde wiya awan, winen mi ɗer a à alay ana Yesu Almasihu inde pə cakay a Mbərom. 4Tə ɗiɗek a nà, Yesu Almasihu nə winen sifa a kwanay. Natiya, pə luvon a aday Yesu Almasihu a kà sak a sləray ahay ata nə kwanay ɗukwen ki sləren ahay nə tə winen awan, aday tə mazlaɓ anahan a re. 5Anga nan kutok, mbəsiken anjahay a kwanay lelibay ataya fok. Mbəsiken way kawa aján uho, aga way sə waray ahay, aga ubor pə way ma ga waray aya awan, tə way lelibay aya awan, aga iɗe pə way ahay. Bina ka sak i gen iɗe pə way ahay nà, ki ɗəfen anan apan kawa tinen mbərom ahay. Mbəsiken anan way ataya fok. 6Anga mer su way a lelibay ataya fok, Mbərom i ga mivel pu ɗo sə ɗəfan apan bay ataya awan. 7À alay ata nà, anjahay a kwanay a ɗukwen matana awan, ki gen ahay jəba si mer su way a lelibay ataya re. 8Aya həna kutok nà, mbəsiken way ataya fok: Kî gen mivel bay, awan â cəɓak ikwen bay, kî gen anan way lelibay aya anà ɗo ahay bay, kâ si gen mənjelgek bay, kâ sa nəsen anan ʼam anà ɗowan bay, 9kâ sa gəɗen anan mungwalay ì zek ahay bay, anga anjahay a kwanay lelibay a sə kwakwa ata nà, kə mbəsiken anan ti mer su way anahan aya təke fok. 10Həna Yesu Almasihu kə̀ mbəɗahak ikwen anan anjahay a kwanay wiya awan. Kawa kə pəken zana wiya a pi zek, kə təren ɗo wiya aya coy. Ɗowan a kwanay wiya ata winen apan i zəga sə ndakay zek nə pac pac, anga aday kî gen minje tə Mbərom, ɗo sə ndakay kwanay ata awan. Natiya ki mben apan sa san anan Mbərom lele cərah kutok. 11Anga nan kutok, həna nà, awan sə gəzla anan Yahuda ahay pi zek wa tu ɗo azar aya nà, ibay. Ɗo ma gaɗ mədəndalas aya awan, tu ɗo ma gaɗ a bay aya fok, tinen nə kərtek. Ɗo mə vəzle a bay aya awan, tu ɗo mə vəzle a bay a tə mindel ataya fok, tinen kərtek a re. Aday ɗo ɓile aya awan, tu ɗo ɓile aya bay ata awan, tinen kərtek a ca. Ɗo ataya fok, awan kə̀ gəzlak atan alay pi zek wa bay. Anga zek ana Yesu Almasihu a nà, winen pa nga sə ɗo ahay fok, aday à mivel su ɗo anahan ahay inde fok re. 12Matanan, kwanay nà, kə təren ɗo a Mbərom ahay coy, a pəlay kwanay anga winen a sə walay kwanay. Anga nan, sumor a nà, azla a kwanay à cəveɗ a Mbərom inde â ga nə lele. Gen anan sumor ì zek ahay fok, təren ɗo lele aya awan, ɗo mə nahay nga aya awan, ɗo səkəffe aya awan, aday ɗo sə munapanaw ahay re. 13Səmen anan ì zek ahay. Kwa abay awan inde kə̀ slahak anan ù uko inde anà ɗowan aya dəp nà, tə̂ pəse zek ahay, anga Bahay a mənuko nà, winen apan a taa pəsek uko anan ines a nuko ahay. 14Way lele bina maw nà, sənen zek à wulen a kwanay ahay inde. Ata ki gen matanan nà, asan zek i japay kwanay pə kərtek awan, aday mivel a kwanay ahay ɗukwen, ti ga nə kərtek a re. 15Mbəsiken anan mivel a kwanay anà zay a Yesu Almasihu sə varak ikwen ata anga aday â lavan nga anà mivel à kwanay. Mbərom a ngamak ikwen ahay à zay anahan ata inde anga aday kə̂ təren uda zek kərtek awan. Natiya ngəren anan kwa siwa siwa fok. 16ʼAm ana Yesu Almasihu â rah anan mivel a kwanay ahay. Ɗiken anan anan ʼam a Mbərom ì zek ahay, men anan zek ì zek ahay tə atətak way ahay tə kəlire mbala ana Mbərom a sə varak ikwen ata awan. Gen ara sə zambaɗ anan Mbərom, tə ara sə həran nga, aday tə ara mbala ana Apasay a Mbərom sə ɗakak ikwen anan ata awan. Ngəren anan à Mbərom tə ataslay mivel awan. 17Way a kwanay saa ga ta sa ja fok nà, gen nà, təɗe kawa ɗo a Bahay Yesu ahay, ta sə ngəran apan anà Mbərom Bəbay a kwanay anga Yesu. 18Kwanay uwar ahay, ɗəfen anan apan anà mbaz a kwanay ahay nə lele. Wita nà, way aday təɗe ɗo a Yesu ahay ti ga ata awan. 19Kwanay mungol ahay, pəlen anan uwar a kwanay ahay lele, kâ si gen atan alay bay. 20Kwanay gwaslay ahay, bənen anan à ʼam wa anà atə bəbay a kwanay tə may a kwanay ahay pə way ahay fok lele. Ata ki gen matanan nà, i zlan à nga anà Bahay a mənuko. 21Kwanay bəbay sə gwaslay ahay kutok, kâ si ngərzen pə gwaslay a kwanay ahay ɓəra ɓəra bay, bina ti njahay nə sleɓərɓərre. 22Kwanay ɓile ahay ite, ɗəfen anan apan anà bahay su doh a kwanay ahay lele. Kâ sa ɗəfen atan apan nà, pə iɗe a wa aday â zlan atan à nga ata cəna coy bay. Əna ɗəfen atan apan nə lele tə mivel kərtek awan, anga kwanay nà, ɗo sə jəjaran à Mbərom ahay. 23Kwanay apan ki gen nà, mer wura wura fok cəna, gen nə tə mivel kərtek awan, kawa ki gen anan mer su way anà Bahay a mənuko, bina anà ɗo zənzen a bay. 24Sənen apan lele, saa varak ikwen magwagway pi mer su way a kwanay ahay nà, zek a Bahay a mənuko awan, i varak uko anan way anahan sə zlapan anan anà ɗo anahan ataya awan. Bahay a kwanay sa gan mer su way ata nà, winen Almasihu. 25Sənen apan lele asa re, ɗowan a kà gak ines nà, Mbərom i gan sariya pə ines anahan ata awan. Bina Mbərom a gəzla ɗo ahay pi zek wa itəbay asanaw!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\