Kolosiya ahay 4

1Kwanay bahay su doh ahay ite, gen anan nga anà ɓile a kwanay ahay nə lele aday tə cəveɗ awan. Bina kwanay ɗukwen, kə sənen zle, bahay inde à mburom pa nga a kwanay re asanaw? 2Rəzlen anan à nga wa sa gan amboh anà Mbərom ta sə ngəran kwa siwa siwa fok. 3Gen anan amboh à Mbərom anga manay re. Gen anan amboh anga aday mâ njaɗ cəveɗ sə ɗakay anan ləbara sa ʼam ana Almasihu mi ɗer ata anà ɗo ahay. Həna manay à dangay nà, anga ləbara sa ʼam anahan ata awan. 4Gen anan amboh à Mbərom nà, anga aday û mo zek sə ɗakay anan ʼam anahan anà ɗo ahay cərah lele, kawa abay təɗe ni ɗakay anan ata awan. 5Gen anan nga anà anjahay a kwanay à mamasl su ɗo sa san Mbərom bay ahay inde ata nà, lele. Kwa siwa cəna, kâ sa təmen anan alay a bay, gen nə way lele aya awan. 6À akaɗ bala a kwanay ahay inde nà, ʼam a kwanay ataya fok â ga nə ʼam lele aya ma ɗaf nga awan. Matanan ki sənen sə mbəɗahan apan anà ɗo sə cəce ʼam ahay fok. 7Mərak a nuko Tikikus i ɗakak ikwen anan ləbara sə njahay uno à man a anan ata awan. Tikikus nà, winen mərak a mənuko, car uno re, winen ɗo sa ga mer su way a Bahay a mənuko ndekərkərre lele. Manay apan mi gan mer su way anà Mbərom miya awan. 8Nen apan ni slənak anan ayak nà, anga aday â təkərek ikwen anan ləbara a manay, aday i varak ikwen məgala sə pərahan azar a Mbərom. 9Tikikus i zlak ayak tə mərak a mənuko Onesimus ɗo sə àga kwanay awan. Winen nə car a mənuko, aday a ga mer su way a Mbərom nà, ndekərkərre re. Tinen ti ɗakak ikwen anan way sə təra à man a manay a anan ataya fok. 10Matanan Aristarkus, ɗowan a manay à dangay həna miya ata kà jak ikwen ayak ʼam. Aday Markus, wan a mərbay ana Barnabas kà jak ikwen ayak ʼam. Kə sənen apan zle, na jak ikwen lele, Markus kà sak a dəzlek ayak nà, təmihen anan lele. 11Yesu sə ɗowan inde tə ngaman Yustus re ata, kà jak ikwen ayak ʼam. À wulen ana ɗo su mo zek sa ga mer su way anga bahay a Mbərom ataya nà, Yahuda maza aya ibay, si tinen a maakankənʼa ataya, coy. Tinen nà, ta mak uno zek sə vuro məgala ì mer su way inde wanahan. 12Epafəras kà jak ikwen ayak ʼam. Winen nà, ɗo sə àga kwanay aya re, winen ɗo sa ga mer su way a Yesu Almasihu cite. Winen apan i rəzlen à nga wa sa gan amboh anà Mbərom pac pac anga kwanay. A gan amboh a Mbərom nà, anga aday kə̂ təren ɗo mə jəra aya awan, kə̂ təren ɗo ma san nga aya awan aday kə̂ sənen sa ga way ana Mbərom sa gan may fok kutok. 13Na san pi mer su way anahan sa ga tə mətəndəron ataya zle anga kwanay, anga ɗo sə Lawdikiya ahay, aday anga ɗo sə Hirapolis ahay re. Winen nà, ni ra ambar anahan a təte. 14Lukas car a mənuko doktor ata kà jak ikwen ayak ʼam aday Demas ɗukwen kà jak ikwen ayak ʼam re. 15Matanan jen anan ʼam anà mərak à mənuko ahay à Lawdikiya ataya awan. Jen anan ʼam anà Nimfa tu ɗo a Yesu ahay sa taa halay nga àga winen ataya awan. 16Ɗerewel a anan nà, jingen anan àga kwanay, aday kə̂ slənen atan anan ayak anà ɗo sə egliz sə Lawdikiya ahay tə̂ jinge anan re. Aday ɗerewel uno sə vinden anà Lawdikiya ahay ata kə̀ dəzlek ayak àga kwanay nà, jingen anan ite re. 17Jen anan anà Arkipus nà, â demeɗ pi mer su way a Bahay a mənuko sə mbəsakan ata sa ga anan nə lele. 18Nen Pol, na jak ikwen ayak ʼam. Nə vindek ayak ʼam a anan nà, tə alay uno awan. Sənen apan lele re, nen nà, à dangay hwiya. Natiya Mbərom â gak ikwen sumor anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\