Efesus ahay 1

1Sə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, ɗo maslan a Yesu Almasihu, Mbərom sə walay, kawa anahan a sa zlan à nga ata awan. Nə vindek ikwen ayak anà kwanay ɗo a Yesu ahay à Efesus ata awan, kwanay ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ahay aday mə japay a tə winen awan, ata re. 2Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 3Həruko anan nga à Mbərom Bəbay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu. Anga ɓa Mbərom a kə̀ ɗəfak puko alay sə bahay anahan tə way ahay cara cara, anga mənuko mə japay aya tə Yesu Almasihu. 4Mbərom a walay nuko ɗo anahan ahay nà, kurre daliyugo a ɗukwen mə ndakay a fan bay. A walay mənuko nà, anga aday ɗə̂ təra ɗo anahan ma ga nga aya awan, aday ɗə̂ təra ɗo mənjəna ines ahay pa ʼam anahan a kutok. Mbərom nà, kə̀ pəlak nuko wanahan, 5kwa həna kabay, kà gak anan may sə təra mənuko wan si zek anahan aya, ti mer su way a Yesu Almasihu sa ga. Wita nà, way anahan a sa gan may ata awan, a zlan à nga nə matanan. 6Mbərom a a ga matanan ata nà, anga aday ɗə̂ həran nga, anga sumor anahan a bayak a sa gak uko ata awan. A varak uko nə kəriya awan, anga mənuko mə japay aya tə wan anahan ləliwe ata awan. 7Winen kə̀ bəmbaɗak ahay mənuko à alay a Fakalaw wa, tə mez anahan, aday kə̀ pəsek uko anan ines ahay. Natiya, mənuko mə japay aya tə winen. Mbərom a kak uko anan ahay sumor anahan lele məduwen ata nà, matanan. 8Winen kà gak uko sumor bayak a ta sə təra mənuko ɗo kəlire aya aday ɗo ma san way aya kutok. 9Natiya, a ɗakak uko anan way anahan a abay mi ɗer a kwakwa ata awan. Way a mi ɗer a, way a Mbərom sa gan may sa ga ata nà, a kay anan ahay uho tə Yesu Almasihu. 10Way ata nà, alay a kà slak cəna i halan nga anà way ahay fok ù vo su ɗo kərtek, way sə bagəbaga mburom ahay, tə way sə daliyugo aya təke fok. Aday Yesu Almasihu a kərtek i təra bahay a pa nga sə way ataya fok. 11Mənuko nà, ɗə njaɗak magwagway sə sifa mbala ana Mbərom a sə lavay a zek kurre ata, anga mənuko mə japay a tə Yesu Almasihu. A walay mənuko nà, kurre, anga kà zlak anan à nga, anà winen awan. Mbərom a varak uko magwagway ata nà, anga a ga way ahay fok nə, kawa sa zlan à nga, 12aday ɗo ahay tə̂ həran nga anà mazlaɓ anahan anga mənuko. Manay nà, ɗo sa lah sa ba Yesu Almasihu ataya awan. 13Kwanay ite ɗukwen, kə jipen tə Yesu à alay a kə slənen ləbara sa ʼam ɗiɗek awan, ləbara mugom a mbala anà Mbərom sa tam anan ɗo ahay ata awan. Anga kwanay kə ɗəfen nga pə Almasihu tə mivel kərtek a nà, Mbərom ɗukwen a varak ikwen Apasay anahan Cəncan a kawa anahan a sə zlapay anan ata awan. Matanan, a ɗakay anan nə kwanay ɗo anahan ahay. 14Apasay anahan a sə varak uko kurre ata nà, a ɗakak uko anan ɗi i njaɗ anan way a Mbərom a sə lavak uko anan zek à bahay anahan inde zanaka ata awan. 15Anga nan kutok, nə ngəran anà Mbərom bayak a, anga kwanay. Bina nə slənek, kwanay apan ki ɗəfen nga pə Yesu Almasihu Bahay a mənuko hwiya, aday nə sləne ɗukwen, asan zek a kwanay inde bayak a anga ɗo a Yesu ahay re. 16Matanan, nen apan ni gan amboh à Mbərom anga kwanay cəna, nə mbəɗek anan à nga wa sə ngəran anga kwanay bay re. 17Nen apan ni gan amboh anà Mbərom Bəbay a Bahay a mənuko Yesu Almasihu, winen ɗo sə mazlaɓ, anga aday â varak ikwen kəlire, â kak ikwen zek, aday kə̂ sənen anan acəkan. 18Nen apan ni gan amboh asa re, anga aday â cəɗek ikwen anan abayak nga sa san magwagway anahan a sə ngamak ikwen apan ata awan. Aday kə̂ sənen, magwagway a kwanay a saa njaɗ ata nà, way lele a sə zalay way ahay fok, i varak ikwen anan. Ki njiɗen anan pə kərtek a tu ɗo a Yesu azar aya fok. 19Na ga amboh asa re nà, anga aday kə̂ sənen anan məgala anahan. Tə məgala ata nà, i mak uko zek anà mənuko, ɗo sa ɗaf apan nga ahay. Mbərom a kay anan ahay məgala anahan ata uho nà, 20ta sə slabakay anan ahay Yesu Almasihu à məke wa, aday ta sə varan man sə njahay sə mazlaɓ pə cakay anahan à mburom ata awan. 21À man ata kutok, Yesu a lavan nga anà maslay a Mbərom ahay fok, tə bahay a tinen aya təke fok, tatə məgala sə way ahay fok, tə mazlaɓ a tinen aya təke fok re. Sləmay anahan a ndar à man ata nà, zal sləmay ahay fok, kwa həna, kwa pə uho sa nay ata ɗukwen, sləmay saa zalay anahan nà, ibay re. 22Mbərom kə̀ varak anan anan way ahay fok à alay anahan inde, natiya Mbərom a ɗaf anan bahay a pa nga sə way ahay fok, aday bahay a pa nga su ɗo anahan ahay re. 23Ɗo anahan ataya nà, tə tərak zek ana Almasihu awan, aday sə njahay ì zek anahan ata inde nà, winen, kawa anahan sə njahay à kwa ma inde anaw ata fok, aday kwa aha fok ata re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\