Efesus ahay 2

1À alay ata nà, kwanay kawa ɗo ma mac aya pa ʼam a Mbərom, anga ki gen ahay way lelibay aya awan, kwanay ɗo mi nes aya re. 2Kə pərihen anan ahay azar nà, anà cəveɗ su ɗo sə daliyugo ahay. Kə ɗəfen anan ahay apan anà bahay sə apasay lelibay aya awan, winen sa ga bahay pa nga sə apasay ahay à wulen ana atə bagəbaga mburom tə daliyugo ata awan. Sa ga mer su way həna à wulen ana ɗo sə ɗəfan apan anà Mbərom bay ataya ɗukwen, apasay a lelibay ata re. 3À alay ata nà, mənuko a fok ɗukwen ɗa gak ahay way lelibay aya kawa ɗo ataya re, ɗə pərahak anan ahay azar anà ubor si zek a nuko ahay. Ɗa gay ahay nə way sa zlan à nga anà abayak nga a mənuko ahay ɗəkɗek. Anga mer su way a mənuko ma gay a lelibay ataya nà, abay Mbərom i ga puko mivel kawa anahan sa ga pu ɗo a azar ataya fok re. 4Əna cəkəbay matanan bay, aɗəka nà, mənuko ɗa gak anan ì zek wa anà Mbərom, kə̀ pəlak nuko cəveɗabay. 5Kwa abay mənuko kawa ɗo ma mac aya anga ines a mənuko ahay dəp nà, kə̀ varak uko sifa wiya awan. À sifa ata inde nà, mənuko mə japay a tə Yesu Almasihu. A tam kwanay nə ta ʼam kəriya awan, anga sumor anahan. 6Mbərom a kə̀ slabakak nuko à amac wa pə kərtek a tə Yesu Almasihu awan, anga mənuko mə japay a tə winen. A varak uko man sə njahay à mburom pə cakay anahan pə kərtek a tə Yesu Almasihu. 7Mbərom a gak uko sumor ata tə alay ana Yesu Almasihu nà, sə ɗakay anan pa sə viyviya a nə, sumor anahan a zalay way ahay fok. 8Mbərom a tam kwanay nà, ta ʼam kəriya awan, anga kə ɗəfen nga pə winen, bina anga lele sə awan a kwanay a inde ata bay. A gak ikwen sumor ata 9pi mer su way a kwanay lele aya bay nà, angamaw? A ga nà, anga aday ɗowan â sa njaɗ sə zlapay anan bay fok. 10Mbərom a ga matana aday nà, anga mənuko aya ɗukwen, mer su way anahan aya awan. A təra mənuko ɗo wiya aya nə tə alay a Yesu Almasihu, anga aday ɗâ njaɗ sa ga mer su way lele aya kutok. Mer su way a lele ataya nà, Mbərom a a lavay anan zek nà, kurre, anga aday ɗâ njaɗ sa ga atan. 11Əna bayiken pə anjahay a kwanay à alay ata aday. Kwanay nà, Yahuda ahay bay, kwanay ɗo su kon azar aya awan. Yahuda ahay ta ca pikwen nà, kwanay ma gaɗ mədəndalas aya itəbay. Anga ta jan anà nga a tinen nà, tinen ɗo ma gaɗ mədəndalas aya awan. Cəkəbay aday agaɗ mədəndalas a tinen ata nə sə sluweɗ si zek ɗəkɗek. 12Matanan, na jəka bayiken pə anjahay a kwanay a à alay ata aday nà, anga à alay ata nə kwanay ɗo dəren dəren aya pi zek wa tə Almasihu. Kwanay mədurlon aya à wulen sə Isəraʼila ahay inde. Mbərom a ɓan ʼam ta sə zlapan anan tə way anà Isəraʼila ataya nà, kwanay uda ibay. Awan a a kwanay a inde ite kə ɗəfen anan ahay iɗe nà, ibay. Bina kwanay mə njahay aya pə daliyugo, aday kə sənen Mbərom bay re. 13À alay ata nà, kwanay abay dəren pi zek wa tə Mbərom, əna həna kutok nə kwanay mə japay aya tə Yesu Almasihu, anga kə̀ mbəɗak anan mez anahan. Həna kwanay bəse tə Mbərom kutok. 14Həna nà, Almasihu kə̀ varak uko zay anà mənuko a fok, anga tə amac anahan nà, kə̀ mbəzlak a wa jal sə sədœk a sə gəzla Yahuda ahay pi zek wa tə zahav a azar aya ata awan. Winen nà, zay a həna à mamasl a nuko inde ata kutok. 15Aday a mbazl anan wa məgala ana Tawrita pi zek ta nga sa ʼam anahan aya awan. Matanan, a japay anan Yahuda ahay pi zek tə zahav azar aya, a təra atan kərtek kutok. Tə tərak zahav wiya awan anga ajapay a tinen tə Yesu Almasihu, a zlah anan məlmal a tinen, tə njaɗak zay à wulen a tinen. 16Anahan sa mac pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, kə̀ zəɓak anan ana iɗe à wulen a tinen wa, a japay anan zahav ataya, tə təra zahav kərtek, aday a zlah anan məlmal ana zahav ataya tatə Mbərom a kutok. 17A nay ahay pə daliyugo nà, sə ɗakay anan nə zay inde anga manay Yahuda ahay, ɗo a bəse tə Mbərom ataya awan, aday zay inde anga kwanay ɗo su kon aya azar a, kwanay abay dəren tə Mbərom ataya re. 18Anga winen kutok, na wa mənuko a fok ɗi mba apan sə həɗek pə cakay a Mbərom Bəbay a mənuko tə gədan sə Apasay Cəncan a kərtek a ata awan. 19Anga nan kutok, kwanay kə təren mbəlok ahay kabay mədurlon ahay sabay. Kwanay à gulom su doh a Mbərom inde kawa ɗo a Yesu azar aya re. Kwanay wan sə agay ahay kutok. 20Anga nan re, kə təren kon aya həna mi ɗezl aya à dədon su doh a Mbərom inde ataya awan. Doh ata nà, saray anahan ma pak a ɗukwen tu ɗo maslan a Yesu ahay aday tu ɗo majaʼam a Mbərom ahay re. Yesu Almasihu a ta nga anahan a sə təra kon sə mide awan. 21Anga winen a kutok, a mbazl bay, a tavay lele, aday winen apan i juɓay, i təra doh sə mazlaɓ a Mbərom cəncan awan, aday Bahay Mbərom i njahay uda awan. 22Kwanay nà, mə japay aya tə winen. Anga nan, kwanay nà, kon a mə baslay aya ì zleɗ su doh ata inde, aday Apasay a Mbərom i njahay ù doh ata inde kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\