Efesus ahay 3

1Anga nan kutok, nen Pol ɗo si mer su way ana Yesu Almasihu, nen à dangay həna nà, anga kwanay ɗo su kon azar aya awan. 2Ɓa kə slənen anan coy asanaw, Mbərom kə̀ varak uno mer su way sə ɗakak ikwen anan sumor anahan ma ga awan anga kwanay. 3Mbərom kə̀ təɓak uno anan iɗe pə way anahan abay mi ɗer a ata awan. Həna, na jak ikwen ayak panan mənjœk. 4Kwanay apan ki jingen ʼam uno a anan nà, ki i sənen iɗe uno kə̀ təɓak sa san way a Mbərom a mi ɗer a pə Yesu Almasihu ata awan. 5Kwakwa ata nà, Mbərom kà kak atan anan ahay uho anà ɗo ahay bay. Əna həna kutok, tə alay ana Apasay Cəncan awan, kà kak anan ahay uho lele anà ɗo maslan anahan cəncan aya awan, aday anà ɗo majaʼam anahan ahay re. 6Way a abay mi ɗer ata nà, həna kutok: Way a Mbərom a sə zlapan anan abay ana Yahuda ahay ɗəkɗek ata nà, kwanay ɗo su kon azar aya ɗukwen ki njiɗen anan ite re. Kwanay tə Yahuda ahay kə təren nə zahav kərtek. Aday way a Mbərom sə zlapay anan i varan anà ɗo a Yesu Almasihu ahay ata nà, i varak ikwen anan re. Way ataya fok, kə njiɗen atan nà, anga kə ɗəfen nga pə ləbara mugom awan. 7Mbərom kà gak uno sumor, ta sə vuro mer su way anahan sə ɗakan atan anan ləbara mugom ata anà ɗo ahay tə məgala anahan. 8Nen nà, ɗo ma va alay ì zek a à wulen su ɗo a Yesu ahay inde fok. Tə winen ata təke ɗukwen Mbərom kà gak uno sumor sə vuro mer su way sə ɗakan anan anà ɗo sə pəra ahay, zlile sə way a lele aya à Yesu Almasihu inde ata awan. Zlile sə way ata nà, məduwen awan, ɗowan i mba apan sa ndav anan wa sa san anan bay. 9Mbərom kà gak uno sumor asa, sa kay anan ahay à jiyjay anahan inde nà, way a mi ɗer ata i ga zek nə kəkəmaw. Mbərom ɗo sə ndakay way ahay fok ata, a ɗer anan way ata kurre. 10Əna həna nà, Mbərom kà kak anan ahay way a mi ɗer ata tə alay ana ɗo a Yesu ahay, anga aday maslay a Mbərom ahay tə bahay a tinen ahay à bagəbaga mburom inde ata, tâ san kəlire a Mbərom inde pə way ahay fok. 11Mbərom a ga anan. Aday a ga anan way ata tə alay ana Yesu Almasihu, Bahay a mənuko. 12Natiya awan, mənuko mə japay a tə Yesu Almasihu, aday ɗa ɗaf nga pə winen re. Anga nan, ɗi mba apan sə həɗek pə cakay a Mbərom mənjəna ajəjar kutok. 13Nen apan ni gak ikwen amboh, mbac â saa slahay pikwen wa anga ɗəce uno ahay sa ga anga kwanay ata bay. Ɗəce uno ataya tə̂ gəɓak ikwen ahay aɗəka nà, ataslay mivel, anga ɗəce ataya ti mak ikwen zek bayak awan. 14Anga nan kutok, həna nen apan ni gan amboh anà Mbərom Bəbay a mənuko anga kwanay tə mivel kərtek awan. 15Zahav su ɗo anahan ahay fok, kwa à bagəbaga mburom, kwa pə daliyugo, Mbərom winen bəbay a tinen fok. 16Nen apan ni gan amboh nà, anga aday Apasay anahan â varak ikwen məgala à mivel a kwanay inde sə pərahan azar anà cəveɗ anahan. Anga winen bahay sə mazlaɓ, məgala inde apan. 17Na gan amboh ɗukwen, aday Yesu Almasihu â njahay à mivel a kwanay inde sə coy anga kə ɗəfen apan nga. Na gan amboh asa nà, anga aday kə̂ sənen zek ahay à asan zek a Mbərom inde. Ki gen matanan nà, ki təren ɗo məgala aya awan, kawa dədazl sə way ma ha sləlay a lele ata awan, aday kawa doh ma pak saray a lele ata re. 18Matanan, kwanay tu ɗo a Yesu ahay fok ki njiɗen məgala sa san asan zek ana Almasihu anga mənuko. Kwa aha, kwa siwa, kwa kəkəma fok, asan zek anahan nà, inde tə mənuko hwiya. 19Na gan amboh asa re, anga aday kə̂ sənen asan zek ana Almasihu, way a sə zalak uko məgala sa san anan cərah ata awan. Ata nà, Mbərom i rah kwanay tə way a ma rah aya à winen inde ata awan. 20Mbərom a, ɗo sa mba pə way ahay fok ata, i ga way zal mbala anà mənuko sa mba apan sə bayak, kabay sə cəce panan ataya awan. I ga nə tə məgala anahan a sa ga mer su way a à mivel a nuko inde ata re. 21Həruko anan nga, anga mer su way anahan a ma ga məduwen ataya à wulen su ɗo anahan ahay inde tə alay ana Almasihu Yesu ata awan. Həruko anan nga pa sə viyviya awan. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\