Efesus ahay 4

1Natiya awan, həna nen à dangay nà, anga nen ɗo si mer su way ana Yesu Almasihu. Anga nan, u no sa jak ikwen ayak həna nà, azla a kwanay â ga nə kawa təɗe ana ɗo a Mbərom mə ngamay aya ata acəkan. 2Kawa sa ja nà, nihen a nga a kwanay à məndak səver. Təren ɗo səkəffe aya awan, ɗo sə munapanaw ahay, aday səmen anan anà way ahay à wulen a kwanay inde tə asan zek awan. 3Rəzlen anan à nga wa, anga aday ajapay ana Apasay a Mbərom sə varak uko ata â nes bay. Zay â tərak ikwen liɓer sə japay kwanay awan. 4Ɗo a Yesu ahay nà, tə tərak zek ana Almasihu a kərtek, aday zek ata ɗukwen kərtektəkke coy. Apasay Cəncan a ɗukwen, winen kərtektəkke. Way a Mbərom a sə ngamak ikwen apan ata ɗukwen aday kə̂ ɗəfen anan iɗe ata nà, winen kərtektəkke re. 5Bahay a mənuko a ɗukwen kərtektəkke, aɗaf nga a mənuko pə Mbərom ɗukwen kərtek a re. Aday baptisma a mənuko sa ga ata ɗukwen, kərtek a re. 6Ɗə həran nga ɗukwen anà Mbərom a kərtek a ata awan, winen Bəbay sə ɗo ahay fok. Winen Bahay a pa nga sə ɗo ahay fok. Winen apan i ga mer su way tə ɗo ahay fok, aday winen mə njahay a à ɗo ahay inde fok re. 7Mənuko fok ɗə njaɗak məgala sa ga mer su way kawa sa zlan à nga anà Almasihu, ɗowan a sə varak uko anan ata awan. 8Anga nan, ɓa mə vinde awan à Deftere a Mbərom inde kwakwa nà, natiya: «À alay anahan sa ján way anahan à mburom ata nà, a mbasay pu ɗo maniɗe anahan ahay, a ra anan ɗo ma ban ataya à alay, aday a varan məgala anà ɗo ahay kutok.» 9Aday ʼam a «a ján way anahan à mburom» ata, a nan sa ja nə maw? Kawa sa ja nà, ɓa kə̀ dazak ahay kurre pə daliyugo dezl à məke. 10Aday ɗowan a sə dazay ahay à mburom wa pə daliyugo ata nà, winen ɗowan a sa ján way anahan kwa à bagəbaga mburom anga aday â rah anan wa way ahay fok kutok. 11Aday sə gəzlan məgala si mer su way anà ɗo ahay fok ɗukwen, winen awan. A varan anà ɗo azar aya awan, məgala sə təra ɗo maslan ahay, anà ɗo hinen ahay, məgala sə təra ɗo majaʼam a Mbərom ahay, anà ɗo hinen ahay, məgala sə ɗakan anan ləbara mugom a anà ɗo ahay, aday anà ɗo azar aya ite, məgala sə njahan pa ʼam wa anà ɗo ahay ta sə tətakan atan anan way anà ɗo ahay re. 12A gəzla məgala ata matanan ata nà, anga aday ɗo ataya tâ man zek anà ɗo a Yesu azar aya fok sa ga mer su way a Mbərom. Ata ɗo a Yesu ahay, kawa sa ja nà, zek ana Almasihu awan, i zla pa ʼam pa ʼam, 13hus mənuko a fok ɗi təra ɗo mə japay aya pə kərtek a à cəveɗ sa ɗaf nga pə Yesu Wan a Mbərom, aday sa san winen a kutok re. Ata ɗi təra ɗo a ma san nga aya awan, aday anjahay a mənuko jiga i təra kərtek a tə ana Almasihu a kutok. 14À alay ata nà, ɗi təra kawa gwaslay ahay sabay. Aday atətak way mungwalay aya i mba apan sa ɓal mənuko kawa kwalalan, aday maɗ sa ga anan alay pa nga sə aʼam ata sabay re. Ɗo sə wurwer ahay ti mba apan sə dursak uko nga sabay re. 15Əna sənuko zek ahay, juko anan ɗiɗek sa ʼam a Mbərom anà zek ahay aɗəka. Matanan, mənuko apan ɗi təra ɗo mə jəra aya kawa Almasihu awan, winen pa nga a nuko fok. 16Mənuko nà, zek ana Almasihu. Sə japay anan hawal si zek ahay pə kərtek a nà, winen awan. Ɗi ga a minje ti zek su ɗo nà, anga hawal si zek ahay fok ta ga mer su way nə pə kərtek awan. Ata zek ɗukwen i har lele. Matanan re, ɗo ana Almasihu ahay tə pəlak zek ahay nà, ti har pə cəveɗ a Mbərom fok lele. 17Natiya həna ʼam a inde məduwen a nen apan ni jak ikwen anan ayak tə sləmay ana Bahay a mənuko. U no nà, gen anan nga anà ʼam a anan lele: Kâ sa pərihen anan azar anà azla su ɗo sə pəra ahay bay, anga abayak nga a tinen a nà, pə way kəriya aya awan. 18Abayak nga a tinen a nà, ì iɗe zənzen a inde. Tinen ta san pa ʼam sə sifa a Mbərom sa var ata bay, anga asəder a tinen pa ʼam anahan. 19Waray a gan atan sa ga mer su way lelibay aya bay jiga awan. Ta var anan nga a tinen sa ga nà, way sə ubor si zek a tinen ahay ɗəkɗek, aday tə pərahan anan azar ɗukwen anà way sə mivel a tinen ma ga waray aya ɗəkɗek re. 20Əna kwanay nà, kə tətiken pə Almasihu wa nà, anjahay matana ata bay. 21Na san zle, kə slənen anan ləbara anahan, kə təmihen anan re. Aday tə tətakak ikwen anan way ɗiɗek aya awan, way ɗiɗek aya mbala ana Yesu Almasihu. 22Tə ɗakak ikwen anan nà, sə mbəsak anjahay a kwanay a sə kwakwa lelibay ataya awan. Anga anjahay a kwanay sə kwakwa ata nà, kə̀ nəsek a mivel a kwanay anga ubor si zek sa njak kwanay ahay. 23Həna nà, mbəsiken anan abayak nga a kwanay ahay, anga aday Apasay a Mbərom â mbəɗahak ikwen anan mivel. 24Pərihen anan azar anà azla wiya awan, anga Mbərom a kə̀ tərak kwanay ɗo wiya aya ma ga minje aya tə winen awan, anga aday kə̂ təren ɗo ɗiɗek aya, ɗo sa ga way tə cəveɗ aya awan, ɗo cəncan aya re. 25Anga nan kutok, həna nà, kə̂ gəɗen mungwalay sabay. Jen anan ì zek ahay nà, ʼam ɗiɗek awan, anga mənuko ɗə japak pi zek kərtek awan. 26Way kə̀ cəɓak ikwen nà, kâ sa gen mivel aday sa ga way lelibay aya bay. Pac i sa slahay ù doh nà, way a sə cəɓak ikwen ata nà, â ndalay. 27Bina kâ sa mbiken anan cəveɗ anà Fakalaw sa ga mer su way à kwanay inde bay. 28Kak ɗo sə akar inde à wulen a kwanay nà, â mbəsak akar nə səfek. Â rəzlan à nga wa sa ga aɗəka nà, mer su way lele awan. Ata i njaɗ anan way, aday winen ɗukwen i mba apan sa man zek anà ɗo aday way a kəcan atan ataya ite. 29Kə̂ nəsen anan ʼam anà zek ahay bay. Jen anan ì zek ahay nà, ʼam lele aya, təɗe sa man zek anà ɗo sa pak sləmay ahay. 30Way sə cəɓan anà Apasay a Mbərom Cəncan ata nà, kâ si gen bay, anga Mbərom a ga pikwen vivay anahan sə ɗakay anan kwanay ɗo anahan ahay nə tə winen awan. I sa tam kwanay pa sə viyviya ɗukwen, tə winen a re. 31Kə̂ ɗəfen ʼam ahay pə mivel bay. Awan â sa cəɓak ikwen bay. Kî gen mugo bay re. Kâ sa ngərzen pi zek ahay bay, aday kâ sa gənihen anan ì zek ahay bay re. Aday kâ si gen anan sədœk ì zek ahay sabay jiga awan. 32Matana awan, gen anà zek ahay aɗəka nà, way sumor aya awan. Sənen zek ahay re, aday pəsen anan anan ines ì zek ahay, kawa ana Mbərom a sə pəsek ikwen anan anga Yesu Almasihu ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\