Efesus ahay 5

1Kwanay nà, wan a Mbərom ahay, aday a pəlay kwanay re ata awan. Anga nan, sumor a nà, anjahay a kwanay â ga minje tə ana Mbərom awan. 2Gen asan zek kwa siwa siwa fok, kawa ana Yesu Almasihu a sə pəlay mənuko ta sa mac anga mənuko ata awan. A var anan sifa anahan kawa way ma gaɗ dungo awan, mə varan a anà Mbərom, aday a zlan à nga à Mbərom re ata awan. 3Həna nà, kwanay kə təren ɗo a Yesu ahay coy. Anga nan, way lelibay aya kawa adah uho, way ma ga waray azar aya awan, awahay ubor pə way sə ɗo ahay fok nà, ɗowan â sa slaf sləmay a à wulen a kwanay inde kwa mənjœk bay. 4Aday asa, ɗowan â sa nes ʼam bay, ɗowan â sa cəcap ʼam bay, aday ɗowan â sa kəlap ʼam lelibay aya kəriya bay re. Sumor a nà, miresl a kwanay ahay tə̂ ngəran anà Mbərom aɗəka. 5Kə sənen apan zle, ɗo sa dah uho ahay, tu ɗo sa ga way ma ga waray ataya fok nà, ti njaɗ sə njahay à bahay ana atə Almasihu tə Mbərom inde bay. Ɗo sə wahay ubor pə way sə ɗo ahay ahay ɗukwen, ti canan pə iɗe wa anà bahay a Mbərom bay jiga re. Anga way a tinen a sə wahay apan ubor ata a zlan atan à nga zal zek a Mbərom awan, tə ɗəfan apan nə kawa way sə pəra a tinen. 6Anga nan, kâ sa bənen anan à ʼam wa anà ɗo sa njak kwanay ta ʼam sə mindel ahay ata bay. Bina Mbərom a ga mivel pu ɗo sa ngam sə təma ʼam anahan bay ataya nà, anga jəba sə way a tinen a sa ga sə mindel ataya awan. 7Matana kutok, jəba su ɗo ataya nà, kâ sa jipen tə tinen a bay jiga awan. 8À alay ata nà, kwanay ì iɗe zənzen a inde. Əna həna kwanay ì iɗe jiyjay a inde, anga ajapay a kwanay tə Bahay a mənuko Yesu. Anga nan, anjahay a kwanay â təra nà, anjahay su ɗo sə iɗe jiyjay ahay kutok. 9Na ja matana ata nà, anga way sumor aya awan, tə way lele aya pa ʼam a Mbərom, aday tə way ɗiɗek aya fok, ta nay ahay nə ì iɗe jiyjay ata wa. 10Gen anan may sa san nə way sa zlan à nga anà Bahay a mənuko ata awan. 11Kâ sa jipen tu ɗo sa ga way sə iɗe zənzen ataya bay jiga awan. Anga way a tinen a sa ga ataya nə, way kəriya aya vərre. Sumor a nà, ten patan Mbərom aɗəka. 12Anga way a tinen a sa ga ataya nà, kwa sə sləfan sləmay ɗukwen, ɗi ngam bay, anga way ataya nə ma ga waray aya tə mindel. 13Bina kak ɗa tak patan Mbərom nà, way a tinen a ma ga lelibay ataya ti kay uho à jiyjay a inde. 14Bina way ma kay a uho nà, iɗe jiyjay i ca anan uho. Anga nan, ɗa wa: «Iken ɗo ma njak ahan awan, pəɗek biɗaw? Slabak à amac wa, aday Almasihu i kak anan jiyjay anahan kutok.» 15Anga nan kutok, sənen pə guter anga anjahay a kwanay â sa ga kawa ana ɗo sa san awan bay ataya bay, əna kawa su ɗo ma san way aya awan. 16Kâ sa nəsen anan alay a kəriya a bay. Gen nə mer su way lele aya kwa siwa fok, anga alay a həna nuko uda ata nà, lelibay awan. 17Matanan, kâ sa təren ɗo mindel aya bay, əna sənen way a Mbərom sa gan may kî gen ataya awan. 18Kâ sa viwen nga tə mahay bay, anga ki i nəsen anan sifa a kwanay. Suwan Apasay a Mbərom â rah à mivel a kwanay inde. 19Gen ara sa man zek ì zek ahay à wulen a kwanay inde, tə ara sə zambaɗ anan Mbərom, tə ara sə həran nga anà Mbərom, aday tə ara kawa ana Apasay a Mbərom a sə tətakak ikwen anan ataya fok. Həren anan nga anà Bahay a mənuko. Gen anan ara tə mivel kərtek awan. 20Ngəren anan anà Bəbay Mbərom kwa pa ma fok, kwa siwa fok, tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 21Ɗəfen anan apan ì zek ahay à wulen a kwanay inde lele, anga kwanay ɗo sə ɗəfan apan anà Almasihu ahay. 22Kwanay uwar ahay, ɗəfen anan apan anà mbaz a kwanay ahay lele. Matanan i ɗakay anan kwanay kə ɗəfen anan apan anà Almasihu. 23Anga mbaz a lavan nga anà uwar, kawa Almasihu winen apan i lavan nga anà ɗo anahan ahay ata awan. Pu ɗo ana Almasihu ahay nà, winen nə nga awan. Ɗo anahan ataya nə tə tərak zek anahan awan, aday i tam atan. 24Natiya kutok, kwanay uwar ahay, ɗəfen anan apan à mbaz a kwanay ahay à kwa ma inde anaw fok, kawa ɗo ana Yesu Almasihu ahay sə ɗəfan apan ata re. 25Kwanay mungol ahay ite, pəlen anan uwar a kwanay ahay kawa ana Almasihu sə pəlay anan ɗo anahan ahay ata awan. Almasihu nà, a pəlay anan ɗo anahan ahay, kə̀ varak anan sifa anahan anga tinen. 26A var anan sifa anahan anga aday ɗo anahan ataya tə̂ təra cəncan aya awan. Kə̀ banak atan tə aʼam aday ta ʼam anahan. Kə̀ banak atan anga aday tə̂ təra cəncan aya pa ʼam a Mbərom. 27Ata nà, ti tavay pa ʼam a Mbərom nà, tə mazlaɓ awan, tinen mənjəna ines. Kwa way lelibay a sa nes atan ɗukwen, â ga inde patan ibay re. Ɗo anahan ahay aɗəka nà, tə tərak cəncan aya awan, tinen mənjəna mungok ahay kutok. 28Matana kutok ite re, mungol â pəlay anan uwar anahan kawa winen sə pəlay anan zek anahan ata awan. Ɗo kə̀ pəlak anan uwar anahan nà, wita a pəlay nə zek anahan awan. 29Tə ɗiɗek a nà, ɗowan kula kà nak anan iɗe ì zek anahan nə ibay. Aɗəka nà, i ba anan zek anahan lele ta sə varan way sa pa anà zek. Yesu Almasihu winen apan i gan nga anà ɗo anahan ahay nà, matana kutok. 30Anga mənuko fok ɗə tərak hawal si zek anahan aya awan. 31Deftere a Mbərom a ja nà: «Anga nan, ɗo mungol a i mbəsak anan bəbay anahan tə may anahan, i həɗek pə cakay ana uwar anahan. Cew maya a tinen a ti təra nà, zek kərtektəkke coy.» 32ʼAm a Deftere sa ja ata nà, way məduwen a mi ɗer a uda awan. Əna pi nen nə Deftere a ja ʼam a anan nà, pə Almasihu tu ɗo anahan ahay. 33Aya əna, ʼam ata həna ma ja ɗukwen anga kwanay re. Matana həna, kuwaya â pəlay anan uwar anahan kawa winen sə pəlay anan zek anahan ata awan. Aday uwar ɗukwen â ɗəfan apan anà mbaz anahan lele re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\