Efesus ahay 6

1Kwanay gwaslay ahay, bənen anan à ʼam wa anà bəbay a kwanay ahay tə may a kwanay ahay, kawa ana Bahay a mənuko sa gan may ata awan. Wita nà, way aday təɗe a zla apan ɗo a Yesu ahay tâ ga anan ata awan. 2ʼAm a Mbərom a ja nà: «Ɗəfan apan anà bəbay anak tə may anak.» Wita nà, nga sa ʼam mamaʼam a mbala a Mbərom sa var ta sə zlapak uko apan tə way inde ata awan. 3ʼAm anahan a sə zlapak uko anan ata nà, natiya: «Kak kə ɗəfak atan apan nà, ngama i tərak, ki ga zile pə daliyugo.» 4Kwanay bəbay ahay ite, kâ si gen way sə cəɓan anà gwaslay a kwanay ahay bay, əna jen atan pə akəta, aday tətiken atan anan way nà, kawa sa zlan à nga anà Bahay a mənuko ata awan. 5Kwanay ɓile ahay, ɗəfen anan apan anà bahay a kwanay ahay həna pə daliyugo ata awan, bənen atan à ʼam wa tə ajəjar a kosl kosl jiga awan, kawa kə ɗəfen anan apan nə anà zek ana Almasihu awan. 6Ɗəfen atan apan wanahan anga sa jəka ti ɗəfak ikwen iɗe ata bay, kabay anga sa zlan atan à nga ata bay. Əna gen mer su way a kwanay nà, anga sa zlan à nga à Mbərom aday tə mivel kərtek aya awan, anga kwanay nə ɓile ana Almasihu ahay. 7Gen mer su way nà, tə ataslay mivel a, kawa ki gen anan mer su way nə anà Bahay a mənuko, bina anà ɗo zənzen a bay. 8Sənen apan lele: Kwa iken ɓile, kwa iken ɓile bay fok nà, ka gak mer su way lele aya cəna, Bahay a mənuko i varak apan magwagway anahan a way anahan. 9Kwanay bahay ahay ite, gen anan nga anà ɓile a kwanay ahay tə cəveɗ awan. Mbəsiken ʼam sə kətəɓar atan à alay wa re. Anga kə sənen apan zle, kwanay tə tinen a təke fok nà, ɗo sə lavak ikwen nga inde kərtek à mburom. Winen nà, a ca pikwen fok hərro à alay kərtek a wa. 10Həna kutok nà, təren ɗo gədan aya njənnjan, mə tavay aya lele tə məgala ana Bahay a mənuko. 11Təmihen way sə alay a Mbərom sə varak ikwen ataya à alay inde, anga aday sə tavan pa ʼam anà wurwer ana Fakalaw. 12Anga vəram a nuko saa ga ata nà, ɗi ga nə tu ɗo zənzen aya bay. Ɗi ga vəram ata nà, tə apasay lelibay aya aday tə bahay a tinen aya təke re. Tinen tə lavan nga anà daliyugo a anan həna mi nes ata awan. Aday vəram a mənuko asa nà, tə way lelibay aya à wulen ata ana bagəbaga mburom tə daliyugo ata awan. 13Anga nan kutok, ren way sə alay a Mbərom sə varak ikwen ata à alay inde, anga luvon a maniɗe ata kà nak ahay pikwen sa naa pa kwanay. Təren pa ʼam nà, ɗo mungol aya awan. Husen anan vəram a kwanay, ki men anan wa bay jiga awan. 14Matanan, həna nà, liven zek, tiven nà, mungol mungol a kutok. Ɗiɗek a Mbərom i təra kawa zana ma ɓan a à zar kutov dərkat ata kutok. Way lele aya pa ʼam a Mbərom ti tərak ikwen kawa palalam sə njamde pə dəginegine. 15Alavay zek a kwanay sə ɗakay anan ləbara mugom a sə varan zay anà ɗo ahay fok ata i tərak ikwen kawa təkarak à saray a kwanay ahay inde. 16Kwa siwa fok, ɗəfen nga pə Yesu tə mivel kərtek awan. Ata i tərak ikwen mbaray sə kəcaw pikwen wa gadam ana Fakalaw sə mbalay kwanay ataya awan. Kwa gadam ataya tinen tə uko aya dəp nà, mbaray ata i mbacay anan. 17Mbərom kə̀ təmak kwanay. Ɗəfen apan nga aday i tərak ikwen dugwala à nga a kwanay inde. Bənen anan ʼAm a Mbərom nə lele, i tərak ikwen kawa maslalam ana Apasay sə varak ikwen ata awan. 18Gen anan amboh à Mbərom tə mivel kərtek a kwa siwa siwa fok, kawa ana Apasay anahan a sa taa ɗakak ikwen anan ata awan. Gen anan amboh à Mbərom sə cəce panan wa way ahay cara cara. Kâ sa njəken anan ahan sa ga amboh matanan ataya bay, liven zek lele. Matanan gen amboh anga ɗo a Yesu ahay fok re. 19Gen amboh anà Mbərom anga nen, aday â vuro cəveɗ sa ja anan ʼam anahan, aday nə̂ ɗakay anan ləbara anahan mugom a mənjəna ajəjar. Əna nə̂ ɗakay a nà, way a Mbərom mi ɗer aya sə ɗuko anan ata fok. 20Nen à dangay nà, anga Yesu kə̀ slənak nen sə ɗakay anan ləbara mugom a pə winen awan. Matanan, gen anan amboh à Mbərom anga aday nə̂ ɗakay anan ʼam anahan ata cərah mənjəna zlawan, kawa təɗe abay nə̂ ɗakay anan ata awan. 21Na gan may həna nà, kə̂ sənen anjahay uno ti mer su way uno à man a anan ata ite. Tikikus nà, mərak uno, car uno re, aday winen ɗo sa ga mer su way ana Bahay a mənuko tə mivel kərtek awan. I mak ikwen anan ləbara uno ahay fok. 22Anga nan, həna nen apan ni slənak anan ayak à man a kwanay, saa ɗakak ikwen anan ləbara a manay ahay fok. Ata aday i mak ikwen a mivel ù doh lele kutok. 23Atə Bəbay Mbərom tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko, tə̂ varan anà mərak ahay nə zay, asan zek, tə məgala sə aɗaf nga a tinen pə Yesu. 24Sumor a Mbərom â təran anà ɗo sə pəlay Bahay a mənuko Yesu Almasihu tə asan zek a sa ndav kulibay ataya fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\