Galatiya ahay 1

1Ɗerewel a anan a zlak ayak nà, à alay ana Pol wa, nen ɗo maslan a Yesu. Nə təra ɗo maslan a nə tə alay su ɗo zənzen a bay, aday sa slan nen ɗukwen ɗo zənzen a bay re. Sa slan nen nà, Yesu Almasihu tə Mbərom Bəbay a nuko, ɗo sə slabakay anan ahay Yesu à məke wa ata awan. 2Manay tə mərak ahay à man a anan ata fok, ma jak ikwen ayak ʼam, kwanay a à egliz ahay pə daliyugo sə Galatiya ata awan. 3Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor, aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 4Yesu Almasihu kə̀ varak anan nga anahan, anga sə pəsek uko anan ines a mənuko ahay, aday sa tam mənuko pə way sə daliyugo a anaya lelibay ataya wa. A ga matanan ata nà, kawa sa zlan à nga anà Bəbay a mənuko Mbərom awan. 5Həruko anan nga à Mbərom pa sə viyviya awan. Amen! 6Nə sləne sa jəka kə mbəsiken anan ləbara mugom a mbala Yesu, kə mbəɗihen ʼam pə ləbara hinen ata nà, u go masuwayan. Mbərom kə̀ ngamak ikwen, kà gak ikwen sumor anahan tə alay ana Yesu Almasihu. Tə winen ata təke ɗukwen, kwanay mbəsak anan kwayanʼa. 7Ləbara mugom a maza inde sabay. Bina ləbara mugom a sa nay ahay pə cakay ana Mbərom wa cəna, mbala ana Almasihu, nen sə ɗakak ikwen anan ata awan. Na ja matanan ata nà, anga ɗo ahay inde tinen apan ti vawak ikwen nga, a nan atan sə mbəɗa anan ləbara mugom a mbala ana Yesu Almasihu ata awan. 8Əna kak ɗowan a a ɗakak ikwen anan ləbara mugom a maza uwec wa mbala manay sa jak ikwen ata cəna, kwa abay â ga nə manay, kwa abay â ga nə maslay a Mbərom a nay à mburom wa, Mbərom â tahasl anan. 9Ma jak anan ʼam ata coy, həna ni mənahan asa re: Kak ɗowan a a wazay aday kə̀ mbəɗahak anan alay anà ləbara a kwanay a sə sləne ata cəna, Mbərom â tahasl anan sə coy. 10Nə vindek ikwen ayak matanan ata nà, u no nə ɗo ahay tə̂ həro nga ɗaw? Aʼay! Matanan bay jiga awan. Anga u no nà, saa həro nga təɗe aɗəka nə Mbərom awan. A ga pikwen nà, u no nâ zlan à nga anà ɗo zənzen a cukutok ɗaw? Kak abay û no nâ zlan à nga anà ɗo zənzen a nà, ni təra ɗo si mer su way ana Almasihu a mba ɗaw? 11Mərak uno ahay, u no sənen anan way inde aday: Ləbara mugom a nen sə ɗakak ikwen anan ata nà, a nay ahay à abayak nga sə ɗo ahay wa bay. 12Nə sləne ʼam ata ɗukwen, pu ɗo zənzen a wa bay, aday ɗowan kə̀ tətakak uno anan itəbay re. Yesu Almasihu a ta nga anahan a sə ɗuko anan way ata awan. 13Kə sənen zle, kwakwa ata nà, nə pərahak anan ahay azar anà pəra sə Yahuda ahay nə lele. À alay ata nà, nə jugurak ʼam pu ɗo a Yesu ahay wa bayak awan. U no nə ɗo a Yesu ahay tâ ga inde sabay fok. 14À wulen ana məndala uno ahay inde nà, nə zalay ɗo azar aya bayak awan ta sə pərahan azar anà pəra sə Yahuda ahay nà, na. Nə varak anan zek anà pəra ana bije a manay ahay nà, təhhe kə̀ zalak. 15Əna, zek a Mbərom a a walay nen, kwa à alay a nen a mə wahay a fan bay. Kà gak uno sumor anahan sə ngumo sə təra nen ɗo anahan. À alay a kawa sa zlan à nga ata nà, 16kà kak uno anan wan anahan aday nâ san anan, nə̂ ɗakan anan anà ɗo sə pəra ahay nə ləbara ana wan anahan ata awan. À alay ata ɗukwen, nə cəcihek awan pu ɗo wa bay, 17na zlak à Urəsalima sə cəcihey ʼam pu ɗo sə luho sə təra ɗo maslan ana Yesu Almasihu ahay ataya wa bay re. Kwayanʼa na lah sa zla aɗəka nà, pə daliyugo sə Arab ahay. Pə dəɓa anahan a wa nà, na may ahay à wulen su doh sə Damas kutok. 18Pə dəɓa anahan a wa ava maakan nà, na zla à Urəsalima kutok, anga aday nâ san Piyer ite. Mə njahay tə winen nà, luvon kuro nga anahan a ɗara. 19Nə canak anan anà ɗo maslan a Yesu hinen sabay, si Yakuba, mərak ana Bahay a mənuko Yesu. 20Way a nen sə vinde həna ata nà, Mbərom a san zle re, na gaɗ mungwalay bay, winen ʼam ɗiɗek awan. 21Pə dəɓa anahan a wa, nə slabak à Urəsalima wa, na zla saa bəray pə daliyugo sə Siriya tə Silikiya ahay wa. 22Ɗo sə egliz sə Yahudiya ataya ata, tə canak uno njœk tə iɗe a tinen fan bay. 23Ta taa sləne ʼam nà, sə ɗo ahay sa ja pi nen ata ɗəkɗek. Ɗo ahay ta wa: «Ɗowan a sa ga alay tə mənuko à alay ata ata, kə̀ mbəɗahak, həna winen apan i wazay anan ləbara a Yesu mugom awan. Abay aday kà gak anan may sə lize wa ɗo sa ɗaf nga pa ʼam ataya awan.» 24Anga nan kutok, tinen apan ti həran nga anà Mbərom anga nen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\