Galatiya ahay 2

1A ga pə dəɓa wa ava kuro nga anahan a fuɗo nà, na zla maza à Urəsalima asa, manay maya tə Barnabas kutok. Na jan anà Titus ɗukwen â pərahan umo azar. 2Na zla nà, anga Mbərom kə̀ ɗakak uno anan, si nâ zla à man ata awan. Mə dəzle cəna, mə halay nga tə məceɗ sə egliz ahay vərre. Na jan atan ləbara mugom a nen sə ɗakan anan anà ɗo sə pəra ahay ata awan. U no mer su way uno sa taa ga aday həna nen apan ni ga ata nà, â saa təra kəriya bay. 3Titus a manay maya ata nà, winen Gərek ahay. Əna ta jak anan â zla saa gaɗ mədəndalas aday sə təra ɗo a Yesu bay. 4Aya əna, ɗo sə mungwalay ahay ta nay, ta wa təktek â gaɗ mədəndalas. Tinen nà, tə ləlakak ayak zek à wulen a manay inde tə akar, anga ta gan may sa san nə manay ɓile sə Tawrita ahay sabay nə kəkəmaw. Bina manay mə japay aya tə Yesu Almasihu, manay ɓile ahay sabay. Əna, a nan atan nə mə̂ təra ɓile sə Tawrita ahay asa. 5Manay mə mbəsakak atan cəveɗ kwa mənjœk bay. Kà nak umo aday tâ njaɗ cəveɗ sa nes anan ləbara mugom a ɗiɗek a anan bay, anga aday â dəzlek ayak pikwen, winen lele hwiya. 6Bina ɗo ahay inde à man ata tinen məceɗ sə egliz ahay. Â ga nə ɗo ataya nà, məceɗ sə egliz ahay, â ga nə tinen məceɗ sə egliz ahay bay dəp nà, wita kà gak uno à nga wa bay. Anga pə iɗe ana Mbərom aday nà, ɗo ahay fok tə lavay ike hərro. Ɗo ataya nà, à alay a nen apan ni jan atan ʼam uno sa taa wazay ata nà, ta jak awan inde wiya sə ɗuko anan way a bay re. 7Tə təmahak, sə mbəsuko ləbara mugom ata à alay inde aɗəka nə zek a Mbərom awan. Mbərom u jo nâ zla saa ɗakan anan anà ɗo sə pəra ahay, kawa anahan sa jan anà Piyer â zla saa ɗakan anan anà Yahuda ahay ata awan. 8Tə sənak nə Mbərom ata kərtek a sə varan məgala anà Piyer sa ga mer su way à wulen sə Yahuda ahay, matanan tə sənak sa slan nen aday sə vuro məgala sa ga mer su way ata à wulen su ɗo sə pəra ahay inde ata nə winen a re. 9Atə Yakuba tə Piyer tatə Yuhana, ɗo aday ɗo a Yesu ahay ta ca patan nə kawa məceɗ sə egliz ahay ataya nà, tə sənak, Mbərom kə̀ varak uno mer su way ata à alay inde ì nen tə ɗiɗek awan. Anga nan, tə varak umo alay, nen tə Barnabas, kawa sa ja nà, mə japak ì mer su way ata inde coy. Ma wa, manay tə Barnabas nà, mi zla pə cakay su ɗo sə pəra ahay, aday tinen nà, ti zla pə cakay sə Yahuda ahay. 10Tə cəce pumo wa way inde sa ga nə kərtektəkke: Mâ man zek anà ɗo mətawak aya awan, à wulen su ɗo a Yesu ahay à Urəsalima. Way ata ɗukwen, nə varak anan zek sa ga anan. 11Pə dəɓa anahan a wa kutok, Piyer a nay ahay à Antakiya. Nə gafan ʼam pa ʼam sə ɗo ahay fok, anga kà gak way lelibay awan. 12Kurre ata nà, ɓa kà pak way pə kərtek a tu ɗo a Yesu ahay sa nay à wulen su ɗo sə pəra ahay wa ataya awan. Aya əna Yakuba a slənak ayak ɗo ahay. Ɗo ataya tə dəzlek ayak cəna, Piyer a ngam sa pa way tu ɗo ataya sabay. Zlawan a gan anga ɗo sa gan may ɗo ahay tâ gaɗ mədəndalas ataya awan. 13Ɗo a Yesu azar aya à wulen sə Yahuda ahay inde ta gak mbaɗire sə way matanan kawa ana Piyer ata re. Kwa Barnabas ɗukwen, kà gak mbaɗire ata anga tinen a re. 14Na ca apan kutok nà, tə bənak anan bitem anà cəveɗ sə ɗiɗek ana ləbara mugom ata sabay. Anga nan, nə gafan ʼam anà Piyer pa ʼam sə ɗo ahay fok, na wa: «Iken nə Yahuda ahay, kə njahay à man a anan kawa iken Yahuda ahay sabay, əna kawa ɗo su kon a azar ataya cite. Iya, cəkəbay a nak sa jan anà ɗo su kon azar ataya nə tâ ga kawa Yahuda ahay asa nà, angamaw?» 15Tə ɗiɗek a nà, manay mə wahay aya nə Yahuda ahay, manay ɗo su kon azar ataya itəbay. Tinen ta san sə pərahan azar anà cəveɗ a Mbərom bay. 16Cəkəbay, manay ma san nə ɗowan saa təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom anga winen apan i ɗəfan apan anà way a Tawrita sa ja nà, ibay. Sə təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom nà, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu. Kwa manay, ma ɗaf nga pə Almasihu aday mə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom, bina mə təra ɗo ɗiɗek aya anga mə ɗəfak anan apan anà Tawrita ata bay. Ɗowan inde Tawrita kə̀ ndakak anan pa ʼam a Mbərom nà, ibay. 17Manay Yahuda ahay ɗukwen, mə pəlay sə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom nà, ta sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu. Anga nan, manay mə tərak kawa ɗo sə ines ahay, anga mə ɗəfan apan anà Tawrita ana Yahuda ahay sabay ata awan. A nan sa ja nə Almasihu kà zlak manay ì ines inde kutok ɗaw? Matanan bay. 18Aɗəka bay, kak ɗowan a kə̀ mbəsakak sə ɗəfan apan anà Tawrita anga a man zek pa ʼam a Mbərom bay, aday i ma apan asa i ɗəfan apan anà Tawrita nà, ata kà gak way sa zlan à nga anà Mbərom bay kutok. 19Nen aday nà, kawa ɗo ma mac awan pa ʼam ana Tawrita coy, anga məgala anahan inde upo sabay. A təra matanan ata nà, anga aday nə̂ təra ɗo tə sifa pa ʼam a Mbərom, ni gan mer su way. À alay a tinen sa vaɗ anan Almasihu pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, nen mə japay tə winen, ma mac maya awan. 20Tə sifa həna ata aday nà, nen sabay, əna Almasihu a tə alay anahan a ì nen inde kutok. Anjahay uno həna pə daliyugo ata ɗukwen, ni njahay ta sa ɗaf nga pə Wan a Mbərom. Winen a pəlay nen aday kə̀ varak anan sifa anahan anga nen. 21Sumor a Mbərom su go ata nə ni lar anan kawa way kəriya kula bay. Bina, kak ɗo i mba apan sə təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom anga sə pərahan azar ana Tawrita nà, ata a nan sa ja nə Almasihu a mac kəriya awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\