Galatiya ahay 3

1Kwanay Galatiya ahay, kə sənen awan itəbay kələɗaw? Ma sə təra pikwen matanan ata anaw? Amac ana Yesu Almasihu pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, manay mə ɗakak ikwen anan way ahay fok lele coy. 2Jen uno way inde kərtek aday. Mbərom a varak ikwen Apasay anahan a Cəncan a ata nà, anga kə pərihen anan ahay azar anà Tawrita sə Yahuda ahay kələɗaw? Aʼay! Mbərom a varak ikwen Apasay anahan nà, anga kə slənen ləbara mugom a aday kə ɗəfen apan nga. 3Kə sənen way itəbay nà, angamaw? Way ana Mbərom sə dazlan à kwanay inde tə məgala ana Apasay Cəncan a ata nà, a nak ikwen sa ndav a wa həna tə məgala si zek a kwanay a cukutok ɗaw? 4Ɗəce a kwanay sa ga ataya fok nà, ti təra way kəriya aya ɗaw? Ti təra kula kəriya itəbay. 5Mbərom kə̀ varak ikwen Apasay anahan, winen apan i ga way masuwayan aya à wulen a kwanay inde. A ga matanan nà, anga kə̀ pərihen anan ahay azar anà Tawrita sə Yahuda ahay ɗaw? Aʼay. A ga matanan anga kə slənen, kə ɗəfen nga pə ləbara mugom a mbala ana Almasihu ata awan. 6Bayiken pə Ibərahima aday. Deftere a Mbərom a ja apan nə maw? A wa: «Ibərahima kə̀ ɗəfak nga pə Mbərom. Anga nan, Mbərom a ca apan nə winen ɗo ɗiɗek awan.» 7Kak matanan cukutok nà, kə sənen zle coy, wan ana Ibərahima tə ɗiɗek aya cəna, ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom ahay kutok. 8Kwakwa ata nà, tə vinde à Deftere a Mbərom inde pə luvon a aday ɗo su kon azar aya ɗukwen ti ɗaf nga pə Mbərom aday i təma atan, i təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan a kutok. Mbərom a ɗakan anan ləbara mugom ata nà, anà Ibərahima, a wa: «Ni ɗaf alay sə mazlaɓ uno pu kon sə daliyugo ahay fok, anga iken.» 9Ibərahima kə̀ ɗəfak nga pə Mbərom. Anga nan, Mbərom kə̀ ɗəfak apan alay sə mazlaɓ anahan re. Ɗo sa ɗaf nga pə Mbərom kawa Ibərahima ataya ɗukwen, Mbərom i gan atan sumor re cite. 10Əna ɗo sa jəka ti njaɗ sə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom anga ti ga mer su way kawa ana Tawrita sa ja ata nà, Mbərom i tahasl atan. Bina Deftere a Mbərom a ja nà: «Kuwaya, ɗowan kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam a Deftere sə Tawrita sa ja ata pac pac bay cəna, Mbərom i tahasl anan.» 11Ɗa san zle lele, ɗowan inde sə təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom anga a ɗəfan apan anà Tawrita nà, ibay! Ɗa san cəna, anga mə vinde a à Deftere a Mbərom inde nà: «Ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pə Mbərom cəna, Mbərom i təra anan ɗo ɗiɗek a pa ʼam anahan. Ata ɗowan ata i njaɗ sifa ɗiɗek awan.» 12Əna, aɗəfan apan anà Tawrita nà, kawa aɗaf nga pə Mbərom bay. Tinen cara cara way anahan. Aɗəka bay, kawa ana tinen sə vinde à Deftere a Mbərom inde ata nà: «Ɗo sə ɗəfan apan anà ʼam ana Tawrita nà, i njaɗ sifa nə tə winen awan.» 13Kawa sa ja nà, Mbərom kə̀ tahaslak mənuko coy, anga ɗə ɗəfak anan ahay apan anà ʼam sə Tawrita ahay fok bay ata awan. Əna Almasihu kà nak, anga aday Mbərom â tahasl anan à yime a mənuko inde. Tə ananahan sa ga matanan ata nà, a bəmbaɗay ahay mənuko à atahasl ata wa kutok. Kawa mə vinde à Deftere a Mbərom inde: «Kak tə lawak anan ɗowan a ì sé inde cəna, winen mə tahasl awan.» 14Yesu Almasihu a ga matanan anga aday way a lele aya Mbərom sə zlapay anan i varan anan anà Ibərahima ataya ɗukwen, ɗo su kon azar aya tâ njaɗ anan à alay anahan wa cite. Aday a ga matanan ɗukwen, anga aday ɗâ njaɗ Apasay a Mbərom sə zlapak uko anan i varak uko anga ɗə ɗəfak apan nga coy ata awan. 15Mərak uno ahay, ni ɗakak ikwen anan way inde tə way a mənuko sə canan sasidew ata awan. Kak ɗo ahay cew tə japak, ʼam kà zlak atan pi zek, aday tə ɓanak ʼam à wulen a tinen inde, ɗowan maza sa saa nes anan way a tinen ata nà, inde sabay. Aday ɗowan sa saa zəga anan apan ɗukwen ibay re. 16A təra tə Mbərom ɗukwen matanan. Mbərom a zlapan anan tə way ataya kwakwa anà Ibərahima tə wan sə kutov anahan ɗukwen matanan. Deftere kà jak sa jəka, Mbərom a zlapan anà Ibərahima tə wan sə kutov anahan ahay cara cara bay, əna tə vinde nə pə wan sə kutov anahan a kərtektəkke ata awan. Wan sə kutov anahan ata nà, Almasihu. 17U no sa ja nà maw? Mbərom kə̀ ɓanak ʼam tə Ibərahima. Ava səkat fuɗo tə kwa kuro maakan a (430) a ndav nà, Mbərom a varan Tawrita anà Yahuda ahay pə dəɓa anahan a wa. Matanan, Tawrita i mba apan sa nes anan ʼam a Mbərom sa ɓan a ata bay. I mba apan sa mbazl anan wa way a Mbərom mə zlapan a anà Ibərahima kwakwa ata bay re. 18Mbərom a zlapan anà Ibərahima nà, i varan zahav, wan sə kutov anahan ahay. Kak abay Mbərom i varan way anà ɗo ahay anga sə ɗəfan apan anà Tawrita nà, i təra way mə zlapay a sabay. Wita nà, magwagway. Əna, Mbərom a gan sumor anà Ibərahima nà, ta sə zlapan tə way. 19Kak matanan cukutok nà, Mbərom a varay ahay Tawrita angama asa anaw? Anga aday ɗâ san way lelibay aya inde mənuko apan ɗi ga pa ʼam anahan. A varak uko anan ahay ɗukwen sə coy a itəbay, əna hus pə ana wan sə kutov a Ibərahima ata i i dəzley ahay kutok, kawa ana Mbərom sə zlapan anan anà Ibərahima ata awan. Pə dəɓa anahan a wa, wan ata a dəzley ahay cəna, məgala ana Tawrita kə̀ ndəvak. Sa nay anan Tawrita nà, maslay a Mbərom ahay. Tə varan anan à alay inde anà Musa aday â ɗakan anan ʼam a Mbərom anà ɗo azar aya awan. 20À alay ata nà, Mbərom a jan ʼam anà ɗo ahay bay, a ɗaf ɗo à wulen a tinen inde. Əna, à alay a Mbərom sə zlapan anà Ibərahima ata nà, ɗowan inde à wulen a tinen ibay. Mbərom a jan anan ʼam ata nə tə alay anahan awan. 21A nan sa ja kutok nà, atə Tawrita tə way a Mbərom sə zlapay anan ata tə zlangar bay ɗaw? Matanan bay re. Kak abay Tawrita a Mbərom a sa var ata kà mbak apan sə varan sifa anà ɗo zənzen a nà, i mba apan sə təra anan ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom re. Əna həna ata nà, matanan bay fok. 22Aɗəka bay, Deftere a Mbərom a ja nà, ɗo sə daliyugo ahay fok nə sə lavan atan nga nə ines. A təra matanan anga aday Mbərom â varan anan way anahan a sə zlapay anan ata anà ɗo saa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ahay. I varan atan anan nà, anga aɗaf nga pə Yesu Almasihu a cərkəke. 23Kwakwa ata nà, cəveɗ sa ɗaf nga pə Yesu inde fan bay, Tawrita kə̀ tərak pumo nə kawa mətuwar, a ba pumo hus pə ana Mbərom sə ɗakan umo anan cəveɗ sa ɗaf nga pə Almasihu kutok. 24Natiya awan, Tawrita kə̀ tərak umo ɗo sə ɗakan umo anan cəveɗ lele awan, hus pə ana Almasihu sə dəzley ahay kutok. A təra matanan anga aday Almasihu kà sak a nay ata nà, Mbərom i təra manay ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan, anga mə ɗəfak apan nga. 25Həna nà, alay a sa ɗaf nga pə Almasihu ata kutok. Mer su way ana mətuwar a manay ata kə̀ ndəvak coy. 26Matanan, kwanay a fok kə təren wan a Mbərom ahay, anga kə ɗəfen nga pə Yesu Almasihu, 27bina à alay a kwanay sa ga baptisma ata nà, kə jipen nə tə Yesu Almasihu awan, kwanay kə təren kawa winen awan. 28Kwa â ga nə iken Yahuda ahay, kwa â ga nə iken ɗo su kon azar aya awan, kwa â ga nə iken ɓile, kwa â ga nə iken nə ɓile a itəbay, kwa â ga nə iken mungol awan, kwa â ga nə iken uwar awan, i ga awan bay. Kwanay a fok kə təren zek kərtek, anga kə jipen nə tə Yesu Almasihu. 29Natiya kutok, kak kwanay ɗo ana Almasihu ahay cəna, kwanay wan sə kutov ana Ibərahima ahay re. Matanan, ki njiɗen anan way a Mbərom sə zlapan anan anà Ibərahima ata re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\