Galatiya ahay 4

1Nə̂ ɗakak ikwen anan way inde aday: Wan saa pa ʼam su doh ana bəbay anahan, aday winen wan a hwiya ata cəna, winen kawa ɓile mba, kwa â ga nə saa pa way ahay fok nə winen dəp nà, na. 2À alay a kə̀ hərak fan bay ata nà, sa gan nga nə ɗo ahay, winen tə way anahan aya təke, hus pə ana bəbay anahan a sa ɗaf anan alay ata awan. 3Mənuko ɗukwen matanan re. À alay ata, mənuko kawa gwaslay ahay, aday ɗə tərak ahay ɓile sə way lelibay aya sa ga bahay pə daliyugo ataya re. 4Əna alay ana Mbərom awan a sla kutok, a slənay anan ahay wan anahan â nay ahay pə daliyugo, ɗo uwar a sə wahay anan. Kə̀ ɗəfak anan ahay apan anà Tawrita ana Yahuda ahay, 5anga aday â tam anan ɗo aday tinen ɓile sə Tawrita ataya awan, aday mənuko ɗukwen ɗə̂ təra wan a Mbərom ahay kutok. 6Way a sə ɗakay anan kwanay wan a Mbərom ahay ata nà, həna: Mbərom a slənay Apasay ana Wan anahan à mivel a mənuko inde fok, aday Apasay ata a ngaman kutok: « Abba!» kawa sa ja nà: «Bəbay!» 7Natiya awan, iken ɓile sə awan sabay, əna wan a Mbərom kutok. Anga nan, ki njaɗ anan way a Bəbay anak Mbərom sə lavan anan zek anà gwaslay anahan ahay ata awan. 8À alay a kwanay kə sənen Mbərom fan bay ata nà, kwanay nə ɓile sə pəra ahay cara cara, aday pəra ataya ɗukwen tinen mbərom ɗiɗek aya bay re. 9Əna həna kə sənen Mbərom zle kutok. U no sa ja aɗəka nà, Mbərom a san kwanay zle coy. Aka aday, kwanay apan ki men pə way bəle ataya nə kəkəma asa anaw? A nak ikwen sə təra ɓile sə way a mənjəna məgala ataya asa ɗaw? 10Kwanay apan ki gen anan nga anà azar uko ahay pə luvon azar aya awan, pə kiya azar aya awan, aday pə ava azar aya re. 11Kwanay apan ki pəken upo zlawan. Izəne mer su way uno ma ga a à wulen a kwanay ata kə̀ tərak awan kəriya awan. 12Mərak uno ahay, kem ikwen ite, təren kawa nen awan, anga nen a ɗukwen, nə tərak kawa kwanay aya re. Ki gen uno ahay awan bay. 13Kə sənen apan zle asanaw, nə ɗakak ikwen anan ləbara mugom ata mamaʼam a nà, anga à alay ata nə nen ɗəvac awan. 14Ɗəvac uno ata kə̀ bənak ikwen mbiyeɗ bayak awan, əna kə kəɗiyen nen bay, kə liren nen kula bay re. Kə təmihen nen aɗəka nə lele, kawa kə təmihen nə maslay a Mbərom. Kə təmihen nen nə kawa ana kwanay sə təma anan Almasihu Yesu ata awan. 15À alay ata ɗukwen, kwanay tə ataslay mivel a lele. Ataslay mivel a kwanay ata həna winen ahaw? Na san zle lele, kî mben apan tiya nà, kə ndihen anan iɗe a kwanay ahay aday sə vuro anan ì nen. 16Həna, nə tərak ɗo maniɗe a kwanay, anga nen sa jak ikwen ɗiɗek ata ɗaw? 17Ɗo sə gəɗak ikwen mungwalay ataya nà, ta gan may kə̂ jipen tə tinen, əna mənjəna nga sa ʼam lele awan. Ta ga matanan anga aday tə̂ gəzla mənuko pi zek wa, aday kə̂ jipen tə tinen aya kutok. 18Agan may sə japay tu ɗo a azar aya nə lele, kak nga sa ʼam a tinen ata lele nà, na. Kwa â ga nə nen tə kwanay, kwa â ga nə nen tə kwanay bay dəp nà, way ata nə lele, u no nə japuko hwiya. 19Car uno ahay, nen kawa uwar kutov kə̀ dəlak anan ata awan. Ni njahay matanan hus à luvon aday kə təren njavar a Yesu Almasihu ahay tə ɗiɗek aya ata awan. 20U no sə njahay tə kwanay nə bayak awan, anga aday nâ san cəveɗ sa jak ikwen anan ɗiɗek sə way a təɗe ni jak ikwen ata awan. Bina, na san awan a ni jak ikwen ayak həna ata sabay. 21Kwanay ɗo sa jəka ki gen anan may sə pərahan anan azar anà Tawrita ataya nà, kə slənen way ana Tawrita sa ja ata itəbay kələɗaw? 22A ja nà, Ibərahima nà, wan anahan ahay nə cew. Wan anahan a kərtek a nà, sə wahay nə ɓile ana Ibərahima sə ngaman Hajara ata awan, əna wan hinen ata kutok nà, sə wahay nə uwar sə pəzugoy anahan sə ngaman Saratu ata wanahan. 23Ɓile ata nà, winen a wahay wan anahan nə kawa uwar ahay sa taa wahay ata wanahan, əna uwar sə pəzugoy ata nà, a wahay nə matanan itəbay, anga ɓa Mbərom kə̀ zlapak anan anan kurre tə wan ata awan. 24Way ata a ɗakak uko anan ʼam inde: Uwar ataya cew maya ta ga minje nə ta ʼam a Mbərom sa ɓan ahay cara cara cew. Hajara, uwar aday ɓile ata nà, a ga minje ta ʼam a Mbərom sa ɓan tə Musa à ɓəzlom sə Sina. Gwaslay anahan ahay nə fok mə wahay aya nə ɓile ɗəkɗek. 25Natiya, Hajara cəna, a ga minje ta ʼam mə ɓanay a à ɓəzlom sə Sina wa ata awan, pə daliyugo sə Arab ahay. Winen a ga minje tə wulen su doh sə Urəsalima sə biten re, anga ɗo sə njahay uda ataya nə fok ɓile sə Tawrita aya awan. 26Əna wulen su doh a Mbərom tə ɗiɗek a nà, Urəsalima hinen, winen à bagəbaga mburom ata awan. Winen nə may a mənuko, aday ɗo saa njahay uda ataya nə tinen ɓile aya itəbay. 27Kawa winen mə vinde awan à Deftere a Mbərom ata, ta wa: «Iken uwar a dərlay a anan, kula kə wahak ɗowan itəbay ata awan, aday kə ɗəmak way kawa uwar sə wahay ahay itəbay. Taslay mivel, anga uwar a ma razl ata nà, i njaɗ gwaslay ahay zal uwar a winen ta mbaz anahan mba ata awan.» 28Mərak uno ahay, kwanay nə kawa Isiyaku, bina kə təren wan a Mbərom ahay anga Mbərom kə̀ zlapak anan. 29À alay ana Ibərahima ata ɗukwen, Isəmayel, wan ana Hajara sə wahay kawa uwar sa taa wahay ata, winen apan i bənan mbiyeɗ anà Isiyaku, wan a mə wahay a tə məgala sə Apasay Cəncan ata awan. Həna ata ɗukwen, matanan tə mənuko hwiya re. 30Əna mə vinde awan à Deftere a Mbərom inde nə natiya: «Razl anan uwar a ɓile ata ta wan anahan a təke. Anga wan sə ɓile i pa ʼam su doh ana bəbay itəbay. Sa saa pa təte cəna, wan ana uwar sə pəzugoy.» 31Natiya kutok, mərak uno ahay, mənuko nə wan sə uwar a ɓile ata itəbay, əna wan ana uwar aday winen ɓile itəbay ata kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\