Galatiya ahay 5

1Almasihu kə̀ təmak nuko à ɓile ana Tawrita sə Yahuda ahay wa, anga aday ɗə̂ təra ɓile ahay sabay. Gen məgala lele, kə̂ viren anan cəveɗ anà ɗowan sa ma kwanay à ɓile sə awan inde sabay. 2Nen Pol na jak ikwen ayak aday nà, kak a nak ikwen ɗo ahay tə̂ gəɗak ikwen mədəndalas cəna, ata way ana Almasihu sa ga anga kwanay ata kə̀ tərak way kəriya awan. 3Ni jak ikwen panan wa asa, kuwaya kə̀ gəɗak mədəndalas cəna, â gan bəlaray anà zek anahan sə ɗəfan apan anà ʼam ana Tawrita ahay nə fok lele. 4Kwanay ɗo sə bayak nə Mbərom i ca pikwen pa ʼam anahan nə ɗo ɗiɗek aya anga kə ɗəfen anan apan anà Tawrita sə Yahuda ahay ata nà, kwanay tə Almasihu ɗukwen kə gəzlen. Ki njiɗen sumor a Mbərom sa gak uko sabay. 5Manay ite, mə ɗəfan iɗe nà, anà luvon a Mbərom a saa təra manay ɗo ɗiɗek aya tə ɗiɗek ata kutok. Mbərom i ga matanan nà, anga mə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu coy. Wita nà, way a mi ba tə məgala sə Apasay a Mbərom ata awan. 6Kak ɗowan a nə kə̀ japak tə Yesu Almasihu cəna, kwa â ga nə winen ma gaɗ mədəndalas awan, kwa â ga nə winen ma gaɗ mədəndalas a bay, kə̀ tərak way kərtek awan. Way məduwen a cəna, ɗəfuko nga pə Yesu awan. Aɗaf nga a mənuko ata i varak uko məgala sə pəlay ɗo a azar aya re. 7À alay ata nà, ki gen ahay məgala lele. Sə gafak ikwen ʼam sə pərahan azar anà ɗiɗek ata nə wayaw? 8Ɗowan a sa njak kwanay sa ga way matanan ata nà, Mbərom a sə ngamak ikwen pə cakay anahan ata bay asanaw? 9Ɗo ahay ta taa ja nà: «Wuɗah mənjœk cəna, a zlambar anan nuko nə fok.» 10A ga upo ɗukwen ki bayiken nə kawa nen, anga mənuko a fok ɗə japay nə tə Bahay a mənuko Yesu Almasihu. Na san zle re, ɗowan a sa njak kwanay ata nà, kwa â ga nə winen waya, Mbərom i gan sariya. 11Mərak uno ahay, nen nə ni ga wazo ta sa jan anà ɗo ahay nà, gəɗuko mədəndalas aday Mbərom i sa təma mənuko bay. Kak abay matanan nà, ɗo ahay ti bəno mbiyeɗ sabay, aday amac a Yesu sa mac pə dədom ata i cəɓan atan sabay. 12Ɗo sa njak kwanay sa ga way matanan ataya nà, u no nə suwan tə̂ dədasl anan zek a tinen məzawal awan! 13Mərak uno ahay, Mbərom a ngamak ikwen aday kə̂ təren ɓile sə Tawrita ahay bay. Əna a nan sa ja nà, həna ki mben apan sa ga way sə ubor si zek a kwanay ahay cukutok bay re. Əna pəlen zek ahay lele aɗəka, aday gen anan mer su way ì zek ahay re. 14Nga sa ʼam a sə japay anan Tawrita fok cəna, həna: «Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.» 15Əna, kak kwanay apan ki rəcen zek ahay ta slan, kwanay apan ki pen zek ahay kawa way sə kiɓe ahay asa nà, gen anan ngatay ì zek a kwanay bina, ki saa səɗəken zek ahay kutok. 16Na ja nà, Apasay Cəncan a â lagay kwanay tə cəveɗ awan. Ki gen matanan cəna, ki pərihen anan azar anà cəveɗ sə ubor si zek a kwanay ahay sabay. 17Way ana ubor si zek su ɗo sa gan may cəna, tə japay tə way mbala ana Apasay Cəncan a sa gan may ata bay. Way ana Apasay Cəncan a sa gan may ata ite ɗukwen, tə zlangar tə way mbala ana ubor si zek su ɗo sa gan may ataya bay re. Way ataya cew maya nə tə ngəle nga ì zek ahay bay. Anga nan, kula ki gen anan way a kwanay sa gan may sa ga ataya bay. 18Kak sə lagay kwanay nà, Apasay Cəncan a cəna, məgala ana Tawrita inde pikwen sabay. 19Way ana ubor si zek sa gan may ɗo ahay tâ ga nə a san zek zle: vuwar, aján uho, aga mədigweɗ tə cəveɗ ahay cara cara, 20ahəran nga anà pəra ahay, madan, anan iɗe ì zek ahay, atəre, sərak, aga mivel, abayakan way à nga anahan ɗəkɗek, agəzla zek, ʼam sə wan bahay, 21ubor, avaway nga, agəsle lelibay aya awan, aday aga way mənjaɗak aya matanan bayak awan. Na jak ikwen panan wa à alay ata awan, həna ni mənahan ayak maza re: Ɗo sa ga way matanan ataya nà, ti zla à bahay a Mbərom inde kulibay. 22Əna way ana Apasay Cəncan a sa gan may â njahay à mivel su ɗo inde ataya nà, asan zek, ataslay mivel, zay, munapanaw, lele, sumor, ɗiɗek, 23anjahay səkəffe, aday agan nga anà zek. Tawrita nà, kə̀ gafak anan ʼam anà ɗo sa ga way matanan ataya itəbay jiga awan. 24Ɗo ana Almasihu Yesu ahay nà, tə gucek anan way sə ubor si zek lelibay ataya à nga wa, kawa tə darak atan ayak pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. 25Sə varak uko sifa nà, Apasay Cəncan awan. Kak matanan cukutok nà, lele saa lagay mənuko pə cəveɗ ɗukwen, winen a re. 26Ɗə̂ həran nga anà zek bay, ɗâ ga way sə cəɓan anà ɗo a azar a bay, ɗâ ga sərak pə ɗo azar aya bay re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\