Galatiya ahay 6

1Mərak uno ahay, kə cinen anan anà ɗowan a winen apan i ga ines cəna, kwanay aday Apasay a Mbərom a lavak ikwen nga ataya nà, men anan pə cəveɗ lele awan asa, əna tə mivel səkəffe awan. Əna gen anan nga anà zek a kwanay aya awan. Bay nà, ki sa slihen uda re. 2Men anan zek ì zek ahay à ɗəce a kwanay ahay inde. Kak ka sak i gen matanan cəna, ata kə ɗəfen anan apan anà ʼam a Almasihu a kutok. 3Kak ɗowan a kə̀ bayakak nə winen ɗo məduwen a aday winen ɗo kəriya cəna, kə̀ sapatak anan nga anahan. 4Kuwaya â ca pə azla anahan awan aday. Kak winen lele nà, ata i taslay anan mivel ti mer su way anahan a sa ga tə alay anahan awan, bina, anga a lavay anan mer su way anahan ta su ɗo hinen ata bay. 5Kuwaya â tihen nga nà, anà mer su way anahan a sa ga pa ʼam a Mbərom, aday a faɗan gugo ata awan. 6Ɗowan a winen apan i tətakan anan way anà ɗo a Yesu ahay cəna, ɗo a Yesu ataya tə̂ gəzla anan way a tinen ahay fok tə ɗowan ata awan. 7Kə̂ sapiten nga a kwanay ahay bay, ɗowan sa mba apan sə gəsle anan tə Mbərom nà, ibay. Kuwaya i halan nga nà, anà way anahan a sa casl ata awan. 8Kak a ga nə way sa zlan à nga ì zek ahay ɗəkɗek, i mac nə tə way ataya awan. Əna kak a ga nə way sa zlan à nga anà Apasay a Mbərom nà, i mac itəbay, əna Apasay a Mbərom i varan sifa sa ndav bay ata awan. 9Kak matanan cukutok nà, pərahuko anan azar sa ga way lele aya awan, ɗâ ya nga bay. Anga kak ɗa yak nga sa ga way a lele ataya bay cəna, à alay inde nà, ɗi saa njaɗ anan way lele aya awan. 10Anga nan, həna nà, alay a inde anga aday ɗâ gan way lele aya anà ɗo ahay fok, mə zakan a anà mərak a mənuko ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ahay ataya awan. 11Ənga, cen pə way uno a sə vindek ikwen ayak a anaya aday, nə vindek ayak nə ɓərzlozlo tə alay uno awan. 12Sa gak ikwen bəlaray sa gaɗ mədəndalas nà, ɗo sa gan may tâ zlan à nga anà ɗo ahay fok ataya awan. Ta ga matanan nà, anga aday tâ njaɗ ɗəce anga sə ɗakay anan amac a Yesu Almasihu pə dədom mə zləlngaɗ ata bay cəna coy. 13Kwa tinen aya ɗukwen, tə ɗəfan apan anà Tawrita ana Yahuda ahay bay re. A nan atan nə kwanay kə̂ gəɗen mədəndalas anga aday tə̂ həran nga ì zek anga kə bənen atan à ʼam wa. 14Nen ite nà, ni həran nga anà zek nà, si anga amac ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. Pi nen nà, way sə daliyugo a anan ataya fok tə tərak kawa way kəriya aya awan anga amac anahan. Nen a ɗukwen, nə tərak kawa ɗo ma mac a pa ʼam sə way sə daliyugo ahay re. 15Kwa ɗowan a nə ma gaɗ mədəndalas awan, kwa ɗowan a nə ma gaɗ mədəndalas a itəbay, a ga awan ibay. Way sa mak uko zek cəna, təruko ɗo wiya aya awan. 16Ɗo sə pərahan azar anà way uno sa ja ataya, aday ɗo a Yesu ahay à wulen ana Isəraʼila ataya ɗukwen, Mbərom â varan atan zay anahan, aday tâ gan ì zek wa. 17A ban pə həna anan wa cəna, ɗowan â sa bəno mbiyeɗ tə awan sabay, anga vivay a pi zek uno həna ataya tə ɗakay anan nə nen ɗo a Yesu coy. 18Mərak uno ahay, Bahay a mənuko Yesu Almasihu â gak ikwen sumor anahan ite. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\