Ibəraninko ahay 1

1Kwakwa ata nà, Mbərom a taa jan ʼam anà bije a mənuko ahay tə dungo ana ɗo majaʼam anahan ahay. A taa jan atan ʼam tə cəveɗ ahay cara cara, aday saray bayak a re. 2A taa jan atan ahay ʼam nə matanan hus ahay à alay ana mənuko biten. Əna həna, alay a mədakwidok a anaya nà, a jak uko ʼam tə dungo ana wan anahan. À alay ana Mbərom sə ndakay daliyugo ata nà, a ndakay anan tə alay ana wan ata awan. Aday a walay sə lavay anan way ahay fok ɗukwen, wan ata kərtek a sə coy. 3Mazlaɓ a Mbərom a wuteɗen pi jœr nà, anà wan ata awan. Ta ga minje ti zek a Mbərom a nə uwek. Way sə daliyugo a anan ataya fok ta ga inde anga ʼam anahan məgala awan. Anga winen, Mbərom i pəsen anan ines anà ɗo ahay aday tə̂ təra ɗo cəncan aya re. Pə dəɓa ana way ata wa nà, Mbərom Ba Məgala a gəɓa anan way anahan pə cakay anahan à mburom, saa ga bahay pə way ahay fok. 4Anga nan kutok, Mbərom a ɗaf anan wan anahan pa nga sə maslay anahan ahay, anga sləmay anahan sə varan ata a zalay mbala ana tinen, bina a ngaman wan anahan. 5Kula Mbərom kà jak anan ʼam a anan anà maslay anahan ahay bay: «Iken nə wan uno. Biten nə tərak bəbay anak.» Kabay «Iken nà, ni təra bəbay anak, iken ki təra wan uno.» A jan ʼam ataya nà, anà Yesu a kərtek. 6Aday asa, à alay a Mbərom i sa slənay anan ahay wan anahan mənduwel a pə daliyugo ata nà, a wa: «Maslay a Mbərom ahay fok tə̂ həran nga.» 7Pə maslay a Mbərom ahay ite nà, a wa: «Maslay a Mbərom ahay tinen ɗo si mer su way anahan ahay. Tinen kawa maɗ, aday kawa miresl sə uko ahay re.» 8Əna pə Wan a Mbərom a kutok nà, Deftere a Mbərom a wa: «Iken nə Mbərom, ki ga bahay pa sə viyviya awan, aday ki lavan nga anà ɗo anak ahay tə cəveɗ awan. 9Kə pəlay ɗukwen way ɗiɗek aya awan, aday way sə sədœk cəna, a nak itəbay. Anga nan, Bəbay anak Mbərom a ngamak, a varak ataslay mivel, aday a təra iken ɗo məduwen a pa nga su ɗo pə cakay anak ataya fok.» 10Deftere a Mbərom a ja asa, a wa: «Bahay, à alay ana way ahay sə dazlan ata nà, kə ndakay daliyugo nə tə alay anak awan, aday kə ndakay mburom re. 11Way anak sə ndakay ataya fok ti ndav, əna iken a nə ki ga inde pa sə viyviya awan. Way ataya fok ti i ga məduwer kawa zana sa nes ata awan. 12Ki i lapay atan wa, kawa ɗo sə lapay anan wa zana anahan məduwer a ata awan. Way ataya ti mbəɗa kawa zana aʼam a sə pəkay ahay wa ata awan. Əna iken ki mbəɗa itəbay, sifa anak i ndav itəbay re.» 13Kula Mbərom kà jak anan ʼam a anaya anà maslay anahan ahay bay: «Njahay tə day sə alay puway uno, aday ɗo maniɗe anak ahay fok nà, ni təra atan ɓile anak aya awan.» A jan ʼam ataya matanan nà, anà wan anahan a ɗəkɗek. 14Maslay a Mbərom ahay nà, tinen apasay sa gan mer su way anà Mbərom ahay cəna coy. I slan atan saa man zek anà ɗo saa njaɗ sifa aday sə njahay à man a Mbərom ataya awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\