Ibəraninko ahay 10

1Tawrita ana Musa winen kawa mezeze sə way sə ɗakay anan way lele aya saa təra pa ʼam ataya awan. Aday mezeze sə way ataya ɗukwen, winen kawa zek ana way ataya bay re. Pə ava pə ava, ɗo ahay tə varan way anà Mbərom nə sə həɗəken pə cakay, əna way ataya ti njaɗ sə təra ɗo cəncan aya bay hwiya. 2Kak abay ɗo ahay tə təra cəncan aya pa ʼam a Mbərom tə way ma gaɗ dungo aya nà, ti var way ma gaɗ dungo aya sabay biɗaw? Bina ti təra cəncan a nə saray kərtek cəna coy, ti gan may anà apəse ines sabay. 3Aɗəka bay, way a mə varan a anà Mbərom ataya nə ta man atan anan ahay à nga inde pə ava pə ava nà, ines a tinen ahay, 4anga mez sə guson sa sla ta sə vuwar sə awak aya a mba apan sə banay anan ines sə ɗo ahay bay. 5Anga nan kutok, à alay ana Almasihu i sa nay ahay pə daliyugo ata nà, a jan anà Mbərom, a wa: «A nak tə̂ gəɗan dungo anà gənaw ahay anga iken bay, a nak tə̂ varak awan bay re. Əna kə varak uno zek su ɗo zənzen awan aday nə̂ varak anan. 6Gənaw a ma tak ataya ta zlak anak à nga bay. Way sə ɗo ahay sa var anga sə pəse anan ines a tinen ahay ata ɗukwen, kà zlak anak à nga bay re. 7Anga nan kutok na wa: Mbərom, nen həna! Ni zla pə daliyugo saa ga way sa zlak à nga, kawa mə vinde a à Deftere anak inde pi nen ata awan.» 8Almasihu a ja aday nà: «A nak tə̂ gəɗan dungo anà gənaw ahay anga iken aday tə̂ varak awan bay re. A nak tə̂ təkak gənaw ahay bay re. Aday a nak tâ pak mez sə gənaw ahay anga sə pəse ines sə ɗo ahay bay re asa.» Kwa â ga nə ta var way ataya ɗukwen, tə ɗəfan apan anà Tawrita dəp nà, a nan anà Mbərom a bay. 9ʼAm mə slala cew a nə a wa: «Mbərom, nen həna! Ni zla pə daliyugo saa ga way sa zlak à nga.» Matanan nà, a nan sa ja nə Mbərom kə̀ mbacak anan wa agəɗan dungo anà way kawa sə kwakwa ata awan, aday a ɗaf uda way maza wiya awan: amac a Yesu. 10Natiya kutok, ɗə tərak ɗo cəncan aya pa ʼam ana Mbərom, anga Yesu Almasihu kà gak way sa zlan à nga anà Mbərom, aday kə̀ varak anan zek anahan kawa way ma sla dungo awan, a mac saray kərtektəkke coy. 11Ɗo sə gəɗan dungo anà way à wulen sə Yahuda ahay nà, tinen mə tavay aya sa ga mer su way a tinen nə pac pac, ti mənahan anà agəɗan dungo à gənaw ahay maza awan. Əna way a tinen a sa var ataya ɗukwen, ta mba apan sə pəse anan ines sə ɗo ahay bay re. 12Əna Yesu Almasihu nà, a var nə zek anahan awan, a var anan saray kərtek sə pəse anan ines sə ɗo ahay pa sə viyviya awan. Pə dəɓa anahan a wa, a njahay way anahan à alay puway a Mbərom. 13Həna nà, winen apan i ba alay a Mbərom saa təra anan ɗo maniɗe anahan ahay fok ɓile anahan aya ata awan. 14Tə way anahan a sə varan anà Mbərom ata kərtektəkke, kə̀ tərak atan ɗo mənjəna ines aya pə iɗe a Mbərom, kə̀ tərak atan ɗo cəncan aya pa ʼam a Mbərom sə coy re. 15Apasay Cəncan a ɗukwen kà jak uko anan ʼam ataya tinen ɗiɗek aya coy re. A wa: 16«Nen Mbərom Fetek, alay a kà slak nà, ni ɓan ʼam tə tinen. Ni ɗaf anan ʼam uno à abayak nga a tinen inde, aday ni vinde anan ʼam uno pə mivel a tinen aya re.» 17Aday a ja asa: «Ni may anan ahay huwan a tinen ahay tə ines a tinen ahay à nga inde sabay.» 18Mbərom kə̀ pəsek anan anan ines anà ɗo ahay cukutok nà, ɗo ahay ti gan may sa var awan a maza re anga sə pəse ines asa ɗaw? 19Mərak uno ahay, kak matanan cukutok nà, amac ana Yesu aday mez anahan sa pak ata nà, tə varak uko cəveɗ sa zla à man a Mbərom cəncan a kutok. 20Yesu kə̀ ngərwak anan zana sə gəzla mənuko pi zek wa ta man a Mbərom cəncan ata awan, a təɓak uko anan cəveɗ a sa zla ù doh ata awan. Cəveɗ ata ɗukwen, winen wiya aday ɗi njaɗ sifa nà, tə winen awan. Zana anahan sə ngəraw anan ata nà, winen zek anahan a ɗo ahay sə daray anan pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. 21Natiya kutok, ɗo sə gəɗan dungo anà way anga mənuko inde məduwen a winen a gan nga anà ɗo a Mbərom ahay fok. 22Anga nan, hayak ikwen ahay kutok, həɗəkuko pə cakay a Mbərom tə mivel kərtek awan, aday ɗəfuko apan nga mənjəna hiyem hiyem, anga mez a Yesu kə̀ tərak anan mivel a mənuko ahay cəncan aya awan, kə̀ banak nuko tə aʼam lele kutok. 23Way a Mbərom sa jak uko ata nà, i ga anan, winen a gaɗ mungwalay itəbay asanaw! Anga nan, pərahuko anan azar sə ɗakay anan nə ɗə ɗəfan iɗe nà, anà way a Mbərom sə zlapay anan ata awan. Ɗəfuko apan nga, ɗə̂ guɗec bay. 24Pəluko cəveɗ a aday ɗi man anan zek anà ɗo azar aya ata awan, anga aday mənuko fok, ɗə̂ pəlay zek ahay zal sə kwakwa awan, aday ɗə̂ zəga anan sa ga way lele aya kutok. 25Ɗə̂ mbəsak sə halay nga pə kərtek a kawa ɗo azar aya ata bay. Aɗəka bay, varuko anan məgala anà zek ahay lele. Bina luvon ana Yesu Almasihu i saa may ahay ata, winen bəse coy. 26Ɗowan a, kə̀ sənak cəveɗ ɗiɗek a coy, aday winen pəlasl ma tə alay anahan a saa ga ines ahay re nà, awan a inde i varan anà Mbərom anga sə pəsen anan ines anahan ataya nə inde sabay. 27Ɗo sa ga way matanan ata nà, â jəjar, anga sariya a Mbərom i ban anan ɗo sa ga ines ahay fok. Pə dəɓa anahan a wa, i ba uko sə mbacay itəbay saa vak anan ɗo maniɗe ana Mbərom ahay ata awan. 28Kə sənen zle coy, ɗowan a kə̀ nəsek anan Tawrita a Musa nà, kak ɗo ahay cew kabay maakan ta jak kà gak matanan acəkan cəna, ta vaɗ anan mənjəna sa gan ì zek wa anà ɗowan. 29Kak way matanan ata a təra tu ɗo sa nes anan Tawrita ana Musa cukutok nà, ɗəce ana ɗo sə kəɗey anan Yesu Wan a Mbərom i sa təra nə kəkəma ite anaw? Ɗo matanan ata nà, mez ana Yesu, Mbərom sa ɓan anan ʼam tə winen ata, kə̀ tərak anan cəncan pa ʼam a Mbərom. Aday pə dəɓa anahan a wa ɗukwen, winen ta sə kəɗey anan Yesu nà, a gənahan ɗukwen anà Apasay a Mbərom sa gak uko anan sumor anahan ata awan. Ɗo matanan ata nà, ɗəce anahan inde mə zalay awan. 30Mbərom a tə alay anahan a a wa: «Ni ga mivel tu ɗo sa ngam ʼam uno bay ataya awan, ni man atan anan sikeɗ sə ines a tinen ahay.» Ɗa san zle, i ga anan way anahan sa ja ata awan. Asa, Deftere a Mbərom a wa: «Nen Mbərom Fetek, ni gan sariya anà ɗo uno ahay.» 31Mbərom nə bahay sə sifa. Kak sariya kə̀ bənak anan ɗowan a nà, ɗəce inde tə mindel anga ɗowan ata kutok. 32Sənen apan aday: À alay a kə cinen anan anà jiyjay a Mbərom mamaʼam a ata nà, kə njiɗen ɗəce ahay bayak a à alay sə ɗo ahay wa, aday kə ɗəmen anan hwiya. 33À alay a anan nà, tə gənahak ikwen pa ʼam sə ɗo ahay, ta gak alay tə kwanay re. Aday à alay azar aya bine siwaw nà, a nak ikwen sə japay tu ɗo aya aday tinen à ɗəce ata inde ataya re. 34Ɗo ma ban aya à dangay anga Yesu ataya, ta gak ikwen ì zek wa. Ɗo ahay ta rak ikwen anan way ahay ɗukwen, kà gak ikwen à nga wa bay, aɗəka kə tislen anan mivel, anga kə sənen zle way mə mbəsakak ikwen a inde sə zalay ana tinen sa ra anan ataya awan, aday way a mə mbəsakak ikwen ata nà, i ndav bay, i ga inde nə pa sə viyviya awan. 35Anga nan kutok, pərihen anan azar sa ɗaf nga pə Yesu. Ki gen matanan hwiya cəna, ki njiɗen magwagway məduwen a pa ʼam a Mbərom. 36Lele cəna, səmen anan anà way ahay anga aday kî gen way sa zlan à nga anà Mbərom, aday kə̂ njiɗen anan way anahan sə zlapay anan ata awan. 37Bina Mbərom a wa: «A mbəsak nə mənjœk, ɗowan a saa nay ata i nay ahay coy, i njahak ayak sabay. 38Ɗo ɗiɗek a pa ʼam uno nà, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan, anga kə̀ ɗəfak upo nga. Əna kak, ɗowan a kà mak à dəɓa nà, ni taslay mivel tə winen itəbay.» 39Mənuko aday nà, a ga upo nə mənuko ɗo sa ma à dəɓa ataya aday sə lize ataya itəbay. Aɗəka bay, mənuko nə ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay. Natiya, ɗi njaɗ sifa sa ndav bay ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\