Ibəraninko ahay 12

1Ɗo ataya tə ɗəfak a nga a tinen pə Mbərom, aday tinen pə cakay a mənuko sə ɗakak uko anan cəveɗ a tinen a sa ɗaf nga pə Mbərom ata awan. Anga nan, laruko anan way a sa ba puko, aday ɗa zla anan pa ʼam təte sabay ataya awan. Mbəsakuko ines a sə tapay puko ataya, aday hawuko à man a Mbərom sa jak uko ata awan. Ɗâ ya nga bay. 2Ɗəfuko anan iɗe nə anà Yesu. Kuse, anga kə̀ varak uko cəveɗ sa ɗaf nga pə winen, aday saa dəzle mənuko hus ɗukwen, winen awan. Winen nà, kə̀ təmahak tâ vaɗ anan pə dədom mə zləlngaɗ a, waray kà gak anan sa mac pə dədom ata bay. Anga a san zle, Mbərom kə̀ jugurak anan ataslay mivel inde i varan. Həna nà, winen mə njahay a à alay puway ana man sə njahay a Mbərom. 3Bayiken pə Yesu aday. Ɗo sə atahasl ahay ta nak anan iɗe, aday winen a kə̀ səmak anan anà ɗəce ataya awan. Bayiken pə winen, anga aday mbac â slahak ikwen bay, aday kî yen nga bay. 4Tə ɗiɗek a nà, kə rəzlen anan à nga wa sə mbəsak ines ahay, əna kə dəzlen anan hus pə amac fan bay. Matanan, kə məcen alay à jugom wa həna nà, angamaw? 5ʼAm a Mbərom sə varak ikwen məgala ata nà, kə mbəɗəken anan à nga wa ɗaw? A jak ikwen ʼam nə kawa bəbay sa jan ʼam anà wan anahan ahay, a wa: «Dəna uno, Mbərom Fetek kà jak anak pə akəta tə ɗəce nà, bayak apan aɗəka! Kak a kataɓ iken ɗukwen, kâ mac alay à jugom wa bay, 6anga a kəta nə ɗo winen sə pəlay anan ata awan. A ndaɓay ɗukwen, ɗo winen sa ca apan kawa wan anahan ata re.» 7Natiya, lele ki səmen anan anà ɗəce ahay aday sə tətak wa way ahay aɗəka. Bina, ɗəce ahay tə ɗakay anan nə Mbərom kə̀ tərak kwanay gwaslay anahan ahay coy. Wan inde aday kula bəbay anahan i kəta anan itəbay nà, inde ɗaw? Ibay! 8Mbərom a ga tə gwaslay anahan ahay nə fok kətanan. Kak kə̀ kətahak kwanay itəbay nà, ata ki sənen anan kutok, kwanay wan sə gala anahan ahay itəbay, kwanay mədazlay ahay. 9Way hinen inde kərtek, bəbay a mənuko ahay pə daliyugo tə kətahak mənuko, aday ɗə varak atan ahay zlangar re. Kak matanan cukutok nà, təɗe abay ɗi varan zlangar anà Bəbay a mənuko sə bagəbaga mburom nə zal tinen a fok kutok biɗaw? Kak ɗə varak anan zlangar lele cəna, i varak uko sifa sa ndav bay ata awan. 10Bəbay a mənuko ahay pə daliyugo nà, tə kəta mənuko nə alay a mənjœk cəna coy, aday kawa ana tinen sə bayak apan nə lele ata awan. Bəbay a mənuko sə bagəbaga mburom nà, winen a kəta mənuko nə sa mak uko zek aday ɗə̂ təra kawa winen a, ɗo cəncan aya sə coy. 11À alay a tinen apan ti kəta mənuko ata nà, a caɓ ike, a təra kawa way lele a bay. Ɗəce ata kə̀ ndəvak coy nà, ɗo sə təma way ata â kəta atan ataya nà, ta ga way sa zlan à nga anà Mbərom, aday tinen à zay inde. 12Mərak uno ahay, kak matanan cukutok nà, kə̂ məcen alay à jugom wa bay, kî gen bəle à gərmec wa bay, zəgihen anan apan sa zla. 13Kak ɗo ahay inde à wulen a kwanay gərmec a han patan nà, tâ zla nə tə cəveɗ mə tavay nga awan. Ata ti guroɓ sabay, əna gərmec a tinen ahay ti pasay aɗəka. 14Gen məgala anga aday zay â ga inde à wulen a kwanay ahay inde, aday tə ɗo ahay fok re. Gen məgala re, anga aday kə̂ təren ɗo cəncan aya pa ʼam a Mbərom, bina ɗowan saa canan à Mbərom mənjəna sə təra ɗo cəncan a nà, ibay. 15Gen anan nga ì zek, anga aday ɗowan â saa mbəsak anan sumor a Mbərom zləv à məndak bay. Gen anan nga ì zek re, anga aday ɗowan â saa ɗaf ʼam ma caɓ a sərekeke pə mivel bay, bina i i nes anan mivel su ɗo azar aya re. 16Gen anan nga ì zek, anga aday ɗowan â saa təra ɗo sa dah uho bay, ɗo sə kəɗey anan cəveɗ a Mbərom kawa Isuwa bay re. Winen a kəɗey anan anjahay sə murkwaya anahan, aday a sukom anan way anga ɗaf sə luvon kərtek. A mbəsak anjahay sə murkwaya, a təma uda ɗaf pə mərak anahan cəɗew a wa. 17Kə sənen zle, pə dəɓa anahan a wa nà, a nan bəbay anahan â ɗaf apan alay sə ngama anahan, aday i saa pa ʼam su doh ana bəbay anahan, əna kə̀ njaɗak anan sabay. Bəbay anahan ata a ngəman anan sabay. Kwa â ga nə a yam apan tə iɗe sə ayam a cəɗœk cəɗœk dəp nà, kà mbak apan sə mbəɗa anan way anahan a sa nes anan ata sabay. 18Sənen anan aday nà, man a kwanay sə tavay apan həna pa ʼam a Mbərom ata aday nə winen kawa ɓəzlom ana ɗo sə Isəraʼila ahay sə tavay apan kwakwa ata bay. Ɓəzlom a tinen nà, ɗo ahay ta mba apan sə laman tə alay. Uko sa ban apan jan jan jan ata nà, tə canak anan. Aday takəɗimbom luvon kà gak uda re, jiyjay uda sabay. Tə canak anan anà vəvara sə slabak apan ata re. 19Tə slənek andar sə məzləzlilen, aday tə slənek andar sa ʼam a Mbərom uda re. Tə sləne andar sə dungo a Mbərom ata nà, tə jəjarak, ta gan amboh â saa jan atan ʼam kula sabay, 20anga way anahan a sa jan atan ata a zalan atan məgala à nga wa. Bina a jan atan, a wa: «Ɗowan a kə̀ lamak anan alay anà ɓəzlom a anan nà, kwa â ga nə gənaw, tiren anan tu kon aday â mac.» 21Way a tinen a sə canan ata nà, kà gak atan zlawan bayak awan. Kwa Musa ɗukwen, kà jak: «Nen apan ni jəjar, anga zlawan u go.» 22Kwanay nà, kətanan itəbay. Kə tiven nə pə ɓəzlom a sə ngaman Siyona ata awan, winen nə wulen su doh ana Mbərom, bahay sə sifa. Wulen su doh ata nà, Urəsalima sə bagəbaga mburom ata awan. Maslay a Mbərom ahay bayak a uda tə baslay zek bay. 23Kwanay à man sə halay nga su ɗo a Yesu ahay tinen murkwaya a Mbərom ahay, tinen apan ti ga azar uko. Mbərom kə̀ vindek anan sləmay a tinen à ɗerewel inde à mburom. Kə həɗəken pə cakay ana Mbərom, ɗo saa gan sariya anà ɗo ahay fok ata awan. Kə dəzlen pə cakay ana ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom, tinen ɗo a Mbərom sə təra atan ɗo cəncan aya ata awan. 24Ki nen ahay pə cakay ana Yesu, ɗo sə japay anan atə Mbərom pi zek tə ɗo ahay aday Mbərom â ɓan ʼam wiya tə ɗo ahay ata awan. Ki nen ahay pi mez a Yesu sə pəre pə ɗo ahay ata awan. Mez anahan ata a ɗakak uko anan nə way lele sə zalay way ana mez ana Abel sə ɗakak uko anan ata awan. 25Kak matanan cukutok nà, gen ngatay mənjœk aday, bina ki saa təmen anan ʼam ana Yesu, ɗo sa jak ikwen ʼam həna ata awan. Kwakwa ata nà, ɗo ahay tə ngəmak sa pak sləmay pa ʼam ana Musa bay re, winen ɗowan a sa jan atan ʼam a Mbərom pə daliyugo ata awan. Anga nan, tə təmak pə ɗəce ahay wa bay. Mənuko ɗo sa pak sləmay pa ʼam ana Yesu ahay nà, kak ɗə ngəmak ʼam anahan bay, winen tu ɗo sa nay ahay à mburom wa ata nà, ɗi tan à nga à ɗəce à alay anahan wa, i zalay anan ana tinen kutok biɗaw? 26Kwakwa ata nà, dungo a Mbərom a ɓal anan daliyugo, əna həna kə̀ zlapak, a wa: «Saray kərtek asa, ni ɓal anan daliyugo aday ni ɓal anan apan bagəbaga mburom re.» 27ʼAm anahan ata sa ja «Saray kərtek asa» ata a ɗakay anan nə way anahan sə ndakay ahay fok ti ɓal aday ti lize wa, anga aday way sa ɓal itəbay ata â njahay uda awan. 28Natiya, ngəruko anan anà Mbərom, anga i varak uko kon sa ɓal itəbay ata awan. Həruko anan nga kawa sa zlan à nga, aday ɗəfuko anan apan tə ajəjar a lele. 29Tə ɗiɗek a nà, Mbərom a mənuko sa taa gan amboh ata nə winen kawa uko, aday i vak anan way a sa zlan à nga bay ataya fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\