Ibəraninko ahay 2

1Kak Mbərom kà jak uko ʼam tə dungo ana wan anahan cukutok nà, lele sa pak apan sləmay, anga ʼam anahan nə ʼam sə sləne. Bay nà, ɗi lize à cəveɗ wa. 2Ɗa san apan zle, maslay a Mbərom ahay ta nak ta jak uko ʼam sə Tawrita, winen məduwen awan. Ɗo sə ɗəfan apan bay ataya nà, tə njaɗak sariya təɗe pə ines a tinen ata awan. 3Əna, mənuko aday nà, Mbərom kə̀ varak uko ʼam anahan aday ɗâ tam à sariya anahan wa. Anga nan, kak ɗə kəɗiyek anan ʼam anahan a sa jak uko ata nà, i i gak uko sariya anahan sabay kutok ɗaw? Sa nay anan ləbara ata pa ʼam nə zek a Bahay a mənuko Yesu Almasihu awan. Ɗo sə sləne ʼam anahan ataya, sa jan umo ləbara ata nə ɗiɗek a nə tinen awan. 4Mbərom ɗukwen kə̀ ɗakak uko anan ʼam anahan ata nə ɗiɗek awan, ta sa ka anan way masuwayan aya bayak a cara cara, aday ta sə varan məgala sa ga way ahay cara cara anà ɗo ahay tə alay ana Apasay Cəncan awan, kawa sa zlan à nga. 5Mbərom a ɗaf sə lavan nga anà daliyugo a mənuko sa ja apan wiya ata nà, maslay anahan ahay bay. 6Aɗəka bay, mə vinde a à Deftere a Mbərom inde nà: «Mbərom, ɗo zənzen a nə ma aday hus iken sə bayak apan anaw? Winen waya aday hus ki nay sa man zek ata anaw? 7Kə ndakay anan, winen nà, ù vo sə maslay a Mbərom ahay mənjœk. Pə dəɓa anahan a wa, kə varan mazlaɓ, kawa mazlaɓ sə bahay. 8Kə ɗəfak anan bahay a pa nga sə way ahay fok.» Mbərom kə̀ ɗəfak anan bahay a pa nga sə way ahay fok ata nà, awan a inde winen sə lavay bay nà, inde sabay. Əna həna, ɗə canan nà, winen bahay a pa nga sə way ahay fok fan bay. 9Əna ɗə canan, kwakwa ata nà, anà Yesu, Mbərom kə̀ ɗəfak anan ù vo sə maslay anahan ahay alay a mənjœk, anga sa gan sumor anà ɗo ahay. Anga nan kutok, Yesu kà sak ɗəce aday kə̀ məcak anga ɗo ahay fok. Matanan Mbərom a varan man sə njahay sə bahay tə mazlaɓ awan. 10Sə ndakay way ahay fok nə Mbərom, aday ta ga inde ɗukwen anga winen. Natiya a zla pi zek nà, Mbərom â ndav anan mer su way ana Yesu sa ga, tə ɗəce anahan a sə canan, aday ɗo ahay bayak a tə̂ təra wan anahan ahay, tâ zla à man sə mazlaɓ anahan kutok. Anga saa njahan atan pa ʼam wa, aday saa tam atan ɗukwen, zek a Yesu awan. 11Sə təra anan ɗo ahay ɗo cəncan aya pa ʼam a Mbərom ɗukwen, Yesu awan, aday ɗo anahan a sə təra atan cəncan ataya ɗukwen, Bəbay a tinen a nə kərtek, Mbərom awan. Anga nan kutok, a zlan à nga anà Yesu a sə ngaman atan «mərak uno ahay.» 12À Deftere a Mbərom inde nà, Yesu a jan anà Mbərom, a wa: «Ni i taran anan ʼam anak anà mərak uno ahay, ni i hərak nga tə ara pa ʼam sə ɗo ahay.» 13A ja asa, a wa: «Ni mbəsakan anan zek uno nà, anà Mbərom.» Aday asa, a wa: «Nen həna, manay tu ɗo a Mbərom sə vuro ataya awan.» 14Ɗo a Mbərom sə varan ataya nà, tinen ɗo zənzen aya tə mez aya ì zek inde kawa mənuko. Anga nan, Yesu a ta nga anahan a ɗukwen a təra ɗo zənzen ti zek a kawa nuko, anga aday tə amac anahan â lize anan wa Fakalaw, ɗowan a sə lavan nga anà ɗo ahay tə məgala sa mac atan ata awan. 15Yesu a ga matanan nà, anga aday zlawan sə amac â gan anà ɗo ahay sabay. Kwakwa ata nà, ɗo ahay tə njahay nə kawa ɓile ahay anga zlawan sə amac. Əna həna Yesu kə̀ təmak atan coy. 16Yesu a nay ahay nà, sa naa man zek anà maslay a Mbərom ahay bay, əna sa naa man zek aɗəka nà, anà zahav ana Ibərahima ahay pə daliyugo a anan. 17Aday natiya kutok, a zla pi zek nà, â təra kawa mərak anahan ataya kwa à ma inde anaw fok. A ga matanan anga aday â təra bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, ɗo si mer su way anahan ɗiɗek a aday sumor awan. Ti mer su way anahan nà, i pəsen anan ines anà ɗo ahay, i zlahan atan anan məlmal a tinen tə Mbərom kutok. 18Həna nà, i mba apan sa man zek anà ɗo mə njəkan atan uda ataya təte, anga winen a ɗukwen à alay a tə njəkak anan uda awan, kà sak ɗəce.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\