Ibəraninko ahay 7

1Maliki Sadaka sə ɗowan ata nà, winen bahay sə Salem, winen ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom sə bagəbaga mburom. À alay a inde nà, Ibərahima a zla à vəram, a mbasay pə bahay ahay. À alay a winen apan i may agay nà, Maliki Sadaka ata a zla pə cakay anahan, a ɗaf apan alay sə mazlaɓ anahan. 2Ibərahima ata, a varan way anà Maliki Sadaka alay mbok nà, a var wa kərtek pə way sə vəram anahan ahay wa fok. Maliki Sadaka ata nà, sləmay anahan a a nan sa ja nə Bahay sə Ɗiɗek. Aday winen Bahay sə Zay re, anga winen bahay sə wulen su doh sə ngaman Salem ata awan, aday Salem a nan sa ja nə «zay». 3Ɗowan ata nà, ɗowan a san bəbay anahan a bay, ɗowan a san may anahan a bay. Kwa bije anahan ahay ɗukwen, ɗowan a san atan bay re. Tə wahay anan siwaw, a mac siwaw ɗukwen, ɗowan a san bay. Winen kawa Wan a Mbərom, anga i njahay ɗo sə gəɗan dungo anà way pa sə viyviya awan. 4Cen apan aday. Maliki Sadaka ata nə winen məduwen awan. Ibərahima nà, bije sə Isəraʼila ahay, əna kə̀ gəɓak way ahay à vəram wa, a varan wa alay mbok nà, kərtek anà winen. 5Zahav ana Lewi ahay azar aya tə tərak ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. Tawrita a Musa a ja nà, Isəraʼila ahay tə̂ varan atan à way a tinen ahay wa fok, alay mbok nà, kərtek. A nan sa ja, ti təma way ataya nə à alay ana mərak a tinen ahay wa, kwa â ga nə tinen ɗukwen wan ana Ibərahima ahay. 6Əna Maliki Sadaka nà, winen zahav ana Lewi itəbay, əna Ibərahima kə̀ varak anan way alay mbok nà, kərtek. Ibərahima nà, Mbərom a zlapan sə varan way nə anà winen. Əna Maliki Sadaka a ɗaf alay sə mazlaɓ pə Ibərahima, bina Ibərahima a ɗaf alay sə mazlaɓ pə Maliki Sadaka bugol bay. 7Aday ɗa san apan zle re, ɗo sa ɗaf ngama pu ɗo nà, a zalay ɗowan anahan a sa ɗaf apan ngama ata awan. 8Ɗo sə zahav ana Lewi ahay sə təma alay mbok nà, kərtek ataya fok ɗukwen, ta taa mac re. Əna Maliki Sadaka, ɗo sə təma alay mbok nà, kərtek kawa ana Deftere a Mbərom sa ja ata nà, winen a mac itəbay. 9Ɗi mba apan sa jəka Lewi nà, wan anahan ahay tə təmahak pu ɗo a tinen ahay wa alay mbok nà, kərtek ata, kə̀ varak anan way ata anà Maliki Sadaka ata re, anga bije anahan Ibərahima kə̀ lahak sə varan coy. 10Kawa sa ja bine siwaw nà, à alay a Ibərahima sə varan way ata anà Maliki Sadaka aday tə wahak Lewi fan bay ata nà, Lewi kə̀ varak anan tə alay ana bije anahan Ibərahima ata coy. 11Mer su way su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom à zahav ana Lewi ata nà, kà mbak apan sa ndav anan wa way a Mbərom sa gan may ata bay. Abay â mba apan sa ndav anan wa təte cəna, ɗi gan may anà ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom maza, kawa ana Maliki Sadaka ata, sabay. Abay i slahay nà, pu ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom pə slala ana Haruna cəna coy. Mbərom a varan Tawrita anà ɗo anahan Isəraʼila ahay nà, à alay ana ɗo sə zahav ana Lewi inde. 12Kak Mbərom kə̀ mbəɗahak anan slala su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom cəna, ata Tawrita i mbəɗa ite re. 13Ɗa ja way a anaya nà, pə Bahay a mənuko Yesu, winen ɗo sə slala hinen cara. Ɗowan inde pə zahav anahan kà gak mer su way ata ù doh sə mazlaɓ a Mbərom kulibay. 14Ɗa san apan zle, Bahay a mənuko Yesu nà, zahav ana Yahuda. À alay ana Musa sa ja ʼam pu ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ahay nà, a ja nə pə zahav ana Lewi, bina pə zahav ana Yahuda bay. 15ʼAm a anan i zəga apan sə banay həna aɗəka bugol: Ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom hinen, kà nak, winen kawa Maliki Sadaka. 16Ɗowan ata a təra ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom nà, anga ʼam sə Tawrita bay. Winen nà, a təra ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom nà, anga məgala anahan inde sə njahay tə sifa pa sə viyviya ata awan. 17Mə vinde inde à Deftere a Mbərom, a wa: «Iken ɗo sə gəɗan dungo anà way pa sə viyviya awan, kawa Maliki Sadaka.» 18Mbərom kə̀ mbacak anan wa nga sa ʼam mə baslay a kwakwa ata awan, anga winen bəle awan, a man zek anà ɗo ahay tətibay. 19Tawrita a Musa nà, kà mbak apan sə təra anan ɗo ahay, ɗo cəncan aya pa ʼam a Mbərom bay. Həna nà, way sə zalay Tawrita inde, way a mənuko sə ɗəfan iɗe ata awan. Sə varak uko cəveɗ sə həɗek nuko pa ʼam a Mbərom nə winen awan. 20Way hinen nà: À alay a Mbərom i sa ɗaf anan Yesu bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ata nà, a mbaɗay apan aday. À alay ana ɗo sə zahav ana Lewi ahay sə təra ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ata nà, ɗowan kə̀ mbaɗak apan itəbay. 21Əna Mbərom a mbaɗan anà Yesu ta sa jan nà: «Nen Mbərom Fetek, nə mbəɗa itəbay. Nə mbaɗak, ki təra ɗo sə gəɗan dungo anà way pa sə viyviya awan.» 22Anga nan kutok, kuse Yesu a, ʼam a Mbərom sa ɓan tə ɗo ahay ata, winen a zalay ʼam mbala anahan sa ɓan tə ɗo ahay kwakwa ata awan. 23Way hinen inde re: Ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ahay nà, tinen mənjœk bay, anga ta mac wa kwerkwer, tə mbəsakan mer su way ata anà ɗo hinen ahay asa. 24Əna Yesu nə a mac itəbay, a ga mer su way anahan pa sə viyviya awan. 25Anga nan, i mba apan sa tam ɗo ahay kawa ana tinen sa nay ahay pa ʼam a Mbərom tə alay anahan ata awan. Anga winen ɗo tə sifa awan, i taa ga amboh anga tinen sə coy. 26Winen nà, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom a təɗe anga mənuko ata awan. Winen ɗo cəncan awan. Atahasl inde à winen inde itəbay, kà gak ines itəbay re. Winen cara pi zek wa tu ɗo sə ines ahay. Mbərom a ɗaf anan winen nà, pə cakay anahan à mburom. 27Yesu nə winen kawa bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom azar ataya bay. A gan may sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom pac pac itəbay. Kwa â ga nə sa nga anahan awan, kwa â ga nə sə ines sə ɗo ahay, a gan may bay. A var anan nga anahan nə saray kərtek, à alay anahan a sa mac pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. 28Tawrita ana Musa a ɗaf kawa ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay nà, ɗo zənzen aya awan, əna ta slak bay, anga tinen ɗo sa ga ines ahay re. Aya əna, à alay a Mbərom sə mbaɗay pə dəɓa ana Tawrita wa ata nà, ʼam anahan ata a njahay à yime ana Tawrita inde kutok. Mbərom a ɗaf Wan anahan bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. A ndav anan wa way a Mbərom sa gan may ata sə coy kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\