Ibəraninko ahay 8

1Way a məduwen a à ʼam a manay sa jak ikwen ayak ata inde nà, həna: Ɗowan inde sa ga mer su way anga mənuko aɗəka, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. Winen mə njahay a à mburom à alay puway ana Mbərom Ba Məgala. 2Kwakwa ata nà, ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ta ga mer su way a tinen nə à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom inde, ɗo ahay sə ndakay ata awan. Yesu ite nà, a ga mer su way anahan nà, à man cəncan awan, pə cakay a Mbərom à jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom inde ɗiɗek a, Mbərom sə ndakay ata awan. 3Mbərom a ɗaf bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay nà, anga sə varan way aday sə gəɗan dungo anà gənaw ahay. Matanan re, lele ɗukwen ɗo mbala mənuko i njaɗ awan a sə varan anà Mbərom a re. 4Abay â ga nə winen pə daliyugo aday nà, Yesu i təra ɗo sə gəɗan dungo anà way a bay jiga awan, anga ɗo ahay inde coy, tinen apan ti taa varan way à Mbərom a kawa ana Tawrita awan. 5Ɗo ataya nà, ta taa ga mer su way a tinen ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, əna doh ata ɗukwen, winen minje su doh sə mazlaɓ a Mbərom a ɗiɗek ata à mburom ata awan. À alay Musa i saa ndakay jawjawa sə mazlaɓ a Mbərom nà, Mbərom a jan nà: «Pak sləmay lele, ɓəɓot anan nə kawa anuno sa kak anan ahay à ɓəzlom wa ata awan.» 6Yesu nà, mer su way anahan nə a zalay su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ataya fok. Anga, tə winen, Mbərom a ɓan ʼam zal way anahan sa ɓan tə ɗo ahay kwakwa ata awan, aday way anahan sə zlapay anan i varak uko ata ɗukwen, a zalay winen a kwakwa ata re. 7Kak abay ʼam a Mbərom sa ɓan tə ɗo ahay kwakwa ata kə̀ tərak way lele coy nà, Mbərom i gan may abay sa ɓan ʼam maza wiya sabay. 8Əna ɗa ca apan həna nà, kà slak bay acəkan, anga Mbərom winen apan i gafan atan ʼam pə way ahay inde bayak awan, aday a jan atan nà: «Luvon a inde i nay ahay, ni ɓan ʼam wiya tu ɗo sə Isəraʼila ahay, aday tu ɗo sə Yahuda aya təke. 9ʼAm ata i ga minje tə aɓan ʼam uno tə bije a tinen ahay kwakwa ata sabay. À alay a nen sə bənan atan ahay alay à Misra wa ata nà, mə ɓanak ʼam, əna tə ɗəfak anan apan bay, aday nen Mbərom Fetek, nen ɗukwen nə mbəsakak atan. 10Alay a kà slak nà, ni ɓan ʼam tə tinen. Ni ɗaf anan ʼam uno à abayak nga a tinen inde, aday ni vinde anan ʼam uno pə mivel a tinen re. Ti təra ɗo uno ahay, nen ni təra Mbərom a tinen. 11Ɗowan inde i gan may sə tətakan anan way anà ɗowan sabay, ɗowan i jan anà ɗo hinen: “San Mbərom” sabay, anga i bənay pə məceɗ aya wa, hus pə gwaslay ahay, ɗo ahay fok ti san nen. 12Ni pəsen atan anan huwan a tinen ahay, ni may anan ahay ines a tinen ahay à nga inde sabay.» 13Ana Mbərom a sa ja ʼam sa ɓan ʼam wiya ata nà, a təra anan winen mamaʼam ata, way kwakwa awan. Way a kwakwa ata aday məduwer ata nà, winen apan i lize bəse coy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\