Yakuba 1

1Sə vindek ayak ʼam a anan nə nen Yakuba, nen ɗo si mer su way ana Mbərom aday ɗo si mer su way ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu re. Na jak anan ayak ʼam anà ɗo a Yesu ahay ma ta ʼam a pə daliyugo fok ataya awan. 2Mərak uno ahay, à alay a ɗəce ahay bayak a cara cara tə njaɗak kwanay cəna, tislen aɗəka nə mivel. 3Angamaw? Anga ɗəce ahay tə njaɗak kwanay nà, aɗaf nga a kwanay i har. Ata ki mben apan sə tavay njənjan kutok. 4Tiven njənjan pə luvon pə luvon aday kə̂ təren ɗo ma san nga aya lele. Ata, anjahay a kwanay i ndav wa lele kutok. 5Kəlire nà, way lele awan. Anga nan, kak kəlire a kəcan à ɗowan a nà, â cəce pi zek a Mbərom a wa. Mbərom winen azay a bay, a taa varan way anà ɗo sə cəce panan wa ataya fok, mənjəna sə gafan atan pa ʼam. I varan anan kəlire anà ɗo sə cəce ata acəkan. 6Əna, kak ɗowan a i cəce kəlire pə Mbərom wa ite nà, â ɗaf nga pə Mbərom awan mənjəna hiyem hiyem aday. Anga kak ɗowan a cəce tə hiyem hiyem a cəna, winen kawa məsugurndolon sə aʼam, maɗ sa tan ʼam so kəray ata awan. 7Ɗo matanan ata cəna, â sa jəka i njaɗ way pə Bahay a mənuko wa bay. 8Anga abayak nga anahan aya pə Mbərom nə cuwcew, iɗe zuhhwe pə Mbərom, aday alay faram faram ta man maza aya awan. A san nga anahan bay. 9Ɗo inde à wulen a kwanay, winen mətawak a nà, â taslay mivel, anga Mbərom kə̀ cakafak anan anan nga. 10Aday ɗo inde zlile awan à wulen a kwanay ite nà, â taslay mivel, anga Mbərom kà mak anan anan nga à məndak. Bina abay a san zle, i mac kawa avərez sə way ahay. 11Pac kə̀ dəvak doʼa cəna, avərez sə way ahay ti ɓutoy, ti guce tə arəɓa a tinen ataya təke. Matanan re, ɗo sə zlile ahay ɗukwen ti lize à alay a tinen apan ti ga mer su way a tinen ahay ata awan. 12Mbərom i ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sə tavan anà ɗəce duwurra ata awan. Anga azanan ɗəce ahay tə ndəvak cəna, i təma magwagway, kawa ana Mbərom a sə zlapay anga ɗo sə pəlay anan ataya awan. Magwagway anahan a nə sifa sa ndav bay ata awan. 13Way ahay ta sak a njak anan ɗowan a nà, â sa jəka Mbərom sə njəkan anan bay. Anga ɗowan inde sa mba apan sə njəkan uda anà Mbərom ibay, aday winen a ɗukwen a njəkan uda anà ɗowan bay re. 14Sa njak ɗo aday sa ga way lelibay aya cəna, ubor sə way a lelibay ataya cite. 15Ubor sə way ù ɗo inde nà, i wahay ines, ines kə hərak nà, ata ɗo i mac kutok. 16Anga nan kutok, mərak uno ahay, ɗowan â sa njak kwanay bay. 17Anga way a lele aya fok ta nay ahay nà, pə cakay ana Mbərom a wa, winen ɗo sə ndakay atə pac tatə kiya tə mawuzlawazl aya təke fok. Way ataya nà, tə slahay ù doh, ti mbəsak kwanay à luvon inde. Əna zek a Mbərom nà, a mbəɗa kawa awan ataya itəbay. 18A zlan à nga sə varak uko sifa ta ʼam anahan ɗiɗek awan. Ata aday ɗə̂ təra ɗo mamaʼam aya à wulen su way anahan mə ndakay aya wa kutok. 19Mərak uno ahay, bayiken pa ʼam a anan aday: Lele cəna, kuwaya â lah sa pak sləmay aday i saa mbəɗa pa ʼam ahay nà, na. Â saa mbəɗa pa ʼam ahay bəse bəse bay, â saa ga mivel bəse bəse bay re. 20Anga ɗo kà sak a ga mivel cəna, a mba apan sa ga way lele aya sa zlan à nga anà Mbərom sabay. 21Anga nan kutok, mbəsiken anan abayak nga a kwanay lelibay aya fok. Kî gen ines ahay sabay re. Men anan nga a kwanay anà vo a Mbərom, aday təmihen anan ʼam anahan sə zəvak ikwen à mivel a kwanay inde ata awan. ʼAm anahan ata nà, i mba apan sa tam kwanay pə way ahay wa re. 22Anga nan kutok, kâ saa tislen mivel sə sləne anan ʼam a Mbərom ɗəkɗek cəna coy bay. Ki gen matanan nà, ata kə sapiten nga a kwanay bugol. Lele cəna, gen anan way ana ʼam a Mbərom sa jak ikwen sa ga ata re. 23Ɗo kə̀ pəkak sləmay pa ʼam a Mbərom, aday kə̀ ngəmak sa ga kawa anahan sə sləne ata bay nà, ata winen a ga minje tu ɗo sa ca iɗe à malam inde. A canan anà zek anahan a ca kəmaw, 24a ɗaf anan malam cəna, a mbəɗek anan à nga tə way anahan sa cay apan à malam inde ata awan. 25ʼAm a Mbərom nà, winen ʼam lele awan, a var məgala sə təmay ɗo à atahasl wa. Anga nan, ɗowan a kà cak apan aday kə̀ mbəɗəkek anan à nga wa bay, a ga anan mer su way a nà, Mbərom i ɗaf apan alay sə bahay anahan pə way anahan sa ga ataya awan. 26Ɗowan a inde kə̀ bayakak winen ɗo sə pərahan azar anà ʼam a Mbərom, aday kə̀ mbəsakak sa ja ʼam so bay cəna, a gəɗan mungwalay anà nga anahan. Kə̀ zluwek aɗəka, a pərahan azar anà ʼam ata tə ɗiɗek a bay. 27Anga cəveɗ lele sə pərahan azar anà ʼam a bəbay a mənuko Mbərom cəna, həna: Sa gan nga anà wan mətawak ahay pi zek tə mədukway sə uwar aya awan, à ɗəce a tinen ahay inde fok, aday sa ba anan nga anahan anga aday way sə daliyugo ahay tâ saa nəsen anan mivel bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\