Yakuba 4

1Kə tərihen aday kə vəɗen zek nà, angama kərtek anaw? Na wa, anga ubor si zek a kwanay sa lah sa vaɗ zek à mivel a kwanay ahay inde ba? 2A nak ikwen sa njaɗ way lele aya, əna kə njiɗen atan bay. Anga nan kutok, a nak ikwen sa vaɗ anan wa ɗo azar aya anga sa njaɗ anan way ataya awan. Ki gen iɗe pə way, əna kə njiɗen anan bay. Anga nan kutok, kə tərihen, kə vəɗen zek. Aya əna, kə njiɗen anan way a kwanay sa ga apan iɗe ataya bay, anga kə cəcihen anan pə Mbərom wa bay. 3Kwa â ga nə ki gen amboh anà Mbərom dəp nà, ki njiɗen bay re, anga kə cəcihen tə mivel kərtek a bay. Kə cəcihen nə way sa zlak ikwen à nga à kwanay a vərre. 4Kwanay kə mbəɗihen anan lœn anà Mbərom. Ɗowan a kə̀ pəlak way sə daliyugo ahay cəna, ata winen kə̀ tərak ɗo maniɗe ana Mbərom. Kwanay kə pəlen sə ɗəfen apan anà way sə daliyugo ahay ite nà, ata kwanay nə ɗo maniɗe a Mbərom ahay re. 5Kâ saa bayiken sa jəka ʼam a Mbərom a ma ja à Deftere inde ata nà, i təra kəriya bay. A wa: «Apasay mbala Mbərom a sə varak uko à mivel inde ata nà, winen sərak a tə mindel.» 6Aya əna, sumor a Mbərom ɗukwen a zalay sərak anahan a re. Anga nan, Deftere a ja nà: «Mbərom winen a ngazlan uda saray anà ɗo sə kwecele ahay, əna a gan sumor nà, anà ɗo sa ma nga a tinen ahay nə hənek à məndak ataya awan.» 7Anga nan kutok, ɗəfen anan apan anà Mbərom. Ngizlen anan saray à cəveɗ inde anà Fakalaw, aday i hawak ikwen dəren. 8Həɗəken ahay pə cakay anà Mbərom, aday winen a ɗukwen i həɗəkey ahay pə cakay a kwanay ahay re. Kwanay ɗo sə ines ahay, binen anan ines à mivel a kwanay ahay wa. Kwanay ɗo aday abayak nga mə gəzla cuwcew ataya awan, tiven anan abayak nga a kwanay pə Mbərom. 9Ines a kwanay a ma ga ataya tə̂ cəɓak ikwen ite, zlihen pi zek aday yimen apan ite. Kə̂ mbisen sabay, yimen aɗəka. Kə̂ tislen mivel sabay, əna mivel â cəɓak ikwen aɗəka. 10Men anan nga a kwanay à məndak pa ʼam a Mbərom. Ata winen i cakaf kwanay ite. 11Mərak uno ahay, kə̂ gəɗen anan azar ì zek ahay rococo bay. Anga ɗowan a kə̀ gəɗak anan azar anà ɗo a Yesu, kabay kà mak anan anan mungok anà ɗo a Yesu cəna, winen a gəɗan azar aday a man anan mungok nà, anà ʼAm a Mbərom. Aka aday ka sak a man anan mungok anà ʼAm a Mbərom nà, ata kə ɗəfan apan sabay biɗaw? Ka gan aɗəka nə sariya. 12Sə varan ʼAm a Mbərom anà ɗo ahay nə zek a Mbərom awan. Matanan, saa mba apan sa gan atan sariya a ɗukwen, winen a re. Winen a kərtek, i mba apan sa tam anan ɗo ahay, aday i mba apan sə lize atan wa re. Aday iken? Kak iken ki man anan mungok aday ki gəɗan azar anà mərak anak nà, ka jan à nga anak a nə iken wayaw? 13Ngatay aday, pəken uno sləmay həna, kwanay ɗo sa jəka: «Izəne biten, izəne sidew nà, mi zla à man dəren awan. Mi i vak ayak, mi i gay masa tə way ahay sa njaɗ anan dala.» 14Kwanay a ɗo sa ja ʼam matanan ataya nà, kwa way a saa təra sidew ata nà, kə sənen zle ɗaw? Sifa a kwanay a aday nə awan a maw? Kwanay kawa matapasl ahay həna vegege, aday azanan mənjœk asa cəna, ɗowan i canan atan sabay ata awan. 15Abay lele cəna, ki jen nà: «Kà zlak anan à nga à Mbərom ite nə mi ga inde aday mi ga natiya kabay natiya awan.» 16Aka aday kwanay gədek sə mbəlen anan ta sə həran nga anà zek ta ʼam vərre. Wita nə lelibay. 17Natiya awan kutok, kak ɗowan a a san sa ga way lele aya zle, aday kà gak atan bay cəna, ɗowan ata kà gak ines pa ʼam a Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\