Yakuba 5

1Ngatay aday, pəken uno sləmay, kwanay ɗo sə zlile ahay. Zlihen pi zek, aday yimen, anga ɗəce i nay ahay pikwen. 2Zlile a kwanay ahay tə rəbasak, mumok ahay ta pak ikwen anan zana a kwanay ahay, 3dala a kwanay ahay ɗukwen mangaz kà pak anan. Mangaz ata nà, a ra pikwen ʼam, anga kwanay azay aya awan, aday azanan mangaz i pak ikwen anan zek cite re, kawa uko sa vak anan zana. Daliyugo winen apan i ndav, cəkəbay kwanay apan ki hilen zlile hwiya re. 4Kagasl, kwanay gədek a pa anan dala ana ɗo sə halan nga anà way à guvo a kwanay wa ataya awan. Pəken sləmay aday, tinen apan ti zlah pikwen, aday Mbərom Ba Məgala kə̀ slənek ayam a tinen. 5Kwanay apan ki pen uho a kwanay həna pə daliyugo, kawa sa zlak ikwen à nga. Ki pen way lele, kwanay ma har aya lele, kawa sla sə viya maray ahay. 6Kwanay gədek a ban anan ɗo mənjəna ines ataya, aday kwanay mbəram patan sa vaɗ atan re. Tinen ta mbak apan sa ga pikwen məgala itəbay. 7Anga nan kutok, mərak uno ahay, na jak ikwen, na wa: Gen anan ngatay aday nà, hus pə ana Bahay a mənuko sa may ahay. Ənga, cen pu ɗo sa ga mer à guvo aday. A njahay tete, a ba hus iven ndaw i ga, aday kə̀ caslak way coy ɗukwen, i ba iven sə məkəsəfay ataya re. 8Kwanay həna ɗukwen, ben, njihen tete matanan re. Ngizlen saray lele, anga luvon ana Bahay a mənuko i sa may ata, winen bəse, i dəzley ahay coy. 9Mərak uno ahay, kə̂ zlihen pi zek ahay bay, anga aday Mbərom â sa gak ikwen sariya bay. Ɗo sa ga sariya, winen apan i ba pə məsudoh, a nan sa nay ahay. 10Mərak uno ahay, bayiken pu ɗo majaʼam a Mbərom a kwakwa ataya aday, ta jak ʼam tə sləmay a Mbərom. Tətiken anjahay a tinen ahay re, anga ta gak ɗəce ahay, aday ta gak ngatay hwiya. 11Ɗa san zle, ɗo sə səmen anà ɗəce ahay nà, ɗa ja bine siwaw nə Mbərom kə̀ ɗəfak patan ngama. Kə slənen ləbara sə ngatay ana Ayuba sa ga ata biɗaw? Aday Mbərom kə̀ varak anan way sə mivel anahan ahay pə dəɓa wa re. Tə ɗiɗek a cəna, ɗo ahay ta gan ì zek wa anà Mbərom, aday a pəlay atan tə mindel re. 12Mərak uno ahay, mə zakay a jiya nà, kâ saa mbiɗen pə awan bay. Kwa â ga ki mbiɗen nə tə mburom, kwa â ga ki mbiɗen nə tə daliyugo, kə̂ mbiɗen tə awan bay fok. Aɗəka nà, jen «Ayaw» kabay «Aʼay» cəna, kà slak coy. Â saa zalay matanan bay, anga aday Mbərom â saa ban kwanay à sariya anahan inde bay. 13Kəmaya, ɗowan inde à wulen a kwanay, winen apan i sa ɗəce ɗaw? Â cəce Mbərom â man zek. Ɗowan inde winen apan i taslay mivel ɗaw? Â həran nga anà Mbərom tə ara ahay. 14Ɗowan inde à wulen a kwanay winen ɗəvac a ɗaw? Â ngaman anà məceɗ sə egliz ahay àga winen awan, tâ ga apan amar tə sləmay a Bahay a mənuko Yesu, aday tâ ga amboh anga ɗo sə ɗəvac ata awan. 15Kak ɗo ataya tə ɗəfak nga pə Mbərom acəkan nà, Mbərom i təma amboh a tinen, i man zek anà ɗo sə ɗəvac ata awan, ɗowan ata i mbar acəkan kutok. Kak ines anahan ahay ma ga inde ɗukwen, Mbərom i pəsen anan. 16Anga nan kutok, na wa: Ɗiken anan ines a kwanay ì zek ahay lele. Gen amboh anga mərak ahay à wulen a kwanay re. Gen matanan, anga aday kə̂ mbəren ite. Amboh su ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom nà, məgala uda awan, a ma zek bayak a re. 17Eliya nà, ɗo zənzen a kawa mənuko biɗaw? Kà gak amboh tə mivel kərtek awan anga aday iven â ga bay. Ava maakan tə kiya mbərka nà, iven ata kà gak bay acəkan. 18Pə dəɓa anahan a wa ɗukwen, kà gak amboh asa. Mbərom kə̀ mbakak ahay alay pə iven wa, iven kà gak lele, aday pə dəɓa wa, way sa pa ahay fok tə nahak maza awan. 19Mərak uno ahay, kak ɗowan a kə̀ slarak à cəveɗ sə ɗiɗem wa nà, lele cəna sa may anan pə cəveɗ lele awan. 20Sənen anan aday, kak ɗowan a kà mak anan ɗo sə atahasl pə cəveɗ lele a nà, kə̀ təmak anan anan sifa anà ɗo sə atahasl ata awan. Kwa â ga nà, ines anahan ahay inde bayak a dəp nà, Mbərom i pəsen anan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\