Yuhana 1

1Mamaʼam awan, abay Mbərom kə̀ ndakak daliyugo fan bay ata nà, ɗowan a inde tə ngaman ʼam. ʼAm ata nà, tinen tə Mbərom nə maya awan, aday winen nə, Mbərom. 2Tinen tə Mbərom a nà, pə dəlen a wa maya kurre wanahan. 3Ta ʼam ata nà, Mbərom a ndakay anan way ahay kəzlek. Way mə ndakay a mənjəna ʼam ata nà, ibay. 4Sifa a nay ahay nà, à ʼam ata wa. A təran anà ɗo sə daliyugo ahay nà, jiyjay. 5Abay luvon nà, inde wanahan, jiyjay ata a dav uda awan, aday luvon a mba apan sə mbacay anan bay. 6Natiya, Mbərom a slənay ahay ɗowan a inde tə ngaman Yuhana. 7Yuhana a nay ahay kawa side, sə ɗakan anan jiyjay ata anà ɗo sə daliyugo ahay, aday tâ ɗaf apan nga. 8Yuhana ta nga anahan a nà, winen jiyjay ata bay. Əna, a nay saa ga side sə ɗakay anan nə jiyjay ata awan. 9Jiyjay a guzgwez ata, winen apan i nay ahay pə daliyugo, sə dəvan anà ɗo ahay kəzlek. 10ʼAm ata nà, abay winen inde pə daliyugo. Mbərom a ndakay daliyugo a nà, tə winen awan. Əna ɗo sə daliyugo ahay təkeɗe tə sənak anan bay. 11A nay ahay nà, pə daliyugo anahan a wanahan, əna ɗo anahan aya ɗukwen tə təmahak anan bay. 12Cəkəbay, ɗo azar aya nà, tə təmahak anan, tə ɗəfak apan nga. Anà ɗo ataya nà, ʼam ata kə̀ varak atan cəveɗ sə təra atan wan ana Mbərom ahay. 13Tə təra wan a Mbərom ahay nà, pə ruhom si zek bay, pa sə wahay sə bəbay ahay bay. Tə təra nə, anga Mbərom kə̀ tərak bəbay a tinen coy. 14ʼAm ata a təra ɗo ti zek awan, kə̀ njahak à wulen a manay. Mə canak anan anà mazlaɓ anahan awan. A njaɗ mazlaɓ ata nà, anga winen a nà, wan ana Bəbay Mbərom, winen wan mənduwel awan. Mbərom a kay anan ahay sumor anahan tə ɗiɗem anahan ahay fok nà, tə winen awan. 15Yuhana kà jak apan tə məgalak awan, a wa: «Winen nà, ɗo, nen sa jak ikwen, na wa: “Ɗo inde i nay ahay à dəɓa uno wa, əna winen nà, a zalay nen asa, anga à alay a nen mə wahay a fan bay ɗukwen nà, winen inde coy.”» 16Mənuko a jiya ɗə njaɗak sumor à alay anahan wa, sumor pa nga sə sumor. 17Mbərom a varak uko anan ahay Tawrita nà, tə alay ana Musa. Əna sumor a Mbərom tə ɗiɗem anahan nà, a kay atan ahay anà ɗo ahay tə alay ana Yesu Almasihu. 18Mbərom a aday nà, ɗowan kula kə̀ canak anan bay. Əna, wan anahan a mənduwel ata, winen mə njahay a tə Bəbay anahan maya awan, winen kà kak uko anan ahay Mbərom awan. 19Side ana Yuhana a dazlan nà, natiya awan: Pa pac a inde nà, məceɗ sə Yahuda ahay tə slənay ahay ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ahay kwa à Urəsalima wa, tinen pə kərtek a tu ɗo sa man atan zek ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay. Tə cəce pə Yuhana wa, ta wa: «Iken nà, iken wayaw?» 20Yuhana ɗukwen kə̀ məmanak atan anan bay, a jan atan anan ngəlarak, a wa: «Nen nà, Almasihu bay.» 21Tə cəce panan asa, ta wa: «Aday iken nə waya kutok anaw? Iken nə Eliya kələɗaw?» Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Aʼay. Nen nà, Eliya bay.» Ta jan, ta wa: «Yo, iken nə ɗo majaʼam a Mbərom, manay sa ba ata ɗaw?» Yuhana a wa: «Aʼay, matanan bay!» 22Ɗo ataya ta jan kutok, ta wa: «Siya, aday iken nə wayaw? A nan umo sa man ayak ʼam anà ɗo sə slənay manay ahay. Ka jan anà nga anak a nà, iken wayaw?» 23Yuhana a mbəɗahan atan apan asa, a wa: «Nen nà, ɗo mbala ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya sa jəka: “Ɗowan a inde, winen apan i zlah à saf inde à kiɓe, a wa: Ten anan cəveɗ anga Bahay winen apan i nay. Ten anan cəveɗ ata mə tavay nga a fəhhe lele.”» 24Aday à wulen su ɗo mə slənay a pə cakay ana Yuhana ataya nà, Farisa ahay uda awan. 25Tə cəce panan, ta wa: «Kak iken Almasihu bay, iken Eliya bay, aday ɗo majaʼam a Mbərom hinen ata bay re nà, ka gan baptisma anà ɗo ahay angamaw?» 26Yuhana a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen na gak ikwen baptisma nà, tə aʼam. Əna, ɗo inde à wulen a kwanay, kə sənen a bay, 27i nay ahay à dəɓa uno wa. Nen na slak sə pəsakan anan liɓer sə təkarak anahan bay.» 28Natiya, way a anaya fok a təra nà, à wulen su doh sə ngaman Baytiniya ata awan, pə day uho sə zlinder sə Urdon, à man ana Yuhana sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. 29Iɗe a cəɗe sidew a cəna, Yuhana a canan ayak anà Yesu winen apan i zlak ayak. A wa: «Tiya, wan sə təman ana Mbərom saa pəse anan atahasl sə daliyugo ata awan! 30Winen nà, ɗowan a nen sa jak ikwen, na wa: “Ɗowan a inde, i nay ahay à dəɓa uno wa, a zalay nen, anga à alay a nen mə wahay a fan bay ɗukwen nà, winen nà, winen inde coy.” 31Winen wayaw nà, abay na san bay. Əna, na nay saa gan baptisma anà ɗo sə Isəraʼila ahay nà, aday tâ san anan lele.» 32Yuhana a ga apan side asa, a wa: «Nə canan anà Apasay a Mbərom a dazay à bagəbaga mburom wa kawa badəbada, a njahay apan. 33Abay na san winen nə wayaw bay. Əna Mbərom, ɗo sə slənay ahay nen sa ga baptisma tə aʼam ata, kà jak uno, a wa: “Ki canan anà Apasay i dazay ahay pu ɗo, i njahay apan. Ɗowan ata nà, i ga baptisma tə Apasay Cəncan awan.”» 34Yuhana a ja asa, a wa: «Nə canak anan acəkan. Winen nə Wan a Mbərom. Ni side ʼam ata awan.» 35Natiya kutok, iɗe a cəɗe sidew a nà, Yuhana winen mə tavay a à man ata tə njavar anahan ahay cew. 36A canan à Yesu winen apan i bar ta man ata nà, a ja, a wa: «Cen apan! Wan sə təman a Mbərom, winen tiya.» 37Njavar a Yuhana cew ataya tə sləne ʼam ata cəna, tə pərahan azar anà Yesu. 38Yesu a ma iɗe à dəɓa nà, a canan atan ayak, tinen apan ti pərahan azar nà, a cəce patan wa: «Kə pəlen maw?» Ta jan: « Rabi, man sə njahay anak ahaw?» Ta ʼam a tinen « Rabi» a nan sa ja nà, «Miter». 39Yesu a jan atan, a wa: «Hayak ikwen ahay! Kâ ni cen apan!» Ta zla pə kərtek awan, tə canan à man sə njahay ana Yesu. A təra nà, tə njamde fuɗo. À alay ata, tə təfek pi zek jiga hus à suko. 40Natiya, ɗo a cew a sə sləne side aday sə pərahan azar anà Yesu ataya nà, ɗowan a inde kərtek, tə ngaman Andəre, mərak ana Simon Piyer. 41Natiya, Andəre a zla a pəlay anan mərak anahan Simon, a jan: «Manay mə njaɗak anan Almasihu!» Almasihu ta ʼam hinen nə Kristo. A nan sa ja nə ɗo ma ga amar awan. 42Andəre a lagay anan Simon pə cakay ana Yesu. Yesu a canan nà, a zəzor anan, a jan, a wa: «Iken nà, Simon wan ana Yuhana biɗaw? Pa ʼam azanan nà, sləmay anak i i təra nə Kefas.» Ta ʼam a tinen, Kefas a nan sa ja nà, pəkəraɗ. 43Sidew a nà, a nan anà Yesu sa zla pə daliyugo sə Galile. Tə zlangay tə Filip, a jan: «Pəruho azar!» 44Filip a aday nà, winen Baytisada ahay, tinen ù kon kərtek a tatə Piyer tə mərak anahan Andəre. 45Filip a zla à man ana Nataniyel ite, a jan: «Ɗowan a aday atə Musa tu ɗo majaʼam ana Mbərom ahay sə vinde apan à Deftere inde ata nà, mə njaɗak anan kutok. Winen nə Yesu wan ana Yusufu, ɗo sə Nazaratu ahay.» 46Nataniyel a jan apan, a wa: «Kak way lele a nà, i nay ahay à Nazaratu wa ɗaw?» Filip a jan: «Hayak ahay, ca apan!» 47Yesu a canan anà Nataniyel nà, winen apan i nay ahay pə cakay anahan, a ja, a wa: «Cen apan! Ɗo sə Isəraʼila ɗiɗem a, aday a njəkan uda anà ɗo itəbay ata həna!» 48Nataniyel a cəce pə Yesu wa, a wa: «Ka san nen ta maw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kurre, Filip ɗukwen kə̀ ngamak anak fan bay ata nà, nə canak nà, iken ù vo sə buway mba.» 49Nataniyel a jan apan kutok: «Miter, iken nə Wan ana Mbərom. Bahay sə Isəraʼila nà, iken.» 50Yesu a mbəɗahan apan asa, a wa: «Ka ɗaf upo nga nà, anga nen sa jak, na wa: Nə canak anak ù vo sə buway ata, biɗaw? Ki i canan anà way ahay sə zalay həna anan tə məduwen aya mba. 51Ni jak tə ɗiɗem a nà: Ki i cinen anan anà bagəbaga mburom mə təɓa awan, aday ki cinen anan anà maslay a Mbərom ahay ti ján, ti dazay ti nen, Wan su Ɗo.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\