Yuhana 10

1Yesu a ja ʼam sə jike, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya, ɗowan a winen kà zlak tə məsudoh pə təman ahay bay, əna latœk, a ján ta nga sa jal, winen nə ɗo sə akar, ɗukwen winen ɗo sə ngəzar ɗo. 2Aday ɗo sa zla à jal inde, pə cakay sə təman ahay tə məsudoh nà, winen nə ɗo sə jugwar təman ahay way anahan. 3«Iɗe kə̀ cəɗek cəna, ɗo sə jugwar way i zla à man sə təman ahay. Ɗo sa ba pə təman ahay sə luvon, i təɓan ayak wa. Təman ahay ti sləne dungo ana ɗo sə jugwar way, aday winen i ngaman anà təman anahan ahay tə sləmay tə sləmay. I zla atan pə dədan. 4Kə̀ mbakak atan uho nà, i lahan atan pa ʼam. Təman ahay ti pərahan azar, anga ta san dungo anahan a zle. 5Əna təman ahay nà, ti pərahan azar anà ɗo aday ta san anan bay ata bay. Aɗəka bay, ti haw bugol, anga ta san dungo anahan a bay.» 6Yesu a jan atan ʼam sə jike a anan, əna tə sənak anan a ja pa maw bay. 7Yesu a pərahan azar anà ʼam anahan, ta sa jəka: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Nen nà, məsudoh sa jal sə təman ahay. 8Ɗo sə luho ahay ataya fok, tinen ɗo sə akar ahay, ɗo sə ngəzar ɗo ahay. Aday təman ahay tə slənek atan anan bay. 9Nen nà, məsudoh sa jal. Kuwaya ɗowan a kà zlak à jal inde ti nen nə i tam. I njaɗ sa zla à jal inde, i njaɗ sa nay uho, aday i njaɗ way sa pa re. 10Ɗo sə akar nà, a nay ahay saa kəra way ahay ca, saa gəɗan dungo anà gənaw ahay, aday saa lize anan way ahay. Nen, na nay ahay aday ɗo ahay tâ njaɗ sifa, tâ njaɗ anan nə tə dedengəlen awan. 11«Nen nà, ɗo sə jugwar təman ahay lele awan. Ɗo sə jugwar way lele a nà, a var anan sifa anahan tə alay anahan awan, anga təman anahan ahay. 12Aya əna ɗo sə jugwar way anga magwagway cəna, təman aya nə si zek anahan ahay bay. Anga nan, kə̀ canak anan anà kəla kiɓe cəna, i haw, i mbəsak anan təman ahay. Aday, kəla kiɓe ɗukwen i ban a təman ahay, i tan atan ʼam kutok. 13Natiya awan, winen a i haw, anga a gan may jiga nà, anà magwagway anahan, bina anà təman ahay itəbay. 14- 15«Nen nà, ɗo sə jugwar təman ahay lele awan. Bəbay uno a san nen zle, nen na san Bəbay uno zle re. Matanan, nen na san təman uno ahay zle, aday təman uno ahay ɗukwen ta san nen zle. Nen ni mac anga təman uno ahay. 16Təman uno maza aya inde, tinen à jal a anan inde itəbay. Sumor a nà, ni nay atan ahay à jal a anan inde re. Tinen ɗukwen ti təma ʼam uno, ti japay pə kərtek a tə təman sa jal ahay, aday ɗo sə jugwar atan ɗukwen kərtek re. 17«Bəbay a pəlay nen nà, anga ni var anan sifa uno, aday ni njaɗ anan way uno maza awan. 18Ɗowan saa gəɓa anan sifa uno nà, ibay. Nen a ni var anan tə alay uno awan. Ni mba apan sa var anan, ni mba apan sa njaɗ anan way uno re. A nan anà Bəbay uno, nâ ga nə matanan.» 19Anga ʼam ana Yesu ata awan, mawrasan a zlan à mivel inde anà Yahuda ahay asa. 20Ɗo ahay bayak a ta wa: «Setene inde anan à nga, nga a vawan. Kutok nà, kə pəlen sə sləne ʼam anahan nə angamaw?» 21Ɗo maza aya ite ta wa: «Ɗo tə setene à nga inde nà, i ja ʼam matanan bay. A ga pə kwanay nà, setene i njaɗ sə təɓan anan iɗe anà ɗo hurof a ɗaw?» 22Həna nà, alay sa maɗ, aday à Urəsalima nà, alay sə azar uko sə bayak pa sa gan nga anà doh sə mazlaɓ a Mbərom ata kà slak. 23Yesu a zla ù doh ata awan, winen apan i bar ù vo galak sə ngaman galak a Sulimanu ata awan. 24Yahuda ahay ta nay, ta van nga tew, ta jan: «Kak iken nə Almasihu cukutok nà, ɗakan umo anan tə ɗiɗek a kwa. Manay apan mi ba hwiya ata nà, mi i man uda nə siwaw?» 25Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɓa na jak ikwen anan asanaw, əna kə ɗəfen upo nga bay. Mer su way uno sa ga tə gədan ana Bəbay uno Mbərom ataya nà, ta slak sa ja ʼam pa nga uno wa ɗa. 26Kə ɗəfen upo nga bay nà, anga kwanay nə təman uno ahay bay. 27«Təman uno ahay nà, tə sləne dungo sa ʼam uno zle, aday na san atan lele re. Tinen apan ti pəruho azar. 28Ni varan atan sifa sa ndav bay ata awan, natiya awan ti mac itəbay. Ɗowan saa ngəzar atan à alay uno wa ɗukwen, ibay re. 29Bəbay uno sə vuro atan ata, winen a zalan məgala anà way ahay fok. Anga nan, ɗowan saa ngəzar atan à alay a Bəbay uno a wa ɗukwen ibay. 30Nen tə Bəbay uno ata nə manay kərtek.» 31Bahay sə Yahuda ahay tə sləne ʼam ata cəna, ta ma nga sa ra kon à alay inde miza awan, aday sa tar anan. 32Anga nan, Yesu a jan atan: «Na gak mer su way ahay lele aya bayan a pa ʼam ana kwanay tə məgala ana Bəbay uno. Ki tiren nen həna gəngaf gəngaf bine siwaw nà, pi mer su way wura kərtek a anaw?» 33Bahay sə Yahuda ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «A nan umo sa tar iken nà, anga mer su way anak lele aya bay, əna anga kə jənak anan pa ʼam anà Mbərom. Iken nə ɗo zənzen awan, aday a nak sə təra anan nga anak həna, Mbərom awan.» 34Yesu a mbəɗahan atan apan: «Mə vinde à Deftere a kwanay inde, Mbərom a ja nà: “Kwanay aday nà, mbərom ahay.” 35Ɗa san zle, way ana Deftere a Mbərom ma ja nà, a mbacay wa zek bay. Ɗo sə sləne ʼam ataya nà, Mbərom a ngaman atan nə mbərom ahay. 36Nen nà, Mbərom u go nga, aday a slənay nen pə daliyugo. Ki jen nà, nə jənak anan pa ʼam anà Mbərom nà, kəkəmaw? Anga na wa, nen wan anahan ata ɗaw? 37Kak na ga nə mer su way ana Bəbay uno Mbərom bay nà, kə̂ ɗəfen upo nga bay. 38Aday kak na ga nà, mer su way anahan tə ɗiɗem a cəna, ɗəfen nga pi mer su way uno. Kwa kə ɗəfen nga pi nen bay nà, ɗəfen nga pi mer su way uno a kwa. Anga aday, kə̂ sənen anan hwiya, Bəbay uno nà, manay kərtek awan.» 39Asa bahay sə Yahuda ahay tə pəlay sa ban anan, tə njaɗak anan bay, kə̀ təmak patan wa. 40Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a zla way anahan pə day uho sə zlinder sə Urdon, a njahay way anahan à man ana Yuhana sa taa ga baptisma ata awan. 41Ɗo ahay ta nay pə cakay anahan bayan a awan. Ta ja, ta wa: «Yuhana nà, kula kà gak masuwayan ahay itəbay, əna ʼam anahan a sa ja pə ɗowan a anan nà, kə̀ tərak ɗiɗem aya awan.» 42Ɗo maza aya bayan a à man ata awan, tinen tə ɗəfak apan nga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\