Yuhana 11

1Ɗowan a inde tə ngaman Lazarus, winen ɗəvac awan. Ɗowan ata nà, winen ù kon sə ngaman Baytiniya ata awan. Mərak anahan ahay inde dəna aya cew ɗukwen, tinen à man ata re, atə Marta tə Mariyama. 2Mariyama aday nà, uwar saa mbəɗan amar pə saray anà Yesu aday sə takaɗ panan tə sibœk sa nga anahan ata awan. Lazarus a ɗəvac ata nà, mərak anahan. 3Atə Marta tə Mariyama ta slan ɗo saa jan anà Yesu nà: «Ba Məduwen, car anak Lazarus nə winen lelibay, ɗəvac a gan.» 4Yesu a sləne ʼam ata cəna, a wa: «Ɗəvac ana Lazarus nà, ɗəvac sa mac anan bay. Əna ɗəvac ata i ka anan məgala ana Mbərom, aday mazlaɓ uno re, nen Wan a Mbərom.» 5Atə Marta tə Mariyama tatə Lazarus nà, Yesu a pəlay atan nə lele. 6Aday cəkəbay, anahan sə sləne Lazarus ɗəvac awan ata nà, kə̀ njahak à man ata luvon ahay cew asa. 7Pə dəɓa wa, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Muko pə daliyugo sə Yahudiya.» 8Tinen ta jan, ta wa: «Miter, Yahuda ahay tə pəlay abay sa tar iken tu kon nə kwakwa bay asanaw? Həna, a nak sa ma à man ata re ɗaw?» 9Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Pac a dav nà, hway biɗaw? Aday kak ɗo winen apan i bar à jiyjay anahan a inde nà, saray i dəcan ɗaw? Saray i dəcan bay, anga a canan iɗe zle lele, winen à jiyjay sa dav pə daliyugo a anan inde. 10Aya əna, ɗo sa bar à luvon inde ite nà, saray i dəcan, i slahay təktek, anga jiyjay inde sə luvon itəbay.» 11Pə dəɓa sa ʼam ata wa asa, Yesu a jan atan: «Car a mənuko Lazarus ata kə̀ njəkak ahan. Əna ni zla saa pəɗəkey anan.» 12Njavar anahan ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ba Məduwen, kak a njak ahan ata nà, i mbar asanaw!» 13Abay a nan anà Yesu sa ja nà: Lazarus kə̀ məcak! Əna pə njavar anahan ahay nà, a jan atan nə ʼam sə ahan acəkan. 14Yesu a jan atan anan ngəlarak kutok, a wa: «Lazarus kə̀ məcak! 15Əna na zlak à man ata bay nà, anga kwanay. Natiya, ataslay mivel uno inde, anga tə way a saa təra ata nà, kwanay ki i njiɗen sa ɗaf upo nga kutok. Həna nà, zluko pə cakay ana Lazarus awan.» 16Tomas, ɗowan a tə ngaman Didimus anga winen muwsa ata, a jan anà azar sə njavar ana Yesu aya, a wa: «Mənuko ɗukwen zluko saa mac tatə miter a mənuko.» 17Natiya, Yesu a dəzle à Baytiniya cəna, a sləne tə zəɓak anan Lazarus à məke kà gak luvon ahay fuɗo coy. 18Baytiniya a aday nà, bəse tə Urəsalima i ga nà, way sə kilomiter ahay maakan. 19Yahuda ahay bayan a ta nak à məsinde ana Lazarus. Ti i bənan mivel anà mərak anahan ahay, atə Marta tə Mariyama. 20Ana Marta sə sləne sa jəka Yesu kà nak ata nà, a slabak, a zla à man anahan pə cəveɗ. Əna Mariyama nà, winen a njahay agay. 21Marta a jan anà Yesu: «Abay kâ ga inde à man a anan nà, mərak uno i mac bay. 22Həna ɗukwen na san zle, Mbərom i varak way kawa ananak saa cəce panan ata fok re.» 23Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Mərak anak i slabakay à məke wa.» 24Marta a wa: «Na san zle, pa pac sa ndav anan daliyugo nà, i i slabakay ahay tə ɗo ahay fok à məke wa.» 25Yesu a jan: «Nen nà, ɗo sə slabakay anan ahay ɗo ma mac aya à məke wa, ɗo sə varan atan sifa re. Kuwaya, ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga nà, i njahay uho tə sifa awan, kwa kə̀ məcak dəp nà, na. 26Kuwaya, ɗowan a tə sifa mba cəna, kə̀ ɗəfak nga pi nen a nà, i mac bay. Iken, kə təmahak ʼam a anan ɗaw?» 27Marta a mbəɗa apan, a wa: «Ayaw, Ba Məduwen, nə ɗəfak apak nga. Iken nà, Almasihu, Wan a Mbərom a sa nay ahay pə daliyugo ata awan.» 28Pə dəɓa ana Marta sa ja ʼam ata wa nà, a zla pə cakay ana mərak anahan Mariyama, a jan tə sœksœk awan: «Miter kà nak, winen apan i ngamak!» 29Mariyama a sləne matanan cəna, a slabak hərom, a zla pə cakay ana Yesu. 30Yesu a aday nà, kə̀ dəzlek à wulen su doh bay. Winen à man a tinen sə zlangay tə Marta ata mba. 31Ɗo a tinen mə njahay aya ù doh tatə Mariyama ata, tinen apan ti man a mivel ù doh. Tə canan winen sə slabak baram ata nà, tə pərahan azar. A ga patan nà, i zla saa yimay ahay pə jəvay wa. 32Mariyama a dəzley ahay pə cakay ana Yesu nà, a dukwen gərmec ù vo, a jan: «Ba Məduwen, kâ ga inde à man a anan aday nà, mərak uno i mac bay.» 33Yesu a canan à Mariyama nà, winen apan i yam, aday Yahuda ahay sə pərahan ayak azar ataya ɗukwen tinen apan ti yam re. Anga nan, a slabakan anan mivel anà Yesu, a cəɓan. 34Yesu a cəce: «Ki len anan ahaw?» Tə mbəɗahan apan, ta jan: «Miter, hayak, ca apan!» 35Cəna, Yesu a pəkay iɗe sə ayam. 36Yahuda ahay ta wa: «Cen apan, a pəlay anan Lazarus a re!» 37Aya əna ɗo azar aya ta wa: «Winen ɗo sə təɓan anan iɗe anà ɗowan a hurof ata awan. Abay winen â dəzley ahay à alay a Lazarus tə sifa mba ata nà, i mba apan sa mbar anan aday â mac bay, biɗaw?» 38A cəɓan anà Yesu maza asa, a zla pə jəvay. Jəvay a nà, mə tacay a tə bələlen. 39Anga nan kutok, Yesu a wa: «Təɓen anan jəvay awan!» Marta a wa: «Ba Məduwen, i rəbas, anga kà gak həna luvon ahay fuɗo à məke inde.» 40Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Na jak anak biɗaw? Kak kə ɗəfak upo nga nà, ki canan anà məgala sə mazlaɓ a Mbərom asanaw?» 41Tə təɓa anan bələlen pə jəvay wa kutok. Yesu a ca iɗe à mburom, a wa: «Na gak ayak suse, Bəbay uno, anga kə slənek uno anan. 42Nen, na san zle, hwiya ki sləno anan. Əna na jak ayak nà, anga ɗo sa man a anaya tâ ɗaf apak nga, tâ san iken sə slənay ahay nen acəkan.» 43A ndav anan ʼam anahan ata nà, a ja ʼam tə məgalak a asa, a wa: «Lazarus, hayak uho!» 44Lazarus, ɗowan a ma mac ata, a nay ahay uho, saray tə alay anahan aya tinen mə tuweɗ aya tə pətike. Iɗe anahan a ɗukwen mə tuweɗ a tə zana. Yesu a jan atan, a wa: «Pəsiken panan zana, aday â zla way anahan.» 45Yahuda a sa zlak ayak pə cakay ana Mariyama ataya, tə canan anà mer su way ana Yesu sa ga ata cəna, bayak a à wulen ana tinen wa tə ɗəfak nga pə Yesu. 46Aya əna, ɗo a azar aya ta zla pə cakay ana Farisa ahay saa ray ahay apan ʼam anga mer su way anahan sa ga ata awan. 47Anga nan, Farisa ahay pi zek tə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay tə ngaman anà məceɗ sə Yahuda azar aya, aday tə halay nga. Ta wa: «Ɗi ga həna nà, kəkəmaw? Anga ɗowan a anan winen apan i ga masuwayan sə way ahay bayak awan. 48Kak ɗa sak a mbəsak anan â ga mer su way matanan nà, ɗo ahay kəzlek ti ɗaf apan nga. Aday pə dəɓa anahan a wa kutok nà, Ruma ahay ti i ja à ʼam ata inde. Ti mbəzlak uko anan doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday ti tak uko ʼam re.» 49Ɗo kərtek à wulen a tinen awan tə ngaman Kayafas, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way pə viya ata awan. Winen a jan atan: «Kwanay kə sənen awan bay. 50Suwan ɗo kərtek â mac anga ɗo a kəzlek, tə ɗo ahay saa lize jiya nà, na. Matanan biɗaw?» 51A ja ʼam ataya nà, tə ndaraw si zek anahan a itəbay. Sə ɗakan anan ʼam ata nà, Mbərom, anga tə viya ata nà, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. Anga nan, a wa Yesu i sa mac anga Yahuda ahay fok. 52Əna Yesu i mac nà, anga Yahuda ahay ɗəkɗek bay. I mac nà, anga aday â halan nga anà wan a Mbərom ma ta ʼam ataya, tə̂ njahay pə kərtek a re. 53A ban pə luvon ata wa kutok nà, bahay sə Yahuda ahay tə dazlan sa ga wurwer sa vaɗ anan Yesu. 54Anga nan, Yesu kà mbak apan sa bar lele à wulen sə Yahuda ahay sabay. A slabak à wulen su doh ata wa, a zla à man kiɓe. Natiya tə njahay à man ata tə njavar anahan ahay à wulen su doh sə ngaman Efərayim ata awan. 55Azar uko sə Yahuda ahay sə ngaman azar uko sə Pasəka ata, i sla bəse. Anga nan, ɗo sə wulen su doh sə kiɓe ahay ta zla à Urəsalima saa lavay anan zek a tinen ahay à cəncan a inde kurre. 56Tə dəzley ahay à Urəsalima nà, tə pəlay anan Yesu. Tə halay nga ù doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «A ga pikwen nà, i nay ahay à azar uko ɗaw, i nay ahay bay?» 57Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tə Farisa ahay ta ɓan ʼam à wulen a tinen inde, ta wa: «Ɗowan a kə̀ sənak man a Yesu nà, â ɗakak uko anan aday ɗi ban anan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\