Yuhana 12

1Natiya, a mbəsak luvon mbərka aday azar uko sə Pasəka i sla nà, Yesu a zla à Baytiniya, ù kon ana Lazarus, ɗowan a Yesu sə slabakay anan ahay à məke wa ata awan. 2Ta dan way sa pa anà Yesu à man ata awan, aday Marta a varan atan. Ɗo ahay inde bayak a pə tuwez ata awan, Lazarus ɗukwen winen inde re. 3À man sa pa way nà, Mariyama a gəɓa amar sə wurde anahan sə dala bayak awan, a rəbas nə dunʼa. A mbəɗan anan pə saray anà Yesu. Ta da amar ata aday nà, tə way sə ngaman nardi, i ga à dunguzlok sə amar inde. A mbəɗan anan pə saray lele nà, a takaɗ anan panan tə sibœk sa nga anahan. Doh ata fok a rəbas nə dunʼa lele. 4Njavar ana Yesu a inde kərtek à man ata awan, tə ngaman Yudas Iskariyot. Winen ɗo saa ga ɗaf pə Yesu ata awan. A canan anà way ana Mariyama sa ga ata nà, a wa: 5«Ta wa, abay tə̂ sukom anan way tə amar a anan nà, i ga dala sə dinar səkat maakan, aday ti var anan dala awan anà ɗo mətawak aya nà, ta gak way lele biɗaw?» 6Yudas a ja ʼam ataya nà, anga aday a gan may sa man zek anà ɗo mətawak aya bay. Əna a ja matanan nà, anga winen aday nà, ɗo sa ban dala a tinen awan, aday a taa kəra panan. 7Aya əna, Yesu a wa: «Mbəsiken anan uwar a anan, a lah anan upo nà, way a aday ti su go pac sa la nen ata awan. 8Ɗo mətawak aya nà, ti ga inde tə kwanay hwiya, əna nen ni ga inde tə kwanay hwiya itəbay.» 9Natiya Yahuda ahay bayak a tə sləne Yesu winen à Baytiniya nà, ta zla à man ata awan. Ta zla à man ata ɗukwen nà, anga Yesu cəna coy bay. Ta zla saa cay ahay pə Lazarus re, winen ɗowan a Yesu sə slabakay anan à məke wa ata awan. 10- 11Matana awan, Yahuda ahay bayan a tə mbəsakak sə pərahan azar anà pəra a tinen, tə pərahan azar bugol nà, anà Yesu, anga Lazarus. Anga nan kutok, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay ɗukwen tə ɓanak ʼam sa jəka ti vaɗ anan Lazarus à wulen ana tinen wa re. 12Sidew a kutok, ɗo a sə halay nga anga azar uko sə Pasəka ataya, tə sləne Yesu winen apan i nay ahay à wulen su doh sə Urəsalima cəna, 13tə ngərway alay sə gazlangaw ahay à alay inde. Ta zla saa zlangay tatə Yesu pə cəveɗ tə daslam ataya à alay inde. Ta zlah, ta wa: «Həren anan nga anà Mbərom! Mbərom â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo saa nay tə sləmay anahan, bahay sə Isəraʼila ata awan.» 14Yesu a njaɗ zungo a inde, a ján apan, a zla pə cəveɗ. A təra kawa ana Deftere sa ja ata awan. A wa: 15«Ɗo sə Urəsalima ahay, kə̂ jəjiren bay. Bahay a kwanay winen apan i nay ahay həna, winen ma ján a pə zungo.» 16Njavar anahan ahay tə sənak ʼam anan fan bay. Aday Yesu a zla à man sə mazlaɓ ana Mbərom nà, ta may anan ahay ʼam ata à nga inde kutok. Ta san nà, Deftere a ja ʼam ata nà, pə winen awan, aday pi mer su way a tinen sa ga anga winen ata awan. 17À alay a Yesu sə ngaman ahay anà Lazarus uho, a slabakay anan à məke wa ata nà, ɗo ahay inde à man ata bayan awan. Ɗo ataya tə canak anan, aday tə təkəren ʼam awan anà ɗo azar aya re. 18Natiya awan, ɗo ahay ta nay ahay bayan a, tə təma anan Yesu, anga tə sləne kà gak masuwayan ata awan. 19Farisa ahay ta jan ì zek a tinen aya awan, ta wa: «Cen apan, way a mənuko sa ga həna ata fok nə kə̀ varak uko magwagway bay, anga ɗo ahay fok tinen apan ti pərahan azar.» 20À wulen sə ɗo ahay sa nay à man sə azar uko sə həran nga anà Mbərom ataya nà, Gərek ahay uda awan, ta nak re. 21Ta zla pə cakay ana Filip, ɗo su kon sə Baytisada, pə daliyugo sə Galile ata awan. Ta jan, ta wa: «Wan ada, a nan umo sə canan anà Yesu.» 22Filip ite, winen a zla pə cakay ana Andəre, a jan. Ta zla maya awan saa jan ʼam ata anà Yesu. Tə dəzle cəna, ta jan, 23aday Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Alay a kà slak həna, nen Wan su Ɗo, ni ka anan mazlaɓ ana Mbərom sə vuro ata awan. 24Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Wan sa ndaw kə̀ slahak pə yugo aday kə̀ məcak bay cəna, i njahay nə hwiya wan sa ndaw kərtektəkke. Əna wan sa ndaw kà sak a slahay aday kə̀ məcak ite nà, i wasay bayak awan. 25Kuwaya ɗowan a, a nan sifa anahan nà, i lize anan. Əna ɗowan a kà nak anan iɗe anà sifa anahan pə daliyugo nà, i tam anan, i njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 26Kuwaya, a nan à ɗowan a su go mer su way nà, â pəruho azar. Aday ɗo su go mer su way nà, â saa zla à man uno saa zla ata ite. Ɗo su go mer su way ì nen cəna, kuwaya, Bəbay uno ɗukwen i həran nga nà, anà winen.» 27Yesu a ja, a wa: «Həna nà, mivel uno i ndəroɓ. Nâ jan anà Bəbay uno nà, awan a maw? Nâ jan nà, â tam nen à ɗəce a anan wa ɗaw? Aday ɗukwen na nay ahay pə daliyugo nà, sa sa ɗəce a anan ata awan. 28Bəbay uno, ka anan mazlaɓ sə sləmay anak.» ʼAm a ndəray ahay kwa à mburom wa, a wa: «Na kak anan mazlaɓ uno, aday ni ka anan maza re.» 29Ɗo a sa man ata aya tə sləne ʼam ata nà, ta wa: «Mbərom sa dac!» Ɗo azar aya ite ta wa: «Aʼay, maslay a Mbərom sa jan ahay ʼam.» 30Əna zek a Yesu a, a jan atan, a wa: «Dungo ata a jay ahay ʼam nà, anga nen bay, əna anga kwanay aɗəka. 31Həna nà, alay a Mbərom kà slak sa gan sariya anà ɗo sə daliyugo ahay. Mbərom i razl anan bahay sə daliyugo a anan həna. 32Əna, ta sak a cakaf nen à mburom nà, ni gəɓak anan ayak ɗo ahay fok pə cakay uno awan.» 33Yesu a ja ʼam ata nà, anga sə ɗakay anan amac anahan i təra nə kəkəmaw ata awan. 34Natiya, ɗo ahay ta jan: «Manay mə sləne à Deftere inde nà, Almasihu i nay, i ga inde hwiya. Ka ja, ka wa: Wan su Ɗo nà, ti cakaf anan à mburom nà, kəkəma asanaw? Wan su Ɗo aday nà, wita nà, wayaw?» 35Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Jiyjay inde winen apan i dəvak ikwen mənjœk mba. Bəren à man sə iɗe jiyjay a anan tamak, anga luvon i sa ga bəse. Aday ɗo sa bar à luvon inde nà, a san man anahan a saa zla ata bay. 36À alay a jiyjay winen inde tə kwanay mba cəna, ɗəfen nga pə iɗe jiyjay, anga aday kə̂ təren ɗo sə iɗe jiyjay ahay.» Pə dəɓa sa ʼam ata wa, Yesu a zla saa ɗer patan wa zek. 37Natiya, kwa â ga nà, Yesu kà gak mer su way masuwayan aya bayak pa ʼam a tinen dəp nà, Yahuda ahay tə ngəmak sa ɗaf nga pə Yesu bay hwiya. 38Way ata a ga zek nà, anga aday ʼam ana Ezaya, ɗo majaʼam a Mbərom ata â təra. A ja, a wa: «Ba Məduwen, waya sa ɗaf nga pa ʼam a manay anaw? Mbərom Fetek a kan anan ahay gədan anahan nà, à wayaw?» 39Matanan, ta mbak apan sa ɗaf apan nga bay, anga Ezaya ɗukwen kə̀ lahak apan, kà jak, a wa: 40«Mbərom kə̀ hurfok atan, anga aday tə̂ canan iɗe bay, kə̀ ɗəfak atan kurkwilen à sləmay, anga aday tə̂ sləne bay, tâ san bay. Bina, abay ti mbəɗahan lœn anà ines a tinen ahay, aday ni mbar atan.» 41Ezaya a ja ʼam ata nà, pə Yesu awan, anga kə̀ lahak sə canan anà mazlaɓ anahan. 42Kwa tə winen ata təke, à wulen sə bahay sə Yahuda ahay wa ɗukwen, ɗo ahay inde bayak a tə ɗəfak nga pə Yesu. Əna tə ngəmak sə ɗakay anan pa ʼam sə ɗo ahay fok bay, anga tə jəjaran anà Farisa ahay, tâ saa rəzlay atan ahay ù doh sə wazay ahay wa bay. 43Tə pəlay nà, mazlaɓ su ɗo zənzen awan, bina mazlaɓ a Mbərom saa varan atan ata bay. 44Yesu a ja ʼam tə məgalak awan asa, a wa: «Kuwaya, ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pi nen nà, a ɗaf nga pi nen taayak bay. A ɗaf nga pə ɗo sə slənay ahay nen re. 45Kuwaya ɗowan kə̀ canak uno nà, kə̀ canak anan anà ɗo sə slənay ahay nen re. 46Na nay ahay pə daliyugo nà, aday ɗo sa ɗaf upo nga ahay tə̂ njahay à luvon inde itəbay, anga nen nə jiyjay sa dav pə daliyugo a anan. 47«Kuwaya kə̀ slənek ʼam uno, kə̀ ɗəfak anan apan anà ʼam ata bay cəna, saa gan sariya nà, nen bay, anga na nay ahay saa gan sariya anà ɗo sə daliyugo ahay bay, əna saa tam atan aɗəka. 48Natiya, ɗowan a kə̀ ngəmak nen bay, kə̀ təmahak ʼam uno bay, i tavay pa ʼam sə sariya, anga ʼam uno sa ja ataya ti gan sariya. Ti gan sariya pa pac sa ndav anan daliyugo. 49«ʼAm inde na jak tə məgala uno ite nà, ibay. Əna nə təker nà, ʼam ana Bəbay uno su jo, aday nâ ja ataya awan. Nə ɗakay anan nà, ʼam ataya ɗəkɗek. 50Na san zle re, way anahan su jo ahay nà, ti gəɓak ikwen ahay aɗəka nə sifa sa ndav bay ata awan. Awan a inde, na ja ta nga uno nà, ibay, si mbala a Bəbay uno su jo ataya ɗəkɗek.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\