Yuhana 13

1Natiya, a mbəsak ibay luvon kərtek aday azar uko sə Pasəka i sla. Yesu ɗukwen a san zle, alay anahan a kà slak sa ma pə cakay ana Bəbay anahan bəse, i mbəsak anan daliyugo a anan. Hwiya a pəlay anan ɗo anahan ahay pə daliyugo, aday həna a pəlay atan nə hus pa sa var sifa anahan. 2Alay sə təfek suko, atə Yesu tə njavar anahan ahay tinen apan ti pa ɗaf nà, ɓa Fakalaw kə̀ ɗəfak abayak nga à mivel ana Yudas inde, wan mbala ana Simon Iskariyot ata awan, aday â ga ɗaf pə Yesu. 3Yesu a san zle, Mbərom kə̀ varak anan gədan pə way ahay fok, aday a san zle re, a nay ahay pə cakay ana Mbərom wa, aday i ma pə cakay anahan asa. 4Anga nan, a slabak pa man sa pa way a tinen ata wa, a culok anan zana anahan zəbor a pi zek wa, a ɓan zana kataw awan à zar. 5A ngah aʼam à tasa inde, a dazlan sə banay a saray a njavar anahan ahay. Kə̀ banak a saray a ɗowan a nà, ata i takaɗ panan tə zana anahan a mə kətuwal a à zar ata awan. 6A həɗəkey ahay pə cakay ana Simon Piyer bine siwaw nà, Piyer a jan: «Ba Məduwen, iken ki buno anan saray ɗaw?» 7Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Piyer, ki san way uno sa ga həna ata fan bay. Əna ki i san mba.» 8Piyer a mbəɗahan apan asa, a wa: «Aʼay, ki buno saray kula itəbay.» Yesu a jan anan ngəlarak kutok, a wa: «Kak aday nə banak anak a saray bay nà, iken ɗo uno sabay!» 9Piyer a jan kutok, a wa: «Miter, kak matanan cukutok nà, kə̂ buno saray ɗəkɗek bay, əna buno anan alay aday ta nga a təke.» 10Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kak ɗo kə̀ banak coy nà, a gan may anà abanay zek sabay, əna i banay nə saray ɗəkɗek, anga winen mə banay awan. Kwanay nà, mə banay aya awan. Əna, kwanay a fok bay.» 11Yesu nà, a san ɗowan a saa ga apan ɗaf ata zle. Anga nan a wa: «Kwanay mə banay aya awan, əna fok bay.» 12Yesu a ndav anan sə banan atan anan saray nà, a ma anan rəkot anahan pi zek. A njahay à man sa pa way asa, a wa: «Kə sənen way nen sa gak ikwen həna ata zle ɗaw? 13Kwanay apan ki ngimen uno “Miter”, “Bahay a manay” acəkan, anga nen nà, winen a way anahan. 14Nen nə Miter a kwanay, Bahay a kwanay, nə banak ikwen anan saray. Sumor a ɗukwen, kwanay nà, binen anan anan saray ì zek ahay matanan re. 15Na ga matanan, aday kə̂ tətiken sa ga matanan cite. Nə ɗakak ikwen anan minje a coy. 16Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo sa ga mer su way àga ɗo ɗukwen, i zalay bahay su doh ata bay. Ɗo sa slan ɗo nà, a zalay anan ɗo si mer su way anahan a sa slan anan ata biɗaw? 17Matanan, həna kə sənen anan kutok. Kak aday ki gen anan mer su way a acəkan nà, ki i tislen mivel bayak awan. 18«Na ja nə pə kwanay a fok bay, anga na san ɗo uno sə walay ataya zle. Əna, way a mə vinde awan à Deftere a Mbərom ataya inde nà, â təra. Mə vinde uda nà: “Ɗowan a ma pak ɗaf maya ata, kə̀ tərak ɗo maniɗe uno.” 19Ni jak ikwen anan həna, mənjəna way ata sə təra, anga aday, way kətanan kə̀ tərak nà, kə̂ ɗəfen upo nga, kə̂ sənen anan, nen nà, nen. 20«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kuwaya ɗowan a kə̀ təmahak anan ɗo nen sa slan anan ata nà, ɗowan ata a təma nə nen awan. Aday ɗo kə̀ təmahak nen ɗukwen, a təma anan nə ɗo sə slənay ahay nen ata re.» 21Natiya, pə dəɓa ana Yesu sa ja ʼam ataya wa cəna, mivel anahan a slabak, a ja ʼam ngəlarak asa, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kərtek à wulen a kwanay inde, i i ga upo ɗaf.» 22Njavar anahan ataya tə zəzor zek ahay nerre, aday ta san sa jəka a ja ʼam ata pə wayaw nà, ta san bay. 23Ɗo kərtek inde à wulen sə njavar anahan ataya, Yesu a pəlay anan kə̀ zalak. Winen mə njahan a pə cakay. 24Simon Piyer a cak ayak apan, a ma panan iɗe biyya, kawa sa ja bine siwaw nà: «Cəce pə Yesu wa, a ja nə pə wayaw.» 25Ɗowan ata a həjəkak ayak nga pa mbac ana Yesu, a cəce: «Ba Məduwen, saa ga apak ɗaf a nà, wayaw?» 26Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Həna ni gaɗ ɗaf, ni tar anan à tuwez, aday winen nà, ɗowan a ni varan anan ɗaf ata awan.» Cəna, Yesu a gaɗ ɗaf, a tar anan à tuwez, a varan anan anà Yudas, wan ana Simon Iskariyot. 27Yesu a varan a ɗaf ata cəna, Fakalaw a zlan à mivel inde anà Yudas. Yesu a jan kutok: «Awan anak inde sa ga nà, gamacan coy!» 28À wulen su ɗo a mə njahay a pə tuwez ataya, ɗowan sa san kwa kərtek Yesu a ja ʼam ata angamaw nà, ibay. 29Yudas nà, ɗo sa ban dala a tinen awan. Anga nan tə bayak i ga nà, Yesu a jan ʼam sə sukumay ahay way sa ga azar uko, kabay â zla saa varan way anà ɗo mətawak aya awan. 30Yudas a təma anan ɗaf ata cəna, a nay wanahan uho. Abay luvon kà gak coy re. 31Yudas a nay ahay uho cəna, Yesu a wa: «Həna nà, mazlaɓ uno, nen Wan su Ɗo, winen apan i ka zek. Aday ti nen ɗukwen, Mbərom i ka anan mazlaɓ anahan re kutok. 32Natiya, nen Wan a Mbərom, na kak anan mazlaɓ anahan nà, winen a i ka anan mazlaɓ ana wan anahan tə alay anahan a awan, aday i ka anan nə həna coy. 33Dəna uno ahay, nen inde tə kwanay mənjœk mba, aday pə dəɓa wa ki i pəlen nen. Əna ni jak ikwen həna way uno sa jan anà bahay sə Yahuda ahay ata awan: “À man uno saa zla ata nà, ki mben apan saa zla itəbay.” 34Anga nan, ni jak ikwen nga sa ʼam wiya həna: Sənen zek à wulen a kwanay. Ayaw, sənen zek à wulen a kwanay ahay, kawa anuno sa pəlay kwanay. 35Njiɗen sa san zek à wulen a kwanay ahay lele. Natiya, ɗo ahay fok ti san, kwanay nà, njavar uno ahay acəkan.» 36Simon Piyer a jan anà Yesu, a wa: «Ba Məduwen, ki zla ahaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «À man uno saa zla həna ata nà, ki mba apan sə pəruho azar fan bay. Əna ki i mba apan sə pəruho azar nə mba.» 37Piyer a jan anà Yesu: «Ba Məduwen, ni mba apan sə pərahak azar həna fan bay nà, angamaw? Nen, u no ni var anan sifa uno anga iken re!» 38Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Tə ɗiɗem a nà, a nak sa var anan sifa anak anga nen acəkan ɗaw? Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna: Zukwa njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\