Yuhana 14

1Yesu a jan anà njavar anahan ahay kutok, a wa: «Awan â jalay kwanay bay. Ɗəfen nga pə Mbərom, aday kə̂ ɗəfen upo nga re. 2À gulom su doh ana Bəbay uno Mbərom nà, man ahay inde bayak awan. Ni zla saa ndakak ikwen man à man ata awan. Kak matanan bay nà, ni jak ikwen bay asanaw. 3Aday azanan na sak a zla, nə ndakak anan man a coy nà, ni may ahay, aday ni ra kwanay pə cakay uno awan. Natiya, ki i njihen à man uno saa njahay ata ite. 4Aday ɗukwen, cəveɗ sa zla à man uno saa zla ata nà, kə sənen zle.» 5Tomas a mbəɗahan apan, a wa: «Ba Məduwen, manay aday nà, ma san man anak a saa zla uda ata bay kutok nà, mi i san cəveɗ awan nə kəkəmaw?» 6Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen nà, cəveɗ, ɗiɗem, aday sifa. Anga nan, mənjəna nen cəna, ɗowan saa mba apan sa zla à man ana Bəbay Mbərom nà, ibay. 7Kak kə sənen nen nà, ki sənen anan Bəbay uno zle re. A ban pə həna anan wa cəna, kə sənen anan zle coy, anga kə cinen anan.» 8Filip ite a jan, a wa: «Ba Məduwen, ɗakan umo anan Bəbay awan cəna, i slan umo ɗa asanaw!» 9Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Filip, nen inde tə kwanay kwa həna kabay, aday ka san nen bay hwiya ɗaw? Ɗowan a kə̀ canak uno cəna, kə̀ canak anan anà Bəbay uno re. Ka ja, ka wa: “Ɗakan umo anan Bəbay awan” nə kəkəmaw? 10Nen tə Bəbay uno, Bəbay uno ti nen, manay kərtek a nà, kə ɗəfak apan nga bay dəge? ʼAm a nen sa jak ikwen ata fok nà, a nay ahay ì nen wa bay. Sa ga mer su way ata nà, Bəbay uno a, winen ì nen inde ata awan. 11Ɗəfen nga pa ʼam uno sa jak ikwen: “Nen tə Bəbay uno, Bəbay uno ti nen nà, manay kərtek” ata awan. Kak matanan bay ɗukwen, ɗəfen upo nga anga mer su way uno ahay kwa. 12«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kə̀ ɗəfak upo nga cəna, winen ɗukwen i ga mer su way kawa anuno sa gay ahay ata ite re. Ɗowan ata i sa ga aɗəka nà, way sə zalay mbala anuno, anga nen apan ni zla nà, pə cakay ana Bəbay uno awan. 13Way ana kwanay saa cəce tə sləmay uno ataya fok, ni ga atan. Matanan, nen Wan su Ɗo ni ka anan mazlaɓ ana Bəbay uno Mbərom. 14Kə cəcihen puno wa way tə sləmay uno nà, ni ga anan.» 15Yesu a ja asa, a wa: «Kak kə pəlen nen asanaw nà, ki ɗəfen anan apan anà ʼam uno ahay fok. 16- 17Aday nen ni gan kem anà Bəbay uno anga aday â slənak ikwen ahay ɗo hinen maza saa mak ikwen zek. Ɗowan ata nà, winen Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom. Winen i njahay tə kwanay sə coy. Ɗo sə daliyugo ahay ti njaɗ sə təma anan à mivel a tinen inde itəbay, anga ti canan bay, aday ti san anan bay re. Kwanay nà, ki sənen anan anga i njahay tə kwanay à mivel inde. 18Ni mbəsak kwanay taayak kawa wan mətawak ahay bay, ni may ahay pə cakay a kwanay. 19Aday azanan mənjœk nà, ɗo sə daliyugo ahay ti cuno sabay, kwanay nà, ki cinen uno hwiya. Nen nà, ɗo tə sifa awan. Anga nan kwanay ɗukwen ki njihen tə sifa aya awan. 20Luvon ata kə̀ dəzlek ahay nà, ki sənen anan manay tə Bəbay uno nə manay kərtek, aday mənuko ɗukwen kərtek a re. 21«Ɗo sə pəlay nen tə ɗiɗem a cəna, i təma ʼam uno, i ɗəfan apan, i ga mer su way kawa ʼam uno sa jan. Bəbay uno ɗukwen i pəlay anan ɗo sə pəlay nen, ata nen ɗukwen ni ɗakan anan asan zek uno, ni ɗer panan zek bay, ni kan zek lele.» 22Yuda ite, winen aday nà, Yudas Iskariyot itəbay ata, a wa: «Ba Məduwen, ki kan umo zek aday ki kan zek anà ɗo sə daliyugo ahay ite bay ata nà, kəkəmaw?» 23Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kəmaya, ɗowan a kə̀ pəlak nen nà, i ɗəfan apan anà ʼam uno ahay. Bəbay uno ɗukwen i pəlay anan, manay a cew maya mi ɗer panan zek bay, aday mi njahay tə winen. 24Əna, ɗowan a kə̀ pəlak nen bay ite, i ɗəfan apan anà ʼam uno ahay bay. Aday ɗukwen, ʼam a kwanay sə sləne həna ata nà, a nay ahay ì nen wa bay. Bəbay uno sə slənay ahay nen ata sa ja. 25À alay a nen inde tə kwanay a mba ata nà, na jak ikwen anan way a anaya coy. 26Pa ʼam nà, Bəbay uno i slənak ikwen ahay maməzek tə sləmay uno. Winen nà, Apasay Cəncan awan. Ata aday, winen aɗəka i ɗakak ikwen anan way ahay fok, aday i mak ikwen anan ʼam uno ahay fok à sləmay inde asa. 27«Natiya kutok, ni mbəsakak ikwen nà, zay. Ni varak ikwen zay uno. Zay uno saa varak ikwen anan ata nà, kawa zay ana daliyugo sa var ata bay. Həna, nen ni zla way uno, əna kə̂ jilen awan bay, kə̂ jəjiren bay re. 28Kə slənen sa jəka: Ni zla way uno, aday ni may ahay pə cakay ana kwanay. Kak aday kə pəlen nen asanaw cəna, tislen aɗəka nà, mivel. Anga nen apan ni zla nà, à man ana Bəbay uno, winen a zalay nen tə mazlaɓ. 29«Nə ɗakak ikwen anan pi zek wa aday way ataya ti saa təra. Ata way ataya tə tərak nà, kwanay ki ɗəfen upo nga kutok. 30Ni njaɗ alay a tə kwanay gem sə ɗakak ikwen anan way ahay sabay, anga həna bahay sə daliyugo a anan i nay ahay. Məgala anahan inde upo kwa mənjœk ibay. 31Əna aday, ɗo sə daliyugo ahay tâ san nà, nə pəlay anan Bəbay uno, aday na ga ɗukwen mer su way anahan awan. «Həna aɗəka nà, slabiken, zluko à man a anan wa!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\