Yuhana 15

1Yesu a ja ʼam tə jike awan, a wa: «Nen nà, na ga minje tə dədazl si sé lele awan. Bəbay uno ɗukwen, winen nà, ɗo sə lavan nga anà sé ata awan. 2Anga nan, alay si sé awan aday a wahay wan bay ata nà, i gaɗ anan. Winen sə wahay ata ite nà, i kəkal anan aday alay si sé ata â zəga anan sə wahay wan bayak awan. 3Kwanay nà, ɓa kə təren kawa alay si sé mə kəkal aya, anga ʼam uno sa jak ikwen ataya awan. 4Dizlen alay ì nen inde, aday nen ni dazlay alay à kwanay inde ite. Anga alay si sé mə japay a tə dədazl si sé a bay ata nà, a mba apan sə wahay wan bay. Kwanay həna ɗukwen matanan re. Kə dizlen alay ì nen inde bay cəna, ki mben apan bay kawa dədazl si sé ata re. 5«Nen nà, dədazl si sé, kwanay ɗukwen alay aya awan. Ɗowan a kə̀ dazlak alay ì nen inde, aday nen ɗukwen nə dazlak alay à winen inde ite cəna, i təra kawa sé sə wahay lele ata awan. Anga mənjəna nen cəna, ki mben apan sa ga awan bay fok. 6Aday ɗowan a kə̀ mbəsakak alay pi nen wa ite, Bəbay uno i lar anan à məndak kawa alay si sé ma gaɗ ataya awan. Alay si sé ma gaɗ ataya nà, ti kuray, ɗo ahay ti ra atan, saa pak ù uko inde, sa vak atan coy. 7«Cəkəbay, kak kə dizlen alay ì nen inde lele, aday kak ʼam uno mə dazlay alay a à kwanay inde lele ite nà, kə cəcihen way kawa ana kwanay sa gan may ataya fok, aday ki njiɗen anan acəkan ca. 8Kak kwanay apan ki gen way lele aya hwiya cəna, kwanay njavar uno ahay acəkan. Ata ki ken anan nə mazlaɓ a Bəbay uno Mbərom anà ɗo ahay bayak a kutok. 9«Kawa ana Bəbay uno sə pəlay nen ata awan, nen ɗukwen nə pəlay kwanay nà, kətanan re. Anga nan, ngiren alay lele à asan zek uno inde. 10Nen nà, nə ɗəfak anan apan anà ʼam ana Bəbay uno ahay, aday nə ngarak alay à asan zek anahan inde. Matanan, kak aday kə ɗəfen anan apan anà ʼam uno ahay nà, ki ngiren alay à asan zek uno inde lele acəkan. 11Na jak ikwen anan way a anaya nà, aday ataslay mivel a kwanay â ga inde kawa anuno awan, aday ata ataslay mivel mbala ana kwanay nà, â rah wa lele. 12«ʼAm uno sa jak ikwen ata nà, həna anan: Sənen zek à wulen a kwanay lele, kawa nen sə pəlay kwanay ata awan. 13Ɗo kə̀ təmahak sa mac anga car anahan ahay nà, asan zek saa zalay anan mbala anahan ata nà, inde sabay. 14Kə təmihen sa ga kawa anuno sa jak ikwen nà, kwanay nə car uno ahay. 15Ni ngamak ikwen ɗo si mer su way ahay sabay, anga ɗo si mer su way nà, a san mer su way ana bahay anahan bay. Əna ni ngamak ikwen həna nà, car uno ahay aɗəka, anga ɓa nə ɗakak ikwen anan way uno sə sənay ahay pə cakay a Bəbay uno wa ata coy. 16Kwanay sə walay nen bay. Nen nə walay kwanay aɗəka, anga aday kâ si gen mer su way lele aya awan, aday lele a tinen a â ndav bəse bay ata awan. Ata Bəbay uno i varak ikwen anan way ana kwanay saa cəce panan tə sləmay uno ataya fok kutok. 17Natiya awan, ʼam uno ma ja nà, sənen zek à wulen a kwanay inde lele.» 18«Sənen a pi zek wa, ɗo sə daliyugo ahay ta saa nak ikwen iɗe nà, ta lah su no iɗe aɗəka nà, ì nen awan. 19Kak abay kî gen nə ɗo sə daliyugo ahay ata nà, ti nak ikwen iɗe bay, ti pəlay kwanay, anga kə təren nà, ɗo a tinen ahay. Əna ɓa nə walak kwanay à wulen a tinen ahay wa, aday kwanay ɗo a tinen ahay sabay. Anga nan, tinen apan ti nak ikwen iɗe hwiya. 20«Ənga, men anan ahay ʼam uno inde à nga inde aday. Na wa: Ɗo sa ga mer su way àga ɗo ɗukwen, i zalay bahay su doh ata bay. U no sa ja həna nà, kak tə kukwarak uno azar saa ga alay ti nen nà, ti kukwarak ikwen azar saa ga alay tə kwanay matanan re. Aday, kak tə ɗəfak anan apan anà ʼam uno ahay nà, ata ti taa ɗəfan apan anà ʼam a kwanay ahay ite. 21Aday nà, ti gak ikwen way ataya fok nà, anga nen, bina ta san ɗowan a sə slənay ahay nen ata bay. 22«Ta wa abay â ga aɗəka nà, na nak bay, aday nə ɗakak atan anan ʼam uno bay nà, ines a tinen i ga ibay. Əna na nak cukutok aday nə ɗakak atan anan ʼam uno nà, hwiya tinen apan ti ga ines a tinen ahay re. Anga nan, ʼam a tinen inde saa tam wa nà, inde sabay. 23Ɗowan a kà nak uno iɗe cəna, kà nak anan iɗe anà Bəbay uno re. 24Na gak mer su way à wulen a tinen lele aya awan, aday kula ɗowan maza kà gak matana bay. Kak matanan bay nà, abay ines inde patan ibay re. Tinen tə canan tə iɗe a tinen aya awan, anà mer su way uno sa ga. Tə winen ata təke nà, tinen apan ti nan umo iɗe anà manay tə Bəbay uno hwiya. 25Mə vinde awan à Deftere a Mbərom inde nà: “Tu no iɗe nà, kəriya pa ʼam sə awan a ibay.” Həna ta nan umo iɗe nà, anga aday ʼam ata â təra.» 26Yesu a jan atan asa, a wa: «Ɗo inde i nay ahay saa mak ikwen zek. I nay ahay nà, pə cakay ana Bəbay uno wa. Na sak a zla agay à man ana Bəbay uno awan nà, ni slənay anan ahay à man a kwanay. Ɗowan ata nà, Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom. Kà sak a nay cəna, i ga nà, side uno awan. 27Aday kwanay a ɗukwen, ki naa təren ɗo sə side uno ahay re, anga kwanay pə cakay uno nà, kurre way anahan asanaw!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\