Yuhana 16

1«Na jak ikwen anan way a anaya həna nà, anga aday kâ saa slihen à alay sə ɗəce inde bay, kə̂ mbəsiken sa ɗaf upo nga bay re. 2Anga, azanan ti kukwarak ikwen ahay azar ù doh sə wazay ahay wa. Aday ɗukwen alay a inde i slay nà, ɗo ahay ti vaɗ kwanay. Ata ti bayak nà, kawa ta gan mer su way anà Mbərom. 3Ti ga matanan, anga ta san sa jəka, nen, Wan a Mbərom nà, tə sənak bay, aday tə sənak zek a Mbərom a bay re. 4Na jak ikwen anan həna nà, anga aday ta sak a dazlan sa ga matanan cəna, â mak ikwen ahay à nga inde nà, ɓa na jak ikwen anan coy. Na jak ikwen anan kurre bay nà, anga nen a inde tə kwanay a mba.» 5«Natiya, həna nen ni zla way uno à man ana ɗo sə slənay ahay nen ata awan. Aka aday ɗowan kərtek sə cəce puno wa ki zla ahaw nə ibay ata nà, angamaw? 6Aday mbac kə̀ slahak pikwen wa həna, anga nə ɗakak ikwen anan ata awan. 7Ɗiɗek a acəkan nà, ni jak ikwen anan: Sumor a pə kwanay cəna, nâ zla way uno aɗəka. Anga na sak a zla way uno bay nà, ɗo sa mak ikwen zek ata i nay ahay bay. Na sak a zla way uno ite nà, ni slənay anan ahay pə cakay a kwanay. 8«Winen ite, kà sak a nay cəna, i ɗakan anan anà ɗo sə daliyugo ahay nà, tinen apan ti jəjay anga ʼam sə ines, anga ʼam sə ɗiɗek, aday anga ʼam sə sariya a Mbərom. 9Tinen apan ti jəjay anga ʼam sə ines, anga aday nà, tə ɗəfak upo nga itəbay. 10Tinen apan ti jəjay pa ʼam sə ɗiɗek, anga nen apan ni zla way uno pə cakay ana Bəbay uno Mbərom, aday ɗukwen, kwanay tə tinen ki i cinen uno kula sabay. 11Tinen apan ti jəjay anga ʼam sə sariya, bina bahay sə daliyugo a anan aday ɗukwen, sariya kə̀ bənak anan coy. 12«ʼAm ahay inde upo cara cara bayak a sa jak ikwen anan, əna ti zalak ikwen məgala à nga wa həna. 13Əna Apasay sə ɗakay anan ɗiɗek a Mbərom ata kà sak a nay ahay cəna, i ɗakak ikwen anan ɗiɗek sə way ahay nə fok lele. Anga i ja aday nà, ʼam sa nga anahan a bay, əna way anahan sə sləney ahay pə Mbərom wa, i jak ikwen anan. Ata aday i ɗakak ikwen anan way saa təra azanan pa ʼam ataya awan. 14I i ka anan nə mazlaɓ uno awan, anga i njaɗay ahay ʼam ahay fok ì nen a wa, aday i mak ikwen anan fok re. 15Way a manay tə Bəbay uno a nə kərtek. Anga nan kutok, na wa: ʼAm anahan a saa sləney ahay pi nen wa ata, i mak ikwen anan à sləmay.» 16Yesu a jan atan asa, a wa: «I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa.» 17Azar sə njavar anahan aya tə cəce pi zek ahay wa, ta wa: «A nan sa ja jiya nə maw? A wa: “I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa.” Aday asa a wa: “Ni zla way uno pə cakay ana Bəbay uno asa.” A ja matanan nà, kəkəmaw?» 18Aday tə mənahan asa, ta wa: «“I njahay həna mənjœk” ata nà, a nan sa ja jiya nə maw? Ɗa san way anahan a sa gan may sa jak uko ata bay.» 19Yesu kə̀ sənak sa jəka, a nan à njavar anahan ahay sə cəce panan wa way. Anga nan a jan atan, a wa: «Kwanay apan ki vəɗen uway nà, pa ʼam uno sa jak ikwen ata ba? Na wa: I njahay həna mənjœk nà, ki i cinen uno sabay, aday ɗukwen i njahay apan mənjœk cəna, ki i cinen uno maza asa. 20«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ki i yimen, ki i jen mawa, əna ɗo sə daliyugo ahay aɗəka nà, ata ti ma nga sə mbasay. Way i i cəɓak ikwen, aday way a sə cəɓak ikwen ata i tərak ikwen ambasay aɗəka. 21Uwar ti zek cew a bine siwaw nà, mbac i slahan anga kutov kà sak a dəlay anan nà, na. Əna kà sak a ca apan, bəslok wan anahan kà nak uho asanaw cəna, awan a cəɓan sabay anga kə̀ wahak wan, a njaɗ nà, ataslay mivel coy. 22Matanan awan, kwanay həna ɗukwen, mbac i slahak ikwen kawa uwar ti zek cew ata awan. Əna ni naa canak ikwen maza awan. À alay ata nà, ataslay mivel a kwanay i zəga nə bayak awan, aday ɗowan saa təma pikwen wa ataslay mivel ata nà, ibay. 23«Luvon ata kà sak a dəzley ahay nà, ki i cəcihen puno ʼam sə awan sabay, anga ki sənen anan way ahay nə fok. Acəkan, nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kə cəcihen way pə Bəbay uno wa aday tə sləmay uno a nà, Bəbay uno i varak ikwen anan way a kwanay sə cəce fok. 24Hus ahay həna ɗukwen, kwanay kə̀ cəcihen awan tə sləmay uno bay. Əna cəcihen, ki njiɗen way a kawa ana kwanay sə cəce ata awan, aday ataslay mivel a kwanay i rah wa kutok acəkan.» 25Yesu a ja asa, a wa: «Na ta jak ikwen way ahay nà, tə ʼam sə jike. Alay a i nay ahay aday ni ja ʼam tə jike sabay, əna ni ɗakay anan way ahay pə Bəbay uno nà, ngəlarak ngəlarak kutok. 26Pə luvon ataya nà, ki cəcihen way ahay pə Bəbay uno wa nə tə sləmay uno. Na ja nà, nen saa cəce anga kwanay bay, əna kwanay awan ki cəcihen tə sləmay uno. 27Anga zek a Bəbay uno awan aday nà, a pəlay kwanay, anga kwanay ɗukwen kə pəlen nen, kə təmihen nen na nay ahay nà, pə cakay anahan a wa acəkan. 28Matanan nə slabakay nà, pə cakay ana Bəbay uno wa acəkan, na nay ahay pə daliyugo. Anga nan, həna ni slabak ni ma pə cakay anahan asa, ni mbəsak anan daliyugo.» 29Njavar anahan ataya ta jan, ta wa: «Ca apan kutok, həna ka jak ʼam mənjəna ʼam sə jike kutok. 30Həna ma san zle, iken ka san way ahay nə fok. Anga ɗowan a i saa cəce panak wa way cəna, kə sənak anan anan way anahan a saa cəce ata awan. Anga nan, ma ɗaf apak nga, ka nay ahay nə pə cakay anà Mbərom wa acəkan.» 31Yesu a jan atan, a wa: «Həna nà, kə ɗəfen upo nga acəkan ɗaw? 32Alay a inde i nay ahay mba, kà nak aɗəka coy, aday ki i ten ʼam, kuwaya i zla way anahan à man anahan sa nan. Ata ki i mbəsiken nen nà, taayak. Əna nen nə taayak acəkan bay, anga Bəbay uno a nà, winen inde ti nen hwiya wanahan. 33«Na jak ikwen anan nà, aday kə̂ njiɗen sə njahay zay ti nen. Pə daliyugo həna nà, ki gen ɗəce bayak awan, əna bənen mivel lele, anga ɓa nen nə mbasak pə daliyugo coy.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\