Yuhana 17

1Yesu a ndav anan ʼam a anaya cəna, a ca iɗe à mburom, a wa: «Bəbay uno, alay uno kà slak həna kutok. Kan anan mazlaɓ uno anà ɗo ahay, anga aday nen nâ kan anan mazlaɓ mbala anak anà ɗo ahay cite re. 2Kə varak uno məgala sə lavan nga anà ɗo ahay fok kəzlek, anga aday ɗo a iken sə vuro atan ataya tâ njaɗ sifa sa ndav bay ata ì nen wa kutok. 3Sifa sa ndav bay ata nà, kawa sa ja bine siwaw nà, tâ san iken, iken nə Mbərom ɗiɗek a kərtek, aday tâ san nen Yesu Almasihu nà, wan anak mə slənay a pə daliyugo ata awan. 4«Na kak anan mazlaɓ anak anà ɗo sə daliyugo ahay, kawa sa ja nà, nə ndəvak anan mer su way anak a sə vuro ata awan. 5Həna kutok, Bəbay uno, vuro ahay mazlaɓ pa ʼam anak ite, mazlaɓ a kawa anuno a kurre nen pə cakay anak a mba, kwa à alay daliyugo ɗukwen mə ndakay a fan bay ata awan. 6«Nə ɗakak atan anan way ahay pə iken anà ɗo iken sə walay atan ahay à wulen sə ɗo sə daliyugo ahay wa ataya awan. Anga nan, həna nà, ta san iken zle lele kutok. Tinen nə ɗo anak ahay, kə varak uno anan ite, tə ɗəfak anan apan anà ʼam anak. 7Həna ɗukwen ta san zle, way iken sə vuro anan ata fok nà, a nay ahay à alay anak wa. 8Nə ɗakak atan anan ləbara anak ɗukwen kawa ananak su jo ata awan, tə təmahak anan acəkan. Tə sənak, nen na nay ahay pə cakay anak wa acəkan, aday ɗukwen tə təmahak, sə slənay ahay nen nə iken awan. 9«Na gak amboh həna anga tinen. Ni gak amboh anga man su ɗo a bay, əna anga ɗo a iken sə vuro ataya awan, anga tinen ɗo anak ahay re ata awan. 10Ɗo uno inde cəna, winen ɗo anak. Mbala anak inde ite ɗukwen, winen ɗo uno re. Aday ɗo anumo ataya, tinen apan ti ka anan mazlaɓ uno pə daliyugo. 11I njahay həna mənjœk nà, ni mbəsak anan daliyugo a anan, ni mak ayak way uno pə cakay anak awan. Natiya awan, tinen nà, ni mbəsak atan pə daliyugo re. Bəbay uno cəncan awan, ba atan tə məgala sə sləmay anak awan, sləmay iken sə vuro anan kurre ata awan, aday tinen tə̂ təra kərtek, kawa mənumo ɗukwen, mənumo kərtek ata awan. 12À alay a manay pə kərtek ata nà, na bak atan tə məgala sə sləmay anak, iken sə vuro ata awan. Na gak atan nga lele, mənjəna ɗowan sə lize, si ɗo mbala ana Deftere a Mbərom sa ja apan ata awan. Winen kəma, kə̀ lizek anan zek anahan acəkan. Ata aday, way ana Deftere sa ja ata â təra kutok. 13«Həna nà, ni mak ayak way uno pə cakay anak, aday na jak anan way a anaya pə daliyugo nà, aday ataslay mivel a tinen â rah wa lele, kawa anuno awan. 14Nə təkərek atan anan ʼam anak, aday həna ɗo sə daliyugo ahay ta nan atan iɗe cəveɗ a bay, anga tinen ɗo sə daliyugo ahay sabay ata awan, kawa nen a ɗukwen, nen ɗo sə daliyugo bay ata re. 15Nə cəce panak həna kəma, ba atan pə Ɗo sə Sədœk wa, â sa laman atan bay, bina ni jak, ra atan pə daliyugo wa aɗəka bay. 16Tinen ɗo sə daliyugo ahay sabay, kawa nen awan, nen ɗo sə daliyugo bay ata re. 17«Ɗakan atan anan ɗiɗek anak, aday tə̂ təra ɗo anak ma ga nga aya awan. Ɗiɗek nà, ʼam anak awan. 18Kawa iken sə slənay ahay nen pə daliyugo ata nà, nen ɗukwen ni slan atan həna pə daliyugo cite re. 19Nə varak anan nga uno anga tinen, aday tinen ɗukwen tə̂ varak anan nga a tinen ahay acəkan. 20«Na gak amboh həna nà, anga tinen ɗəkɗek bay, əna na gak amboh anga ɗo mbala tinen saa ngamay ataya re. Bina ti i təma nen nà, anga ʼam ana njavar uno a anaya saa təkəren atan pi nen ata awan. 21Amboh uno həna nà, tə̂ təra nə zek kərtek, fok a tinen awan. Kawa iken awan, Bəbay uno, iken ti nen nà, zek kərtek awan. Aday asa, tinen a fok, tə̂ təra ɗukwen kərtek a tə mənumo, aday ɗo sə daliyugo ahay tə̂ təma nà, iken sə slənay ahay nen acəkan kutok. 22Nen nə varak atan anan mazlaɓ anak sə vuro ata awan, aday tə̂ təra tinen a fok kawa ɗo kərtek, kawa mənumo ɗukwen ɗo kərtek a ata awan. 23Nen tə tinen zek kərtek, aday iken ɗukwen, mənumo zek kərtek a cite. Tə̂ təra nà, zek kərtek a way anahan. Ata, ɗo sə daliyugo ahay ti san anan, sə slənay nen nà, iken acəkan. Ti san nà, kə pəlay atan, kawa iken sə pəlay nen ata awan. 24«Bəbay uno, sə vuro atan nà, iken awan. U no ɗukwen tâ saa njahay à man a həna nen saa njahay uda ata awan, aday tə̂ canan anà mazlaɓ uno iken sə vuro ata awan. Kə vuro anan ɗukwen, anga kə pəlay nen, kwa daliyugo winen mə ndakay a fan bay. 25«Bəbay uno, iken ɗo ɗiɗek awan, ɗo sə daliyugo ahay ta san iken bay. Nen nà, na san iken zle, aday tə sənak, sə slənay ahay nen nà, iken awan. 26Nə ɗakak atan anan iken, ni pərahan azar sə ɗakan atan anan hwiya, anga aday asan zek anak a sə pəlay nen ata â rahan atan à mivel inde. Natiya kutok, tinen ti təra zek kərtek a ti nen.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\