Yuhana 18

1Natiya, Yesu a ndav anan sa ga amboh asanaw nà, ta zla way a tinen tə njavar anahan ahay, tə takas zlinder sə ngaman Kedəron ata awan. Tə njahay à jerne a inde à man ata awan. 2Aday ɗukwen, Yudas, ɗo saa ga ɗaf pə Yesu ata, a san man ata zle, anga ɓa Yesu a taa zla à man ata tə njavar anahan ahay. 3Yudas a njahan ahay pa ʼam wa anà suje ahay bayak awan. Suje sə Ruma ahay inde, aday bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom tə Farisa ahay ɗukwen tə slənak ahay suje sa ba pu doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay re. Suje ahay ta dav uko à alay inde, aday tinen tə way sə alay aya hunjəslesle re. 4Yesu a ɗukwen a san way saa təra apan ata zle. Anga nan, a lah sə cəce patan wa, a wa: «Kə pəlen wayaw?» 5Ta gak munok bay, tə mbəɗahan apan, ta wa: «Mə pəlay Yesu sə Nazaratu ata awan!» Yesu a jan atan: «Nen həna!» Yudas, ɗo sə njəkan uda anà Yesu ata ɗukwen, winen mə tavay a pə kərtek a tu ɗo ataya awan. 6Ana Yesu sa jan atan: «Nen həna!» ata cəna, fok a tinen a, ta ma à dəɓa dərdar, aday tə slahay à məndak. 7Yesu a cəce patan wa asa, a wa: «Kə pəlen nə wayaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Yesu sə Nazaratu!» 8Yesu a jan atan kutok: «Na jak ikwen nà: Nen həna! Kak kə pəlen nə nen kəma, mbəsiken ɗo a anaya awan, tinen ta zla way a tinen agay.» 9Matanan, a təra nà, kawa anahan a sa ja ata awan, a wa: «Nâ saa lize anan ɗo iken sə vuro ataya kwa kərtek bay.» 10Simon Piyer kəma, maslalam inde apan, a ndahay anan, a gaɗ sləmay sə alay puway pə ɗowan wa poc. Ɗowan ata nà, tə ngaman Malkus, winen ɗo si mer su way anà bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom. 11Yesu a jan anà Piyer, a wa: «Ma anan maslalam anak ù doh anahan a inde. A ga apak nà, ni sa anan məgəvet sə ɗəce uno, kawa ana Bəbay uno sə luvo anan zek ata bay ɗaw?» 12Pə dəɓa anahan a wa kutok, suje ahay pi zek tə bahay nga a tinen aya, tə suje sa ba doh sə mazlaɓ a Mbərom ataya, ta ban anan Yesu, tə jaway anan. 13Ta zla anan pa ʼam nà, àga Anas, midem ana Kayafas. Tə viya ata nà, Kayafas, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. 14Aday sa jəka: «Suwan ɗo kərtek â mac, tu ɗo ahay saa lize jiya nà, na.» ata nà, winen awan. 15Atə Simon Piyer tə njavar a inde tə pərahan azar anà Yesu. Ɗowan a hinen ata nà, ta san anan zle lele àga bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ata awan. Anga nan, a zla ù doh à alay a ɗo ahay sa zla anan Yesu ù doh ata re. 16Piyer ite, anga ɗowan a san anan itəbay ata awan, a tavay way anahan pə alay sə məsudoh uho. Ɗowan a hinen ata a may uho, a jan anà uwar sa ba ʼam su doh ata, â mbəsakan cəveɗ anà Piyer sa zla ù doh ite. 17Dalay ata a jan anà Piyer, a wa: «Iken ɗukwen njavar anà ɗowan ata ba?» Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Aʼay!» 18Ɗo sa ba məsudoh ahay pi zek tu ɗo si mer su way ahay tə hanak uko, anga maɗ a ga ike. Piyer ɗukwen a tavay à man ana tinen, a njahay pə uko. 19Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay a cəce ʼam pə Yesu a wa. A cəce ʼam pə njavar anahan ahay aday pə atətak way anahan aya awan. 20Yesu a mbəɗahan apan: «Na taa ja ʼam pa ʼam sə ɗo ahay fok asanaw? Nen apan ni wazay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, ù doh sə wazay ahay, à man aday Yahuda ahay fok ta taa halay uda nga ata awan. Na jak awan inde tə sœksœk a itəbay. 21Kə cəce puno wa asa nà, angamaw? Cəce aɗəka nà, pu ɗo sə sləne ʼam uno ahay wa, ti jak way nen sa ja ataya ta nga təte, anga ta san zle.» 22Yesu winen apan i ja ʼam ataya mba cəna, suje a kərtek a, a dəcan pə məhulom, a wa: «Kə mbəɗahan apan anà bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way matanan nà, angamaw?» 23Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kak na gaɗ mungwalay nà, ɗakay anan ɗiɗem awan kwa! Aday kak na ja nà, ɗiɗem a nà, kə dəco angamaw?» 24Natiya Anas a slənay anan Yesu tə alay sə suje ahay, mə jaway a hwiya, àga Kayafas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay. 25À alay ata kutok, Piyer mə njahay a pə uko ata hwiya. Ɗo a pə uko ataya tə cəce panan: «Iken nà, ma wa iken njavar a ɗowan ata ba?» Piyer a məman anan asa, a wa: «Aʼay, matanan bay.» 26Ɗo kərtek à wulen su ɗo si mer su way su doh ataya, aday mərak anà ɗowan a Piyer sa gaɗ panan sləmay ata, a wa: «Nə canak anak à jerne iken tə winen maya na wa ba?» 27Piyer a məman anan asa. À alay ata ite, njəkar a zlah coy. 28Sidew a pərek, tə gəɓa anan Yesu àga Kayafas wa, ta zla anan àga Guverner Pilatu, winen Ruma ahay. Bahay sə Yahuda ahay nà, ta ngam sa zla ù doh bay, anga tə jəjar sa nes a zek, bina ti njaɗ saa pa way sə azar uko sə Pasəka bay. 29Anga nan kutok, Pilatu a nay ahay patan uho, a cəce patan wa: «Kə zlihen pə ɗowan a anan nà, angamaw?» 30Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Kak kà gak awan bay cəna, manay mi bənay anan pa ʼam anak kələɗaw?» 31Pilatu a jan atan, a wa: «Təmihen anan, aday kî gen anan sariya awan kawa ana sariya a kwanay a sa ja.» Bahay sə Yahuda ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Cəveɗ a manay inde sa gan sariya anà ɗo aday sa mac anan itəɗaw?» 32A təra matanan, anga aday ʼam a Yesu sa ja pa ʼam sə amac anahan ata, â təra. 33Pilatu a ma way anahan ù doh. A ngaman ayak anà Yesu taayak, a cəce panan, a wa: «Iken nà, bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» 34Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kə lavay à nga anak a wa ite ɗaw, kabay ɗowan a sa jak kələɗaw?» 35Pilatu a jan asa, a wa: «Nen Yahuda ahay bay asanaw? Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pə kərtek a tu ɗo sə slala anak aya ta zlah apak àga nen. Ka ga nə maw?» 36Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Bahay uno sa ga nà, a nay ahay pə daliyugo wa bay. Abay â ga nə matanan kəma, njavar uno ahay ti ga puno wa ʼam, anga aday nâ saa zla à alay sə bahay sə Yahuda ahay inde bay, biɗaw? Anga nan, bahay uno sa ga nà, a nay ahay pə daliyugo wa bay.» 37Pilatu a cəce panan, a wa: «Ayaw, kwa matanan bay dəp nà, iken nə bahay ɗaw?» Yesu a mbəɗa apan, a wa: «Matana awan, ka ja nà, nen nə bahay. Nen mə wahay a, na nay pə daliyugo nà, saa ɗakay anan ɗiɗem sa ʼam. Kuwaya a nan ɗiɗem sa ʼam nà, i sləne ʼam nen apan ni ja ataya awan.» 38Pilatu a cəce panan: «Ɗiɗem sa ʼam nà, awan a maw?» Pilatu a may ahay uho, a zla pə cakay ana bahay sə Yahuda ahay, a jan atan, a wa: «Nen nə njaɗak apan ines sa gan apan sariya anà ɗowan a anan bay! 39Kawa sə kwakwa bine maw nà, ni mbəsakak ikwen anan ahay ɗo kərtek à dangay wa, kawa ana kwanay sa gan may. A nak ikwen nə̂ mbəsakak ikwen anan ahay bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» 40Tə mbəɗahan ayak apan tə məgalak awan, ta wa: «Aʼay, kə̂ mbəsakan umo ahay winen bay. A nan umo nà, mbəsakay ahay aɗəka nà, Barabas.» Barabas ata nà, ɗo sə vəze pə Ruma ahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\