Yuhana 19

1Pilatu a jan anà suje ahay tə̂ gəɓa anan Yesu, aday tə̂ ndaɓay anan. 2Suje ahay tə hanan jugo sə adak, tə ɗəfan à nga inde, aday tə ɗəfan zana ɗəzɗaz a pi zek, kawa sə bahay. 3Tə həɗəken ayak pə cakay, ta jan: «Bahay sə Yahuda ahay â ga inde sə coy!» Tinen apan ti dəcan kurkwer. 4Pilatu a nay uho pə cakay su ɗo ahay asa, a jan atan, a wa: «Ni ngaman uho pə cakay a kwanay à man a anan, aday ki sənen anan nà, nə njaɗak apan ines təɗe aday sa gan apan sariya ata bay.» 5Tə ngaman ahay à Yesu uho, winen tə jugo sə adak awan à nga inde, tə zana sə bahay a sə makukwa pi zek hwiya. Bahay Pilatu a jan atan kutok, a wa: «Winen həna!» 6Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tu ɗo sa ba doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay tə canan anà Yesu cəna, ta ma nga sa zlah, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom, darak anan ayak pə dədom!» Pilatu a jan atan, a wa: «Kak sə matanan cukutok nà, kwanay aya gəɓen anan aday kə̂ diren anan. Bina nen, nə njaɗak apan ines sa gan sariya ata bay.» 7Yahuda ahay ta jan, ta wa: «Tawrita a manay inde, aday kawa ana Tawrita sa ja nà, si i mac! Anga a təra zek anahan, Wan a Mbərom awan!» 8Pilatu a sləne matanan cəna, zlawan a zəgahan à mivel inde bayak awan. 9Ta ma ù doh asa, a cəce pə Yesu a wa: «Iken, ka nay ahay nà, awanaw?» Yesu a ngam sə mbəɗahan apan bay. 10Bahay Pilatu a jan asa, a wa: «Ki mbəɗuho apan bay ɗaw? Gədan uno inde sa tam iken, aday gədan uno inde sə daray iken pə dədom re nà, ka san itəbay ɗaw?» 11Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Gədan anak inde pi nen kwa mənjœk itəbay, kak si zek a Mbərom a sə varak anan aday. Anga nan, ɗo sə varak nen à alay inde ata nà, ines anahan nə a zalay ike pə ananak wa.» 12A ban pə winen ata wa kutok cəna, Pilatu nà, a pəlay cəveɗ sə mbəsakay anan ahay Yesu. Əna Yahuda ahay ta jan nà: «Ka sak a mbəsak anan nà, iken a nà, ki təra car ana ɗo sə lavak nga, bahay sə Ruma sabay. Anga kuwaya, ɗowan a kə̀ tərak anan zek anahan bahay a nà, winen maniɗe ana bahay sə Ruma.» 13Pilatu a sləne matanan cəna, a mbakay anan Yesu uho, winen a a njahay à man anahan sa taa ga sariya ata awan. Man ata nà, mə pəpay a tu kon. Ta ʼam sə Yahuda ahay nà, tə ngaman Gabata. 14Alay a ata nà, man ipec pə luvon sə lavan zek anà azar uko sə Pasəka. Anga sidew a nà, Pasəka kutok. Pilatu a jan anà Yahuda ahay, a wa: «Bahay a kwanay həna!» 15Ta zlah pi zek, ta wa: «Lize a wa, lize a wa! Darak anan ayak pə dədom!» Pilatu a jan atan: «Nə̂ daray anan bahay a kwanay ɗaw?» Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay a, ta wa: «Bahay a manay maza inde, pa nga ana bahay sə Ruma wa nà, ibay.» 16Natiya Pilatu a varan anan Yesu anà suje ahay, aday tə̂ daray anan pə dədom. Tə gəɓa anan, ta zla anan kutok. 17Yesu a tavak dədom anahan mə zləlngaɗ awan, ta zla anan à wulen su doh ataya wa, hus pa man sə ngaman Kəlakasl-sa-Nga. Ta ʼam sə Yahuda ahay nà, tə ngaman Golgota. 18Suje ahay tə daray anan Yesu pə dədom à man ata kutok. À alay ata ite, tə daray anan ɗowan aya inde cew pə cakay anahan, ɗo kərtek a tə alay puway, ɗo hinen tə alay gula, Yesu à mamasl a tinen. 19Pilatu kə̀ vindek ayak ləbara sə sariya ana Yesu, aday a jan atan tə̂ laway anan ʼam ata pə dədom a Yesu ata awan. ʼAm ata mə vinde a nà, natiya awan: «Yesu sə Nazaratu, Bahay sə Yahuda ahay.» 20Yahuda ahay bayan a tə jinge anan, anga man ata aday ɗukwen winen dəren pi zek wa tə wulen su doh bay. Ləbara ata mə vinde ɗukwen ta ʼam su kon ahay maakan: ta ʼam sə Yahuda ahay, ta ʼam sə Ruma ahay, aday ta ʼam sə Gərek ahay re. 21Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, ta jan anà Pilatu, ta wa: «Kə̂ vinde “Bahay sə Yahuda” bay! Vinde nà: “Winen a a ja nà: Nen Bahay sə Yahuda.”» 22Pilatu a mbəɗa apan, a wa: «Way nen nə vindek anan ata nà, i njahay nə kawa anuno sə vinde anan ata awan.» 23Suje ahay ta ndav anan mer su way sə daray anan Yesu cəna, tə gəɓa anan zana anahan ahay, tə gəzla atan ì zek wa fuɗo. Kuwaya fok kə̀ njaɗak wa bat. Tə gəɓa rəkot anahan matanan re, winen ma han a ɗukwen mənjəna man sa tam. 24Suje ahay ta ja à wulen a tinen: «Ɗa saa ngəraw anan zana a anan bay, əna suwan guko apan caca, aday sa san saa njaɗ anan nə wayaw. Cuko apan!» Matanan, way mbala Deftere a Mbərom sa ja apan ata aday a təra. Ma ja a nà: «Tə gəzla anan zana uno ahay à wulen a tinen, ta ga caca pə rəkot uno.» Suje ahay ta ga nà, matanan kutok. 25Uwar aya inde mə tavay a pə cakay sə dədom ana Yesu mə daray ata awan: may a Yesu tə mərak anahan; Mariyama, uwar ana Kulapas; aday Mariyama dəna sə Magədala. 26Yesu a canan anà atə Mariyama may anahan tə njavar anahan a ləliwe ata nà, a jan atan, a wa: «Mamay, wan anak həna nà, winen kutok! 27Wan ada, həna nà, winen may anak cite.» A bənay à alay ata wa cəna, njavar anahan ata a gəɓa anan Mariyama àga winen. 28Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a san a zle kutok, way ahay fok tə ndəvak coy. Matanan a ja, a wa: «Jom u go!» anga aday ʼam ma ja à Deftere a Mbərom inde ata, â təra acəkan. 29À man ata ite, tugoy sə aʼam inde, winen ma rah a tə way mə kwasay a inde, aday sərekeke re. Tə gəɓa awan a inde kawa baf, ta tar anan uda awan. Tə taran anan ayak pa ʼam tə sukol aday â susœɓ. 30Yesu a tukom anan cəna, a wa: «Way ahay fok tə ndəvak coy!» Nga anahan a lar pa ʼam tolongor, kə̀ məcak coy. 31Pac ata nà, luvon sa man uda i i sla sidew awan. Anga nan, a nan anà bahay sə Yahuda ahay nə məsinde â njahay mə daray a bay, bina luvon sa man uda ata nà, luvon məduwen a sə ɗəfan apan àga tinen Yahuda ahay. Anga nan kutok, tə cəce pə Pilatu wa, aday â jan anà suje ahay tə̂ kaɗan anan saray ana ɗo mə daray aya pə dədom ataya awan, aday ɗukwen, tə̂ dazay atan ahay pə dədom ataya wa. 32Suje ahay tə dəzley cəna, tə kaɗan anan saray anà ɗo mə daray aya pə cakay a Yesu ataya awan. 33Taa dəzle pə Yesu nà, ɓa winen kə̀ məcak coy. Anga nan, tə kaɗak anan anan saray ite bay. 34Əna ɗo kərtek a à wulen sə suje ahay wa, a ndəzan anan jaham ngəram tə suwer. Atə mez tə aʼam tə japay tə ngəzay ahay à kutov wa. 35Ɗowan a sə canan ata nà, kə̀ sidek tə ɗiɗem awan, aday a san zle side anahan nà, ɗiɗem awan. A side nà, anga aday kwanay ɗukwen kə̂ ɗəfen apan nga re. 36A təra matanan nà, anga aday ʼam ana Deftere a Mbərom ma ja ata nà, â təra, a wa: «Ti kaɗan a kəlakasl anahan kwa kərtek ite bay.» 37À man hinen ɗukwen, Deftere a Mbərom a wa: «Ti canan ù ɗo tinen sa ndaz anan ata awan.» 38Pə dəɓa anahan a wa, Yusufu, ɗo sə Arimatiya ahay a cəce cəveɗ pə Pilatu wa, sə gəɓa anan Yesu à məke. Yusufu ata ɗukwen, winen njavar ana Yesu, aya əna a ta pərahan azar nə tə wurwer awan, anga a jəjaran anà bahay sə Yahuda ahay. Pilatu a varan cəveɗ anà Yusufu awan sə gəɓa anan Yesu à məke kutok. 39Nikodemus, ɗowan a sa zla à man ana Yesu sə luvon ata ɗukwen, a gəɓay ahay ləluway ahay mə japay a tə way azar aya bayak awan, aday a rəbas lele ataya awan. Way anahan ataya fok, i ga kilo kwa kuro maakan. 40Tinen a cew maya tə Yusufu tə gəɓa anan məsinde a Yesu. Ta nga apan rəkot, aday ta ga apan way a sə rəbas lele ataya awan. Ta gan kawa ana Yahuda ahay sa gan may ata fok. 41Jəvay a inde nà, ɗowan kula kə̀ ɗəfak uda məsinde fan bay. Jəvay ata nà, à guvo inde à man ata awan, dəren ta man sə daray a Yesu ata bay. 42Tə ɗəfak anan ayak uda Yesu, anga sidew a nà, luvon sa man uda awan, aday ɗukwen, man ata winen dəren bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\